15 มี.ค. 2561 การพิจารณาจัดซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติมในห้องสมุดประชาชน ภัทริมณ คลิก
15 มี.ค. 2561 การจัดงานวันรักการอ่าน ประจำปี 2561 ภัทริมณ คลิก
14 มี.ค. 2561 แจ้ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา ,บางน้ำเปรี้ยว,บ้านโพธิ์และท่าตะเกียบ เรื่องโครงการสัมมาติดตามผลการจัดการเรีย ชณาภา คลิก
13 มี.ค. 2561 การคัดเลือกเว็ปไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็ปไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ภัทริมณ คลิก
09 มี.ค. 2561 แนวการปฏิบัติการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานฯ อรอุมา คลิก
09 มี.ค. 2561 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
08 มี.ค. 2561 การดำเนินการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
08 มี.ค. 2561 เอกสารเพิ่มเติม การดำเนินการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี ทิวารัตน์ คลิก
08 มี.ค. 2561 ด่วนที่สุด การดำเนินการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
08 มี.ค. 2561 สำรวจความต้องการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ทุกตำแหน่ง พิมพ์พรรณ คลิก
08 มี.ค. 2561 ด่วนที่สุด (สนามชัยเขต,ท่าตะเกียบ) ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการ “สร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ ทิวารัตน์ คลิก
07 มี.ค. 2561 การเลื่อนเงินเดือร/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้ารชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2 ศศิวิมล คลิก
07 มี.ค. 2561 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ พิมพ์พรรณ คลิก
06 มี.ค. 2561 ด่วนที่สุด การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแบบ สงป.301-302 บุษยา คลิก
05 มี.ค. 2561 ขอความร่วมมือส&# ชณาภา คลิก
05 มี.ค. 2561 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลในระบบ DMIS บุษยา คลิก
02 มี.ค. 2561 เครื่องมือการตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ ชลธิชา คลิก
02 มี.ค. 2561 ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส ทิวารัตน์ คลิก
02 มี.ค. 2561 (เอกสารเพิ่มเติม )ขอส่งประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ (Key Message) เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ทิวารัตน์ คลิก
02 มี.ค. 2561 ขอส่งประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ (Key Message) เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ทิวารัตน์ คลิก
29 ธ.ค. 2560 แจ้งกำหนดการจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคทฤษฎี ปีการศึกษา ฐิตารีย์ คลิก
29 ธ.ค. 2560 การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น ฐิตารีย์ คลิก
29 ธ.ค. 2560 รายงานการดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา ฐิตารีย์ คลิก
29 ธ.ค. 2560 (ด่วนที่สุด) การคัดเลือกปราชญ์เพื่อความมั่นคง ทิวารัตน์ คลิก
26 ธ.ค. 2560 การรักษาความปลอดภัยห้วงเทศกาลสำคัญและวันหยุดราชการต่อเนื่องในเดือนธันวาคม 2560 ศศิวิมล คลิก
25 ธ.ค. 2560 การดำเนินการแก้ไขข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชณาภา คลิก
22 ธ.ค. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (เพิ่มเติม) บุษยา คลิก
21 ธ.ค. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 บริหารจัดการขยะ บุษยา คลิก
21 ธ.ค. 2560 กศน.อ.ท่าตะเกียบ (จัดสรรหลักสูตรผู้สูงอายุ) บุษยา คลิก
21 ธ.ค. 2560 กศน.อำเภอเมือง (จัดสรรหลักสูตรผู้สูงอายุ) บุษยา คลิก
21 ธ.ค. 2560 (ด่วนที่สุด) การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
20 ธ.ค. 2560 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ พิมพ์พรรณ คลิก
19 ธ.ค. 2560 แจ้งการปรับเปลี่ยนข้อมูลการจัดทำแบบสรุปความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรการฝึกอาชีพ ระดับขั้นสูง ระ วาทินี คลิก
19 ธ.ค. 2560 แนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดฝึกอบรมอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วาทินี คลิก
19 ธ.ค. 2560 ขอเชิญร่วมโครงกางประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำเเผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ2561-2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเช เกษณภา คลิก
18 ธ.ค. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ บุษยา คลิก
13 ธ.ค. 2560 การเผยแพร่หลักสูตร Digtal literacy ในห้องสมุดประชาชน ภัทริมณ คลิก
13 ธ.ค. 2560 สำรวจข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ พิมพ์พรรณ คลิก
06 ก.ย. 2560 ขอเชิญเข้าร่วมสมัครเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนนการทำการค้าออนไลน์และวิทยากร E-Commerce ชุมชน ภายใต้โคร ชณาภา คลิก
01 ก.ย. 2560 การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ(บางคล้า) พิมพ์พรรณ คลิก
30 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทิวารัตน์ คลิก
30 ส.ค. 2560 หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ทิวารัตน์ คลิก
29 ส.ค. 2560 การเลือ่นเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่2 พิมพ์พรรณ คลิก
28 ส.ค. 2560 ขอข้อมูลเพิ่มเติมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ พัชราภรณ์ คลิก
28 ส.ค. 2560 กศน.อำเภอสนามชัยเขต บุษยา คลิก
28 ส.ค. 2560 กศน.อำเภอบางปะกง บุษยา คลิก
28 ส.ค. 2560 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
28 ส.ค. 2560 กศน.อำเภอพนมสารคาม บุษยา คลิก
28 ส.ค. 2560 ส่งคำสั่ง(ท่าตะเกียบ) พิมพ์พรรณ คลิก
24 ส.ค. 2560 ขอความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ทิวารัตน์ คลิก
23 ส.ค. 2560 (เพิ่มเติม สิ่งที่่ส่งมาด้วย) รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประ ทิวารัตน์ คลิก
22 ส.ค. 2560 ติดตามผู้ผ่านหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ปีงบประมาณ 2560 ชลธิชา คลิก
22 ส.ค. 2560 ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคนพิการ รุ่นที่ ๕ ชลธิชา คลิก
22 ส.ค. 2560 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2560 ภัทริมณ คลิก
21 ส.ค. 2560 ขอเชิญร่วมงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560 พัชราภรณ์ คลิก
18 ส.ค. 2560 แจ้งรายการจ่ายตรงค่าสาธารรูปโภค วันทนา คลิก
18 ส.ค. 2560 แจ้งรายการโอนเงิน 16/8/60 วันทนา คลิก
18 ส.ค. 2560 กศน.อำเภอท่าตะเกียบ บุษยา คลิก
18 ส.ค. 2560 กศน.อำเภอสนามชัยเขต บุษยา คลิก
17 ส.ค. 2560 แก้ไข ประกาศผลการคัดเลือกดีเด่น ปี 60 พัชราภรณ์ คลิก
17 ส.ค. 2560 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน.จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 26/2560 และ ครั้งที่ 27 พัชราภรณ์ คลิก
15 ส.ค. 2560 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ทิวารัตน์ คลิก
15 ส.ค. 2560 (เฉพาะ กศน.อ.สนามชัยเขต / พนมสารคาม / เมือง) การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การจัดการศึกษานอกระบบและก ทิวารัตน์ คลิก
15 ส.ค. 2560 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) พิมพ์พรรณ คลิก
15 ส.ค. 2560 โครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์การเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวั ทิวารัตน์ คลิก
15 ส.ค. 2560 โครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์การเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวั บุษยา คลิก
15 ส.ค. 2560 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 60 (งบเงินอุดหนุน) บุษยา คลิก
15 ส.ค. 2560 แจ้งรายการโอนเงิน 10/8/60 วันทนา คลิก
15 ส.ค. 2560 แจ้งรายการจ่ายตรงค่าวัสดุ ผ่าน PO วันทนา คลิก
15 ส.ค. 2560 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี” ทิวารัตน์ คลิก
10 ส.ค. 2560 ส่งต่อเด็กพิการเพื่อเข้ารับการบริการทางการศึกษา(เมือง/คลองเขื่อน/สนามชัยเขต/บ้านโพธิ์/ท่าตะเกียบ/บาง ชลธิชา คลิก
10 ส.ค. 2560 กศน.อำเภอบางปะกง บุษยา คลิก
09 ส.ค. 2560 การสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อระบบ DMIS60 บุษยา คลิก
09 ส.ค. 2560 ด่วนที่สุด เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ บุษยา คลิก
09 ส.ค. 2560 เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา(กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว) ศศิวิมล คลิก
09 ส.ค. 2560 ส่งประกาศสำนักงานส่งเสริมกาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
09 ส.ค. 2560 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ต่อ) พิมพ์พรรณ คลิก
09 ส.ค. 2560 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ต่อ) พิมพ์พรรณ คลิก
09 ส.ค. 2560 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ต่อ) พิมพ์พรรณ คลิก
09 ส.ค. 2560 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิมพ์พรรณ คลิก
09 ส.ค. 2560 ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เกษณภา คลิก
09 ส.ค. 2560 รายวิชาเลือกที่กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง เกษณภา คลิก
09 ส.ค. 2560 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60 งบลงทุน บุษยา คลิก
08 ส.ค. 2560 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, พนมสารคาม อารยา คลิก
08 ส.ค. 2560 การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป พิมพ์พรรณ คลิก
04 ส.ค. 2560 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ พิมพ์พรรณ คลิก
04 ส.ค. 2560 ส่งประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พิมพ์พรรณ คลิก
04 ส.ค. 2560 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 ทิวารัตน์ คลิก
04 ส.ค. 2560 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ทิวารัตน์ คลิก
04 ส.ค. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 โครงการศูนย์แนะแนวและประสานงานการศึกษาพิเศษอำเภอ บุษยา คลิก
04 ส.ค. 2560 กศน.อำเภอสนามชัยเขต บุษยา คลิก
04 ส.ค. 2560 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
03 ส.ค. 2560 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (งบลงทุน) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุดประชาชน บุษยา คลิก
02 ส.ค. 2560 ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดสอบประเมินเทียบระดับมิติความรู้ ความคิด ฐิตารีย์ คลิก
01 ส.ค. 2560 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ (เมือง/บางปะกง) ชลธิชา คลิก
31 ก.ค. 2560 การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (บางปะกง , พนมสารคาม) ศศิวิมล คลิก
31 ก.ค. 2560 ประชุมแนวทางการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยปี ๒๕๖๐ (บรรณารักษ์สัญจร) ภัทริมณ คลิก
26 ก.ค. 2560 แจ้ง กศน.อ.บางน้ำเปรี้ยว เรื่องแจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรม ชณาภา คลิก
26 ก.ค. 2560 แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น NFE Brief ชณาภา คลิก
25 ก.ค. 2560 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
24 ก.ค. 2560 เกณฑ์การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559-2560 ทิวารัตน์ คลิก
24 ก.ค. 2560 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ทิวารัตน์ คลิก
24 ก.ค. 2560 ขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีก ทิวารัตน์ คลิก
24 ก.ค. 2560 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
24 ก.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและข้อมูลจัดนิทรรศการ(แปลงยาว,ราชสาส์น) ชลธิชา คลิก
21 ก.ค. 2560 แจ้งรายการโอนเงิน 20/7/60 วันทนา คลิก
21 ก.ค. 2560 แจ้งรายการจ่ายตรงค่าวัสดุ ผ่าน PO วันทนา คลิก
21 ก.ค. 2560 รายการจ่ายค่าสาธารณูปโภค วันทนา คลิก
19 ก.ค. 2560 มอบหนังสือบริจาคจากบริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด ภัทริมณ คลิก
19 ก.ค. 2560 การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบปี 2560 ภัทริมณ คลิก
18 ก.ค. 2560 การคัดเลือกนักจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของบ้านหนังสือชุมชน ภัทริมณ คลิก
18 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลงการดำนเนินงานการลงทะเบียนและจัดการประเมินเทียบระดับการศึกษา 2/2560 ฐิตารีย์ คลิก
18 ก.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการ Home Por Young Talent (ทวิภาคี) ฐิตารีย์ คลิก
18 ก.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 ชณาภา คลิก
18 ก.ค. 2560 การจัดทำข้อมูลทำเนียบผู้ผ่านการอบรม/กิจกรรมภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชน ประจำปี 2560 ชณาภา คลิก
17 ก.ค. 2560 แจ้งรายการจ่ายตรงค่าวัสดุ ผ่าน PO วันทนา คลิก
17 ก.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อารยา คลิก
17 ก.ค. 2560 แต่งตั้งคณะทำงานปรับเกณฑ์การประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 (ด่วน) ศศิวิมล คลิก
14 ก.ค. 2560 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ฐิตารีย์ คลิก
14 ก.ค. 2560 ขยายเวลาและแจ้งการเข้าระบบบันทึกข้อมูลการประเมินการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.เป็นรายภาค ฐิตารีย์ คลิก
14 ก.ค. 2560 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกและจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือก 1/2560 ฐิตารีย์ คลิก
14 ก.ค. 2560 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องมนโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา (ด่วนที่สุด) ทิวารัตน์ คลิก
14 ก.ค. 2560 การจัดกิจกรรมถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรง ทิวารัตน์ คลิก
14 ก.ค. 2560 เชิญเข้าร่วมโครงการ“การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติสำหรับคนพิการ” ชลธิชา คลิก
12 ก.ค. 2560 ระเบียบวาระการประชุม พัชราภรณ์ คลิก
11 ก.ค. 2560 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560 (ด่วนที่สุด) ศศิวิมล คลิก
07 ก.ค. 2560 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ทิวารัตน์ คลิก
07 ก.ค. 2560 การจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560 ทิวารัตน์ คลิก
07 ก.ค. 2560 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2560 ทิวารัตน์ คลิก
07 ก.ค. 2560 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2561 ทิวารัตน์ คลิก
07 ก.ค. 2560 ขอเชิญร่วมสมทบกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ทิวารัตน์ คลิก
06 ก.ค. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียน 1/60 บุษยา คลิก
06 ก.ค. 2560 สำรวจความพร้อมและความต้องการ โครงการ“การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติสำหรับคนพิการ” ชลธิชา คลิก
05 ก.ค. 2560 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน.จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 20/2560 พัชราภรณ์ คลิก
05 ก.ค. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ค่าวัสดุครูสอนคนพิการ บุษยา คลิก
04 ก.ค. 2560 แจ้งรายการจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค วันทนา คลิก
04 ก.ค. 2560 แจ้งรายการจ่ายตรงค่าวัสดุ ผ่าน PO วันทนา คลิก
04 ก.ค. 2560 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
04 ก.ค. 2560 เชิญประชุมประจำเดือน พัชราภรณ์ คลิก
04 ก.ค. 2560 ด่วนที่สุด!!! เชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พัชราภรณ์ คลิก
04 ก.ค. 2560 สำรวจรายชื่อสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ (ปวช.) เมือง/บางปะกง ชลธิชา คลิก
04 ก.ค. 2560 (ต่อ)การคัดเลือกผู้ประกวดวิชาชีพทางการศึกษาโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี2560 ศศิวิมล คลิก
04 ก.ค. 2560 การออกข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เกษณภา คลิก
04 ก.ค. 2560 การคัดเลือกผู้ประกวดวิชาชีพทางการศึกษาโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี2560 ศศิวิมล คลิก
30 มิ.ย. 2560 (ด่วน)การดำเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ภัทริมณ คลิก
29 มิ.ย. 2560 การจัดกิจกรรมตามโครงการ “ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” ทิวารัตน์ คลิก
29 มิ.ย. 2560 แจ้งอ.แปลงยาว เรื่องแจ้งบุคลากรเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ในการประมวลผลข้อมูล ฐิตารีย์ คลิก
29 มิ.ย. 2560 แจ้งอำเภอบางปะกง,บางน้ำเปรี้ยวและบ้านโพธิ์ เรื่องแจ้งราชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบว ฐิตารีย์ คลิก
28 มิ.ย. 2560 แนวทางการของบประมาณในการซ่อมแซมและช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ (งบกลาง) บุษยา คลิก
27 มิ.ย. 2560 แจ้งกศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทราและอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ฐิตารีย์ คลิก
27 มิ.ย. 2560 ขอส่งบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯ ฐิตารีย์ คลิก
27 มิ.ย. 2560 เปลี่ยนแปลงกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน.ประจำปี 2560 พัชราภรณ์ คลิก
23 มิ.ย. 2560 ปฏิทินการนิเทศติดตามโครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๖๐ ชลธิชา คลิก
22 มิ.ย. 2560 ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ พัชราภรณ์ คลิก
19 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอบางปะกง บุษยา คลิก
16 มิ.ย. 2560 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
16 มิ.ย. 2560 ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน บุษยา คลิก
16 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอบางคล้า/แปลงยาว/สนามชัยเขต บุษยา คลิก
16 มิ.ย. 2560 การประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
15 มิ.ย. 2560 การส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เกษณภา คลิก
15 มิ.ย. 2560 การสัมมนาและประชุมเพื่อการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 41 พุทธศักราช 2560 ภัทริมณ คลิก
14 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอพนมสารคาม/กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว/กศน.อำเภอคลองเขื่อน บุษยา คลิก
14 มิ.ย. 2560 ขอความอนุเคราะห์ร่มบริจาคทรัพย์เป็นกองทุนให้บุตรพนักงานราชการ พัชราภรณ์ คลิก
13 มิ.ย. 2560 การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 ทิวารัตน์ คลิก
13 มิ.ย. 2560 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(บางปะกง) พิมพ์พรรณ คลิก
13 มิ.ย. 2560 (เอกสารเพิ่มเติม) ขอความร่วมมือส่งเยาวสตรีไทยดีเด่น เข้าร่วมประกวดสืบสานวรรณกรรมไทย เนื่องในวันสตรี ทิวารัตน์ คลิก
13 มิ.ย. 2560 ขอความร่วมมือส่งเยาวสตรีไทยดีเด่น เข้าร่วมประกวดสืบสานวรรณกรรมไทย เนื่องในวันสตรีไทย ทิวารัตน์ คลิก
13 มิ.ย. 2560 การดำเนินโครงการต้นไม้ที่ทรงคุณค่า : กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทา ทิวารัตน์ คลิก
13 มิ.ย. 2560 จัดสรรค่าสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ บุษยา คลิก
12 มิ.ย. 2560 เรียน ผอ.กศน.อำเภอราชสาส์น/พนมสารคาม เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล ภัทริมณ คลิก
12 มิ.ย. 2560 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนผ่าน ระบบ Smart Phone ภัทริมณ คลิก
12 มิ.ย. 2560 การดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(ต่อ) ฐิตารีย์ คลิก
12 มิ.ย. 2560 การดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฐิตารีย์ คลิก
12 มิ.ย. 2560 การเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ระยะที่ 2 ฐิตารีย์ คลิก
12 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอท่าตะเกียบ/คลองเขื่อน/ราชสาส์น บุษยา คลิก
09 มิ.ย. 2560 ด่วนที่สุด!!!! ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประม ไอยวรินทร์ คลิก
09 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอเมือง/บ้านโพธิ์/พนมสารคาม/บางน้ำเปรี้ยว บุษยา คลิก
07 มิ.ย. 2560 รายการโอนเงิน 7/6/60 วันทนา คลิก
06 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอราชสาส์น บุษยา คลิก
06 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอบางปะกง บุษยา คลิก
06 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอแปลงยาว บุษยา คลิก
06 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอบางคล้า บุษยา คลิก
06 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ บุษยา คลิก
06 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ตอบแบบสอบถาม พิมพ์พรรณ คลิก
06 มิ.ย. 2560 ขอยกเลิการรายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ EIS และ LIB ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโครงการ MOENet ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนที่สุด เรื่องขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาทางไกล "หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนมาก แจ้งอ.สนามชัยเขต เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนมาก แจ้งอ.ราชสาส์น เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนมาก แจ้งอ.เมืองฉะเชิงเทรา เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนมาก แจ้งอ.พนมสารคาม เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนมาก แจ้งอ.แปลงยาว เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนมาก แจ้งอ.บ้านโพธิ์ เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนมาก แจ้งอ.บางปะกง เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนมาก แจ้งอ.บางน้ำเปรี้ยว เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนมาก แจ้งอ.บางคล้า เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนมาก แจ้งอ.ท่าตะเกียบ เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนมาก แจ้งอ.คลองเขื่อน เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 เชิญร่วมโครงการอบรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปี 2560 เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน วาทินี คลิก