24 ก.ย. 2563 ( กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา )ขอเชิญร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจรับข้าวสารและอาหารดิบสำหรับเลี้ยงผู ทิวารัตน์ คลิก
24 ก.ย. 2563 ขอส่งสำเนาสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ฐิตารีย์ คลิก
23 ก.ย. 2563 เชิญร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร บริหารความเสี่ยง ปี2563 ไอยวรินทร์ คลิก
23 ก.ย. 2563 ประกาศคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ทิวารัตน์ คลิก
23 ก.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "ต้านภัยโควิด" ทิวารัตน์ คลิก
23 ก.ย. 2563 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ เพื่อรั ทิวารัตน์ คลิก
23 ก.ย. 2563 แนวทางการประเมินการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชลธิชา คลิก
23 ก.ย. 2563 (กศน.พนมสารคาม/บางน้ำเปรี้ยว/ราชสาส์น)ขอเชิญประชุม ชลธิชา คลิก
22 ก.ย. 2563 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมครูโรงเรียนผู้สูงอายุ ชลธิชา คลิก
22 ก.ย. 2563 ขอเชิญร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บุษยา คลิก
21 ก.ย. 2563 เชิญประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยง ไอยวรินทร์ คลิก
18 ก.ย. 2563 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบกา ภัทริมณ คลิก
18 ก.ย. 2563 สำรวจความต้องการจ้างเหมาบริการบุคคลภาคนอก พิมพ์พรรณ คลิก
17 ก.ย. 2563 การของบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัด กศน.สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ชลธิชา คลิก
17 ก.ย. 2563 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
16 ก.ย. 2563 ( กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ )การจัดงาน 108 อาชีพ กศน. สร้างงาน สร้างรายได้ ทิวารัตน์ คลิก
10 ก.ย. 2563 เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการนิเทศภายในของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ชลธิชา คลิก
10 ก.ย. 2563 (กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา)ขอเชิญร่วมกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กรก ชลธิชา คลิก
10 ก.ย. 2563 (กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา)ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ชลธิชา คลิก
09 ก.ย. 2563 กศน.อำเภอคลองเขื่อน บุษยา คลิก
09 ก.ย. 2563 กศน.อำเภอบางปะกง บุษยา คลิก
09 ก.ย. 2563 (กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา)ขอความอนุเคราะห์รถตู้ การจัดงาน ๑๐๘ อาชีพ กศน. สร้างงาน สร้างรายได้ ชลธิชา คลิก
09 ก.ย. 2563 (กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา/บางน้ำเปรี้ยว/คลองเขื่อน/พนมสารคาม)การจัดงาน 108 อาชีพ กศน. สร้างงาน สร้าง ชลธิชา คลิก
09 ก.ย. 2563 กศน.อำเภอพนมสารคาม บุษยา คลิก
09 ก.ย. 2563 โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ฯ ทิวารัตน์ คลิก
09 ก.ย. 2563 ข้อมูลการเชื่อมโยงในการให้บริการด้านสุขภาพระหว่างสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุข ปี 2563 ทิวารัตน์ คลิก
09 ก.ย. 2563 แจ้งกศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เรื่องแจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.ด้านการตั ชณาภา คลิก
09 ก.ย. 2563 แจ้งกศน.อำเภอบ้านโพธิ์ เรื่องแจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.ด้านการตัดต่อฯ ชณาภา คลิก
08 ก.ย. 2563 (กศน.อำเภอสนามชัยเขต/แปลงยาว/บางปะกง/คลองเขื่อน/ราชสาส์น/พนมสารคาม)ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาครูผู้ส ชลธิชา คลิก
08 ก.ย. 2563 (ยกเว้น กศน.อำเภอแปลงยาว)การจัดสัมมนาถอดบทเรียนการอบรมแบบOnline “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภ ชลธิชา คลิก
08 ก.ย. 2563 กศน.อำเภอบางคล้า บุษยา คลิก
08 ก.ย. 2563 กศน.อำเภอแปลงยาว บุษยา คลิก
07 ก.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ทิวารัตน์ คลิก
06 ก.ย. 2563 ขอการสนับสนุน ประชาสัมพันธ์โครงการ “ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ” ทิวารัตน์ คลิก
06 ก.ย. 2563 การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ ทิวารัตน์ คลิก
03 ก.ย. 2563 (ท่าตะเกียบ/บางคล้า/บางปะกง)เชิญประชุมปฏิบัติการการส่งเสริมและสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า ชลธิชา คลิก
03 ก.ย. 2563 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เ ทิวารัตน์ คลิก
03 ก.ย. 2563 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทิวารัตน์ คลิก
03 ก.ย. 2563 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบาย ด้านก ทิวารัตน์ คลิก
02 ก.ย. 2563 ขอเชิญร่วมโครงการเสริมสรางการรับรู้แนวทางการจัดการศึกษาในพื้นที่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและพื้นที่เขต บุษยา คลิก
02 ก.ย. 2563 การจัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุดประชาชน บุษยา คลิก
02 ก.ย. 2563 กศน.อำเภอท่าตะเกียบ บุษยา คลิก
01 ก.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฐิตารีย์ คลิก
31 ส.ค. 2563 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจประเมินผลและความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์จากบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุ ชณาภา คลิก
31 ส.ค. 2563 แจ้งเวียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ สำนักงาน กศน. ชณาภา คลิก
31 ส.ค. 2563 การเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพฯลฯ ฐิตารีย์ คลิก
28 ส.ค. 2563 (พนมสารคาม)ขอเชิญเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการดำเนินโครงการ คนรักษ์พลังงานไฟฟ้า และมีผ ทิวารัตน์ คลิก
27 ส.ค. 2563 (เมืองฉะเชิงเทรา/ท่าตะเกียบ)การประเมินผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ปร ชลธิชา คลิก
27 ส.ค. 2563 ผลการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ระดับภาค ภัทริมณ คลิก
27 ส.ค. 2563 กำหนดการโครงการอบรมบุคลากร กศน. เพื่อพร้อมสู่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บุษยา คลิก
25 ส.ค. 2563 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการ บุษยา คลิก
25 ส.ค. 2563 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ บุษยา คลิก
25 ส.ค. 2563 กศน.อำเภอพนมสารคาม บุษยา คลิก
25 ส.ค. 2563 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
25 ส.ค. 2563 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 บุษยา คลิก
25 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด กศน.อำเภอท่าตะเกียบ ขอเชอญเข้ารับโล่รางวัล กศน.ตำบลต้นแบบ๕ดีพรีเมี่ยม ภัทริมณ คลิก
25 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด!!! ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อารยา คลิก
25 ส.ค. 2563 การเปิดสถานศึกษา On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ฐิตารีย์ คลิก
25 ส.ค. 2563 แบบสอบถาม สภาพ ปัญหา และอุปสรรค การใช้งานโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา ฐิตารีย์ คลิก
25 ส.ค. 2563 กรอกแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 64 ไอยวรินทร์ คลิก
24 ส.ค. 2563 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ พิมพ์พรรณ คลิก
21 ส.ค. 2563 (กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และ กศน.อำเภอท่าตะเกียบ)การติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื ชลธิชา คลิก
20 ส.ค. 2563 สำรวจค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต บุษยา คลิก
19 ส.ค. 2563 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครู กศน.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนประกอบธุรกิจการค้าออนไลน ชณาภา คลิก
17 ส.ค. 2563 ผอ.กศน.อ.บางปะกง,เมือง,สนามชัย,พนมฯ,บางน้ำเปรี้ยว ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือมัคคุเทศก์ ภัทริมณ คลิก
17 ส.ค. 2563 ขอเชิญประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่องการประเมินหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้ ฐิตารีย์ คลิก
17 ส.ค. 2563 แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (กศน.อำเภอคลองเขื่อ ฐิตารีย์ คลิก
17 ส.ค. 2563 ขออนุเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ฐิตารีย์ คลิก
17 ส.ค. 2563 แจ้งการตรวจสอบการดำเนินงานการเงิน บัญชี และการบริหารพัสุด ประจำปีงบประมาณ 2563 ไอยวรินทร์ คลิก
17 ส.ค. 2563 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิวารัตน์ คลิก
17 ส.ค. 2563 แนวทางการดำเนินงานตามกิจกรรมตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 บุษยา คลิก
13 ส.ค. 2563 โครงการอบรมศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ชลธิชา คลิก
10 ส.ค. 2563 รายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล บุษยา คลิก
10 ส.ค. 2563 จัดสรรงบประมาณ โครงการศึกษาข้อมูลภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ บุษยา คลิก
10 ส.ค. 2563 แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 บุษยา คลิก
06 ส.ค. 2563 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่2 พิมพ์พรรณ คลิก
06 ส.ค. 2563 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู เทคโนโลยี AI ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และเพิ่มทักษะด้านดิจิทัล (IO ชณาภา คลิก
06 ส.ค. 2563 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฐิตารีย์ คลิก
05 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้ารับการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออ บุษยา คลิก
04 ส.ค. 2563 (บางน้ำเปรี้ยวและแปลงยาว)ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการขอรับสิ่งอำนวยความสะดว ชลธิชา คลิก
04 ส.ค. 2563 การเปลี่ยนพื้นที่การปฏิบัติงานพนักงานราชการภายในจังหวัด พิมพ์พรรณ คลิก
03 ส.ค. 2563 การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี.....ไม่ต้องเดี๋ยว” ทิวารัตน์ คลิก
31 ก.ค. 2563 ประกาศผลการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด (กลุ่มสุดฝั่งบูรพา) ภัทริมณ คลิก
31 ก.ค. 2563 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมจัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอ กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดีพรีเมี่ยม ระดับภาคตะวันออก ภัทริมณ คลิก
31 ก.ค. 2563 (ท่าตะเกียบ)ประกาศผลการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด (กลุ่มสุ ภัทริมณ คลิก
30 ก.ค. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ภาคเรียนที่ 1/63 เพิ่มเติม บุษยา คลิก
30 ก.ค. 2563 เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 บุษยา คลิก
29 ก.ค. 2563 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงาน กศน. ฐิตารีย์ คลิก
29 ก.ค. 2563 การสำรวจข้อมูลการลงทะเบียนของสถานศึกษาภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๓ ฐิตารีย์ คลิก
29 ก.ค. 2563 ขอส่งคู่มือการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตในนักเรียนแบบบูรณาการโดยชุดสื่อสำเร็จรูปยุคดิจิต ฐิตารีย์ คลิก
29 ก.ค. 2563 เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ ชลธิชา คลิก
24 ก.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ทิวารัตน์ คลิก
24 ก.ค. 2563 (ด่วนที่สุด) ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพ ทิวารัตน์ คลิก
24 ก.ค. 2563 ด่วนที่สุด (เฉพาะ กศน.อ.พนมสารคาม ตอบรับภายใน 29 ก.ค. 63)ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื ทิวารัตน์ คลิก
24 ก.ค. 2563 (แก้ไข) แจ้งยกเลิกการชะลอการเข้าค่ายพักแรมของนักศึกษา กศน. ทิวารัตน์ คลิก
24 ก.ค. 2563 ด่วนที่สุด (เฉพาะ กศน.อ.เมือง/บางปะกง/บางน้ำเปรี้ยว/แปลงยาว/พนมสารคาม/บ้านโพธิ์/บางคล้า) เอกสารเพิ่ม ทิวารัตน์ คลิก
24 ก.ค. 2563 ด่วนที่สุด (เฉพาะ กศน.อ.เมือง/บางปะกง/บางน้ำเปรี้ยว/แปลงยาว/พนมสารคาม/บ้านโพธิ์/บางคล้า) การจัดกิจกร ทิวารัตน์ คลิก
20 ก.ค. 2563 (ด่วนที่สุด) ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19” ทิวารัตน์ คลิก
15 ก.ค. 2563 มาตรการและแนวทางการสร้างเสริมความรอบรู้และทักษะในการดูแลช่องปาก และการเลือกรับบริการทันตกรรมและมาตรก ทิวารัตน์ คลิก
15 ก.ค. 2563 การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 ทิวารัตน์ คลิก
15 ก.ค. 2563 (ขอแก้ไขหนังสือราชการ) โครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิวารัตน์ คลิก
15 ก.ค. 2563 ด่วนที่สุด (เอกสารเพิ่มเติม) โครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิวารัตน์ คลิก
13 ก.ค. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาค 1/2563 เพิ่มเติม บุษยา คลิก
13 ก.ค. 2563 ด่วนที่สุด (เฉพาะ กศน.อ.เมืองฉะเชิงเทรา) เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ทิวารัตน์ คลิก
13 ก.ค. 2563 ด่วนที่สุด (เฉพาะ กศน.อ.พนมสารคาม) ขอเชิญเยาวชน กศน. เข้าร่วมโครงการ ทิวารัตน์ คลิก
13 ก.ค. 2563 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
13 ก.ค. 2563 ด่วนที่สุด!!! ประชาสัมพันธ์ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงสื่อดิจิทัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ชณาภา คลิก
10 ก.ค. 2563 ด่วนที่สุด!!! ขอเชิญบุคลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู โดยใช้เทคโนโลยี AI ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แ ชณาภา คลิก
10 ก.ค. 2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรื ชลธิชา คลิก
10 ก.ค. 2563 รับสมัคร ครูผู้ช่วย พิมพ์พรรณ คลิก
10 ก.ค. 2563 รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย พิมพ์พรรณ คลิก
09 ก.ค. 2563 ประกาศผลการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัด ภัทริมณ คลิก
09 ก.ค. 2563 ด่วนที่สุด(กศน.อำเภอบางปะกง)ขอเชิญประชุม ภัทริมณ คลิก
09 ก.ค. 2563 การกำหนดข้อตกลงฯ พิมพ์พรรณ คลิก
08 ก.ค. 2563 ประกาศผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.พรี่เมี่ยม ระดับจังหวัด ชลธิชา คลิก
08 ก.ค. 2563 (เมืองฉะเชิงเทราและท่าตะเกียบ)กำหนดพื้นที่เป้าหมายการติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื ชลธิชา คลิก
08 ก.ค. 2563 การรายงานตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (STEM) บุษยา คลิก
03 ก.ค. 2563 ขอประชาสัมพันธ์จุลสารกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ในรูปแบบ E-Book อารยา คลิก
03 ก.ค. 2563 (แปลงยาว)ขอเชิญครู กศน.เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชลธิชา คลิก
03 ก.ค. 2563 ขอเชิญสมัครร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season2 ต้านภัย COVID-19 จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิวารัตน์ คลิก
02 ก.ค. 2563 (เฉพาะ กศน.อำเภอแปลงยาว) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ ทิวารัตน์ คลิก
02 ก.ค. 2563 รายงานการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทิวารัตน์ คลิก
02 ก.ค. 2563 เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัย “Zave Zone No New Face” (YouthTube ทิวารัตน์ คลิก
02 ก.ค. 2563 (เอกสารเพิ่มเติม) การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 3) ทิวารัตน์ คลิก
02 ก.ค. 2563 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 3) และการผ่อนคลายให้ ทิวารัตน์ คลิก
02 ก.ค. 2563 การจัดการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบกลุ่มสนใจ ชั้นเรียนและอบรมประชาชน ประเด็นจำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน ไม่เ ชลธิชา คลิก
01 ก.ค. 2563 การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและการกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในส ฐิตารีย์ คลิก
01 ก.ค. 2563 ด่วยที่สุด การติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ บุษยา คลิก
30 มิ.ย. 2563 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำ ฯ พิมพ์พรรณ คลิก
29 มิ.ย. 2563 การดำเนินงานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 254 ทิวารัตน์ คลิก
29 มิ.ย. 2563 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 ทิวารัตน์ คลิก
29 มิ.ย. 2563 การยกเลิกการห้ามออกเคหสถานและการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้และข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตร ทิวารัตน์ คลิก
29 มิ.ย. 2563 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทิวารัตน์ คลิก
25 มิ.ย. 2563 (ด่วนที่สุด ภายใน 26 มิ.ย.63) การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิก ทิวารัตน์ คลิก
25 มิ.ย. 2563 (ด่วนที่สุด ภายใน 29 มิ.ย. 63) แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเส ทิวารัตน์ คลิก
23 มิ.ย. 2563 การปฐมนิเทศการเปิดเทอมวันแรกของนักศึกษา กศน. ฐิตารีย์ คลิก
22 มิ.ย. 2563 บัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. พิมพ์พรรณ คลิก
22 มิ.ย. 2563 ตอบแบบสอบถาม พิมพ์พรรณ คลิก
22 มิ.ย. 2563 การประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. ฐิตารีย์ คลิก
19 มิ.ย. 2563 การสนับสนุนผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.พรีเมี่ยม ชลธิชา คลิก
19 มิ.ย. 2563 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ฐิตารีย์ คลิก
18 มิ.ย. 2563 ขอแก้ไขรหังงบประมาณโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ผู้สูงอายุ บุษยา คลิก
18 มิ.ย. 2563 ขอแก้ไขรหัสงบประมาณ งบ EEC บุษยา คลิก
18 มิ.ย. 2563 (ราชสาส์น/บ้านโพธิ์/คลองเขื่อน/สนามชัยเขต)การพัฒนาบุคลากร กศน. แบบ Online “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน ชลธิชา คลิก
18 มิ.ย. 2563 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดส่งข้อเสนอโครงการ ชลธิชา คลิก
18 มิ.ย. 2563 ขอเชิญครู กศน.เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชลธิชา คลิก
18 มิ.ย. 2563 จัดสรรงบประมาณโครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคนพิการ โดย บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวั ชลธิชา คลิก
17 มิ.ย. 2563 การรับสมัครคัดเลือกฯ พิมพ์พรรณ คลิก
17 มิ.ย. 2563 แนวทางการจัดกิจกรรมและการรายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดชีวิตเพื่อ ชลธิชา คลิก
16 มิ.ย. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (งบ EEC โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) บุษยา คลิก
16 มิ.ย. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (งบ EEC ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) บุษยา คลิก
16 มิ.ย. 2563 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพร้อม ความต้องการการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื ฐิตารีย์ คลิก
16 มิ.ย. 2563 คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน. รับมือโควิด-19 ฐิตารีย์ คลิก
16 มิ.ย. 2563 คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ฐิตารีย์ คลิก
16 มิ.ย. 2563 การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฐิตารีย์ คลิก
16 มิ.ย. 2563 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครู กศน. (อัพเดต กำหนดการใหม่) ชณาภา คลิก
15 มิ.ย. 2563 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน. โดยใช้เทคโนโลยี AI ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ฯลฯ ชณาภา คลิก
15 มิ.ย. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย บุษยา คลิก
15 มิ.ย. 2563 (ด่วนที่สุด) แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉ ทิวารัตน์ คลิก
15 มิ.ย. 2563 (ด่วนที่สุด) แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนา ทิวารัตน์ คลิก
15 มิ.ย. 2563 การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่5 พิมพ์พรรณ คลิก
12 มิ.ย. 2563 รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ภัทริมณ คลิก
12 มิ.ย. 2563 ขอเชิญเข้ารับการอบรม (กศน.อำเภอบางคล้า) ฐิตารีย์ คลิก
12 มิ.ย. 2563 ขอเชิญเข้ารับการอบรม (กศน.อำเภอท่าตะเกียบ) ฐิตารีย์ คลิก
12 มิ.ย. 2563 ขอเชิญผู้เข้ารับการอบรม (กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว) ฐิตารีย์ คลิก
12 มิ.ย. 2563 แจ้งกำหนดการสอบและส่งข้อมูล การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฐิตารีย์ คลิก
12 มิ.ย. 2563 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ฐิตารีย์ คลิก
12 มิ.ย. 2563 การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน(เเบบล่าสุด) เกษณภา คลิก
10 มิ.ย. 2563 การจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ทิวารัตน์ คลิก
10 มิ.ย. 2563 การดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทิวารัตน์ คลิก
09 มิ.ย. 2563 เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัล พิมพ์พรรณ คลิก
09 มิ.ย. 2563 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา พิมพ์พรรณ คลิก
09 มิ.ย. 2563 ขอเชิญประชุมติดตามระบบและการจัดการศึกษาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Padriew Online ฐิตารีย์ คลิก
09 มิ.ย. 2563 การรายงานผลการตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนารสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา บุษยา คลิก
08 มิ.ย. 2563 การสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น ชลธิชา คลิก
05 มิ.ย. 2563 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของสำนักงาน กศน. ฐิตารีย์ คลิก
05 มิ.ย. 2563 ขอเรียนเชิญเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 ทิวารัตน์ คลิก
05 มิ.ย. 2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อวิชาบังคับตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฐิตารีย์ คลิก
05 มิ.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค ภัทริมณ คลิก
05 มิ.ย. 2563 (ด่วนที่สุด)การเปิดให้บริการห้องสมุดประชนทุกประเภท ภัทริมณ คลิก
05 มิ.ย. 2563 การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฐิตารีย์ คลิก
05 มิ.ย. 2563 กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับครู กศน. ฐิตารีย์ คลิก
04 มิ.ย. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาค 1/2563 บุษยา คลิก
04 มิ.ย. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ค่าหนังสือเรียน ภาค 1/2563 บุษยา คลิก
04 มิ.ย. 2563 การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 ทิวารัตน์ คลิก
04 มิ.ย. 2563 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ในการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทิวารัตน์ คลิก
04 มิ.ย. 2563 ช่องทางการส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ทิวารัตน์ คลิก
04 มิ.ย. 2563 ขอให้สำรวจและเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากรทางยุวกาชาดในพื้นที่ ทิวารัตน์ คลิก
04 มิ.ย. 2563 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านการใช้แ ทิวารัตน์ คลิก
04 มิ.ย. 2563 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรม สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทิวารัตน์ คลิก
04 มิ.ย. 2563 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำน ทิวารัตน์ คลิก
04 มิ.ย. 2563 (ด่วนที่สุด) การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้และข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค ทิวารัตน์ คลิก
04 มิ.ย. 2563 การสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการในการให้บริการในห้องสมุดประชาชนของผู้รับบริการและผู้ ภัทริมณ คลิก
04 มิ.ย. 2563 เมืองฉะเชิงเทรา : จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (E-Exam) บุษยา คลิก
04 มิ.ย. 2563 พนมสารคาม :จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (E-Exam) บุษยา คลิก
04 มิ.ย. 2563 (ด่วนที่สุด) (เฉพาะ กศน.อ.คลองเขื่อน , อ.สนามชัยเขต, อ.พนมสารคาม , อ.ราชสาส์น) การดำเนินกิจกรรมการปร ทิวารัตน์ คลิก
02 มิ.ย. 2563 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร กศน. แบบ Online “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า ชลธิชา คลิก
02 มิ.ย. 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ภัทริมณ คลิก
02 มิ.ย. 2563 (กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว) การใช้พื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ถูกยุบรวมเพื่อดำเนินการจัดตั้ง“ศูนย์เ ชลธิชา คลิก
02 มิ.ย. 2563 (กศน.อำเภอบ้านโพธิ์) การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพร ชลธิชา คลิก