17 ส.ค. 2561 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
17 ส.ค. 2561 กศน.อำเภอท่าตะเกียบ บุษยา คลิก
16 ส.ค. 2561 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
16 ส.ค. 2561 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
15 ส.ค. 2561 โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
15 ส.ค. 2561 ด่วนที่สุด ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ ทิวารัตน์ คลิก
15 ส.ค. 2561 ขอความร่วมมือในการจัดส่งข่าวการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทิวารัตน์ คลิก
15 ส.ค. 2561 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ทิวารัตน์ คลิก
15 ส.ค. 2561 เอกสาร เพิ่มเติมการขอตั้งงบประมาณปี 2563 บุษยา คลิก
14 ส.ค. 2561 ด่วนที่สุด เรื่องคัดเลือกผู้ประสบความสำเร็จจากโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับจังหวัด ชณาภา คลิก
14 ส.ค. 2561 ด่วนที่สุด เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเน็ตประชารัฐ (รอบขยายผล) ชณาภา คลิก
09 ส.ค. 2561 การเลือ่นเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่2 พิมพ์พรรณ คลิก
09 ส.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการตรวจราชการ บุษยา คลิก
07 ส.ค. 2561 เปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ สำหรับนักเรียน อายุ 18 ปีขึ้นไป ทิวารัตน์ คลิก
07 ส.ค. 2561 เปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ ทิวารัตน์ คลิก
07 ส.ค. 2561 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
07 ส.ค. 2561 คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ ทิวารัตน์ คลิก
06 ส.ค. 2561 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิมพ์พรรณ คลิก
06 ส.ค. 2561 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ทิวารัตน์ คลิก
06 ส.ค. 2561 กศน.อำเภอบางปะกง บุษยา คลิก
06 ส.ค. 2561 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 บุษยา คลิก
06 ส.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค พิมพ์พรรณ คลิก
06 ส.ค. 2561 ขอเชิญร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนุงสือ ประจำปี2561 พิมพ์พรรณ คลิก
02 ส.ค. 2561 ด่วนทีสุด.โครงการศูนย์ฝึึกอาชีพชุมชน วาทินี คลิก
02 ส.ค. 2561 ปฏิทินการนิเทศการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ภัทริมณ คลิก
01 ส.ค. 2561 การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ DMIS บุษยา คลิก
01 ส.ค. 2561 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อการจัดการศึกษาตามอั ภัทริมณ คลิก
31 ก.ค. 2561 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาและสอบทานข้อมูลศักยภาพ ทุนทางสังคม บทเรียนองค์ความรู้และ ภูมิปัญ ภัทริมณ คลิก
31 ก.ค. 2561 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
24 ก.ค. 2561 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 ทิวารัตน์ คลิก
20 ก.ค. 2561 กศน.อำเภอพนมสารคาม แจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรม อารยา คลิก
20 ก.ค. 2561 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 อารยา คลิก
20 ก.ค. 2561 การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล ทิวารัตน์ คลิก
19 ก.ค. 2561 แจ้ง กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, กศน.อำเภอสนามชัยเขต, กศน.อำเภอคลองเขื่อน เรื่องขอความอนุเคราะห์การเก็ ชณาภา คลิก
19 ก.ค. 2561 การจ้างเหมาบริการ อรอุมา คลิก
18 ก.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครู พิมพ์พรรณ คลิก
18 ก.ค. 2561 แก้ไขเวลาสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯและแจ้งผังที่นั่งสอบ พิมพ์พรรณ คลิก
18 ก.ค. 2561 ขอเรียนเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.ข้าราชการครูฯ พิมพ์พรรณ คลิก
18 ก.ค. 2561 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ทิวารัตน์ คลิก
18 ก.ค. 2561 เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังและให้ข้อมูลข่าวส ทิวารัตน์ คลิก
17 ก.ค. 2561 แจ้ง กศน.อำเภอแปลงยาว เรื่องการเข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษา สำหรับผู้บริ ชณาภา คลิก
17 ก.ค. 2561 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง ภัทริมณ คลิก
17 ก.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต ภัทริมณ คลิก
17 ก.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต บุษยา คลิก
16 ก.ค. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ค่าหนังสือเรียน เพิ่มเติม บุษยา คลิก
16 ก.ค. 2561 ปฏิทินการลงพื้นที่ติดตามโครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ รุ่นที่ 6 พุทธศักราช 2561 ชลธิชา คลิก
16 ก.ค. 2561 เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการนิเทศภายในของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ชลธิชา คลิก
16 ก.ค. 2561 ขอเชิญบุคลากรร่วมอบรมโครงการ การจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน Work Manual พิมพ์พรรณ คลิก
16 ก.ค. 2561 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 พิมพ์พรรณ คลิก
13 ก.ค. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน เพิ่มเติม บุษยา คลิก
13 ก.ค. 2561 การปรับหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพสำหรับคนพิการ ตามโครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ (พนมสารคาม,ราชส ชลธิชา คลิก
13 ก.ค. 2561 ส่ง CD ข้อมูลการนำเสนอของวิทยากรการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพฯ ชลธิชา คลิก
12 ก.ค. 2561 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer วาทินี คลิก
12 ก.ค. 2561 (ด่วนมาก) เชิญเข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทิวารัตน์ คลิก
12 ก.ค. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ค่าวัสดุครูสอนคนพิการ บุษยา คลิก
12 ก.ค. 2561 ส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ พิมพ์พรรณ คลิก
12 ก.ค. 2561 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พิมพ์พรรณ คลิก
12 ก.ค. 2561 รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูฯ พิมพ์พรรณ คลิก
12 ก.ค. 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด พิมพ์พรรณ คลิก
11 ก.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกบุคคล/องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561 ภัทริมณ คลิก
11 ก.ค. 2561 แจ้งแก้ไขรหัสงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาคูณภาพผู้เรียน บุษยา คลิก
11 ก.ค. 2561 รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ ฐิตารีย์ คลิก
11 ก.ค. 2561 แจ้งการส่งงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำข้อสอบฯ ฐิตารีย์ คลิก
11 ก.ค. 2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณ ทิวารัตน์ คลิก
10 ก.ค. 2561 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
10 ก.ค. 2561 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
10 ก.ค. 2561 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาและสอบทานข้อมูลศักยภาพ ทุนทางสังคม บทเรียนองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้อง ภัทริมณ คลิก
10 ก.ค. 2561 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครอง ทิวารัตน์ คลิก
10 ก.ค. 2561 แจ้ง กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการสำมะโนประชากรและเคหะทดลอง พ.ศ.2561 ชณาภา คลิก
09 ก.ค. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เพิ่มเติม) บุษยา คลิก
09 ก.ค. 2561 ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ภัทริมณ คลิก
05 ก.ค. 2561 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ศศิวิมล คลิก
04 ก.ค. 2561 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
04 ก.ค. 2561 กำหนดการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะ ทิวารัตน์ คลิก
04 ก.ค. 2561 การรายงานผลการดำเนินงาน “โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” ทิวารัตน์ คลิก
03 ก.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำข้อสอบฯ ฐิตารีย์ คลิก
03 ก.ค. 2561 การประเมินองค์กรปลอดโฟม 100% ปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
03 ก.ค. 2561 ขอความร่วมมือในการจัดการน้ำเสียของสถานศึกษา ทิวารัตน์ คลิก
03 ก.ค. 2561 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ทิวารัตน์ คลิก
03 ก.ค. 2561 การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย วาทินี คลิก
01 ก.ค. 2561 การจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 ชณาภา คลิก
29 มิ.ย. 2561 การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พิมพ์พรรณ คลิก
28 มิ.ย. 2561 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมฯ พิมพ์พรรณ คลิก
28 มิ.ย. 2561 โครงการ จิตอาสา สร้างป่ารักน้ำ ทำความดีด้วยหัวใจ ทิวารัตน์ คลิก
26 มิ.ย. 2561 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษา ชลธิชา คลิก
25 มิ.ย. 2561 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
22 มิ.ย. 2561 แจ้ง กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค วาทินี คลิก
22 มิ.ย. 2561 แจ้ง กศน.อำเภอพนมสารคาม เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันอ วาทินี คลิก
21 มิ.ย. 2561 (สนามชัยเขต) การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ” และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดอ ทิวารัตน์ คลิก
21 มิ.ย. 2561 (บ้านโพธิ์) การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ” และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดอง ทิวารัตน์ คลิก
21 มิ.ย. 2561 (พนมสารคาม) การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ” และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดอง ทิวารัตน์ คลิก
21 มิ.ย. 2561 (บางน้ำเปรี้ยว) การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ” และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรอ ทิวารัตน์ คลิก
21 มิ.ย. 2561 (ท่าตะเกียบ) การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ” และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดอ ทิวารัตน์ คลิก
21 มิ.ย. 2561 (บางคล้า) การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ” และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองแล ทิวารัตน์ คลิก
20 มิ.ย. 2561 แจ้ง กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ แบบสมัครใจ ชณาภา คลิก
20 มิ.ย. 2561 กำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือชุดวิชารายวิชาเลือกบังคับ อรอุมา คลิก
20 มิ.ย. 2561 แจ้งกศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯลฯ ชณาภา คลิก
20 มิ.ย. 2561 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
20 มิ.ย. 2561 กศน.อำเภอพนมสารคาม บุษยา คลิก
20 มิ.ย. 2561 กศน.อำเภอบางปะกง บุษยา คลิก
20 มิ.ย. 2561 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
18 มิ.ย. 2561 (ด่วนที่สุด) การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศศิวิมล คลิก
18 มิ.ย. 2561 แจ้ง อ.แปลงยาว ด่วนที่สุด เรื่องแจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ชณาภา คลิก
15 มิ.ย. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข่าวและการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนและประชาส อารยา คลิก
15 มิ.ย. 2561 (ด่วนมาก) การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการจัดก ทิวารัตน์ คลิก
14 มิ.ย. 2561 ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย วาทินี คลิก
14 มิ.ย. 2561 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเ ชลธิชา คลิก
14 มิ.ย. 2561 (กศน.อำเภอบางคล้า)ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตำบล ด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมบ ภัทริมณ คลิก
13 มิ.ย. 2561 (ด่วน)การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 ให้แก่พนักงานราชการ ศศิวิมล คลิก
13 มิ.ย. 2561 ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตำบล ด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนเพื บุษยา คลิก
13 มิ.ย. 2561 สำรวจวุฒิการศึกษา ภัทริมณ คลิก
08 มิ.ย. 2561 ชุดวิชาเลือกบังคับ วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ฐิตารีย์ คลิก
08 มิ.ย. 2561 ด่วนที่สุด!!! กศน.อำเภอท่าตะเกียบ อารยา คลิก
07 มิ.ย. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมงาน “โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561” ทิวารัตน์ คลิก
07 มิ.ย. 2561 เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ และบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมงานชุมชนฯ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ทิวารัตน์ คลิก
07 มิ.ย. 2561 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
07 มิ.ย. 2561 ขอขยายระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
06 มิ.ย. 2561 แจ้งประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมา ภัทริมณ คลิก
06 มิ.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ วาทินี คลิก
06 มิ.ย. 2561 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
05 มิ.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณโครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคนพิการ โดย บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวั ชลธิชา คลิก
05 มิ.ย. 2561 สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ทิวารัตน์ คลิก
05 มิ.ย. 2561 แนวทางการจัดกิจกรรม “โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” ทิวารัตน์ คลิก
04 มิ.ย. 2561 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรผู้ช่วย (บางคล้า,ท่าตะเกียบ,บางน้ำเปรี้ยว) อารยา คลิก
04 มิ.ย. 2561 แจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรม (เมือง, บ้านโพธิ์,พนมสารคาม) อารยา คลิก
31 พ.ค. 2561 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) ทิวารัตน์ คลิก
31 พ.ค. 2561 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) ทิวารัตน์ คลิก
31 พ.ค. 2561 รายงานผลการแข่งขันกีฬา Tug of war (ชักกะเย่อสากล) ทิวารัตน์ คลิก
31 พ.ค. 2561 การคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น เข้าร่วมประกวดในวันสตรีไทย ประจำปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
31 พ.ค. 2561 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ทิวารัตน์ คลิก
31 พ.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการใช้งาน Google Apps for E อารยา คลิก
25 พ.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สำหรับผู้ปฏิบัติงานทางด้านการศึก ศศิวิมล คลิก
24 พ.ค. 2561 การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 ทิวารัตน์ คลิก
24 พ.ค. 2561 รายงานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ทิวารัตน์ คลิก
24 พ.ค. 2561 เชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ทิวารัตน์ คลิก
24 พ.ค. 2561 มาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ทิวารัตน์ คลิก
18 พ.ค. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ผลผลิตที่ 5 ไตรมาส 3-4 บุษยา คลิก
18 พ.ค. 2561 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
11 พ.ค. 2561 แจ้งรายการจ่ายตรงค่าวัสดุ ผ่าน PO วันทนา คลิก
09 พ.ค. 2561 ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ในพื้นที่ EEC บุษยา คลิก
09 พ.ค. 2561 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
08 พ.ค. 2561 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมทอบันทึกข้อมูลทุนทางสังคม ภัทริมณ คลิก
08 พ.ค. 2561 เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูสอนคนพิการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ชลธิชา คลิก
08 พ.ค. 2561 เชิญประชุมปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ(เมืองฉะ ชลธิชา คลิก
07 พ.ค. 2561 ขอเชิญประชุมสัมมนาการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2560 ฐิตารีย์ คลิก
03 พ.ค. 2561 แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง อารยา คลิก
03 พ.ค. 2561 แจ้งแผนการนิเทศ อารยา คลิก
02 พ.ค. 2561 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
02 พ.ค. 2561 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งคร พิมพ์พรรณ คลิก
02 พ.ค. 2561 การรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศ พิมพ์พรรณ คลิก
30 เม.ย. 2561 รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ไตรมาส 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ภัทริมณ คลิก
30 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ผลผลิตที่ 4 งบต่อเนื่อง บุษยา คลิก
30 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน บุษยา คลิก
25 เม.ย. 2561 เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพร ทิวารัตน์ คลิก
24 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ผลผลิตที่ 5 บุษยา คลิก
24 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1 บุษยา คลิก
24 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 บุษยา คลิก
24 เม.ย. 2561 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บุษยา คลิก
23 เม.ย. 2561 ฉบับแก้ไขค่ะ(ด่วนที่สุด) โครงการอบรมค่ายประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย หลักสูตร ทิวารัตน์ คลิก
18 เม.ย. 2561 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
17 เม.ย. 2561 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
11 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ผลผลิตที่ 5 บุษยา คลิก
11 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 หนังสือ สื่อ สำหรับ กศน.ตำบล บุษยา คลิก
11 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล บุษยา คลิก
11 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 หนังสือ สื่อสำหรับห้องสมุดประชาชน บุษยา คลิก
11 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล บุษยา คลิก
11 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ผลผลิตที่ 4 ไตรมาส 3-4 บุษยา คลิก
10 เม.ย. 2561 การคัดเลือกเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็ปไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ (Lrls) ภัทริมณ คลิก
10 เม.ย. 2561 การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
10 เม.ย. 2561 ด่วนที่สุด การกำหนดขอบเขตการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย ทิวารัตน์ คลิก
10 เม.ย. 2561 (เพิ่มเติมเอกสาร) ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทิวารัตน์ คลิก
10 เม.ย. 2561 ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างเทศกาลสงกรา ทิวารัตน์ คลิก
10 เม.ย. 2561 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
09 เม.ย. 2561 ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
04 เม.ย. 2561 การสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร ทิวารัตน์ คลิก
04 เม.ย. 2561 ขอความอนุเคราะห์ปราชญ์ชาวบ้านประจำพื้นที่ร่วมโครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงาน ด้านมวลชน กองอำ ทิวารัตน์ คลิก
04 เม.ย. 2561 (ด่วนที่สุด) การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานป ศศิวิมล คลิก
04 เม.ย. 2561 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ทิวารัตน์ คลิก
04 เม.ย. 2561 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
29 มี.ค. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ บุษยา คลิก
29 มี.ค. 2561 กศน.อำเภอคลองเขื่อน บุษยา คลิก
29 มี.ค. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต บุษยา คลิก
27 มี.ค. 2561 (ด่วนที่สุด กศน.อ.ท่าตะเกียบ)สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชาที่ตรงตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา เพื่อ ศศิวิมล คลิก
27 มี.ค. 2561 (ด่วนที่สุด กศน.อ.บางน้ำเปรี้ยว)สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชาที่ตรงตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา เพ ศศิวิมล คลิก
27 มี.ค. 2561 (ด่วนที่สุด กศน.อ.บางปะกง)สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชาที่ตรงตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา เพื่อใช้ ศศิวิมล คลิก
27 มี.ค. 2561 (ด่วนที่สุด กศน.อ.ราชสาสน์)สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชาที่ตรงตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา เพื่อใช ศศิวิมล คลิก
27 มี.ค. 2561 (ด่วนที่สุด กศน.อ.สนามชัยเขต)สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชาที่ตรงตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา เพื่อ ศศิวิมล คลิก
27 มี.ค. 2561 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
26 มี.ค. 2561 พิเศษ แบบประเมินพนักงานราชการ พิมพ์พรรณ คลิก
22 มี.ค. 2561 การทำสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลนอก อรอุมา คลิก
20 มี.ค. 2561 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561 ภัทริมณ คลิก
20 มี.ค. 2561 เครื่องมือนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)ต่อ ชลธิชา คลิก
20 มี.ค. 2561 เครื่องมือนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ชลธิชา คลิก
20 มี.ค. 2561 การเปลี่ยนอุปกรณ์ในการให้บริการอินเทอร์เน็ต ชณาภา คลิก
15 มี.ค. 2561 การพิจารณาจัดซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติมในห้องสมุดประชาชน ภัทริมณ คลิก
15 มี.ค. 2561 การจัดงานวันรักการอ่าน ประจำปี 2561 ภัทริมณ คลิก
14 มี.ค. 2561 แจ้ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา ,บางน้ำเปรี้ยว,บ้านโพธิ์และท่าตะเกียบ เรื่องโครงการสัมมาติดตามผลการจัดการเรีย ชณาภา คลิก
13 มี.ค. 2561 การคัดเลือกเว็ปไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็ปไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ภัทริมณ คลิก
09 มี.ค. 2561 แนวการปฏิบัติการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานฯ อรอุมา คลิก
09 มี.ค. 2561 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก