15 ธ.ค. 2561 แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ บุษยา คลิก
13 ธ.ค. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน ภาค 2/2561 บุษยา คลิก
13 ธ.ค. 2561 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
12 ธ.ค. 2561 ตรวจสอบทรัพย์สิน อรอุมา คลิก
11 ธ.ค. 2561 การดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน และการรายงานข้อมูลในระบบ DMIS ปีงบประมาณ 2562 ภัทริมณ คลิก
11 ธ.ค. 2561 ด่วนที่สุด.ชุดวีดิทัศน์ให้ความรู้ด้านการเกษตรตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปีงบประมา วาทินี คลิก
06 ธ.ค. 2561 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Libra : Care the Bear ภัทริมณ คลิก
04 ธ.ค. 2561 (ด่วนที่สุด/กศน.อำเภอพนมสารคาม,เมือง.บางปะกง) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำ ทิวารัตน์ คลิก
03 ธ.ค. 2561 การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ ทิวารัตน์ คลิก
03 ธ.ค. 2561 กรอบคู่มือการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ วาทินี คลิก
30 พ.ย. 2561 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมการศึ วาทินี คลิก
30 พ.ย. 2561 แนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 และการรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจ วาทินี คลิก
30 พ.ย. 2561 ตัวชี้วัดการดำเนินงานโครงการเมืองนักอ่าน ประจำปี 2562 ภัทริมณ คลิก
30 พ.ย. 2561 การคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่าย ทิวารัตน์ คลิก
28 พ.ย. 2561 (พนมสารคาม,บางปะกง,เมืองฉะเชิงเทรา / เอกสารเพิ่มเติม) ผลการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นโครงการสมัชชาชุมชนคน ทิวารัตน์ คลิก
28 พ.ย. 2561 (พนมสารคาม,บางปะกง,เมืองฉะเชิงเทรา) ผลการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นโครงการสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า ทิวารัตน์ คลิก
27 พ.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างครอบครัวประชาธิปไตย ภัทริมณ คลิก
27 พ.ย. 2561 การรายงานสรุปความก้าวหน้าและการสำรวจความต้องการการฝึกอบรมทักษะอาชีพ วาทินี คลิก
27 พ.ย. 2561 กศน.อำเภอแปลงยาว บุษยา คลิก
27 พ.ย. 2561 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (24TH World ทิวารัตน์ คลิก
26 พ.ย. 2561 (เอกสารเพิ่มเติม) การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 ของสำนักง ทิวารัตน์ คลิก
26 พ.ย. 2561 การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา ทิวารัตน์ คลิก
26 พ.ย. 2561 ขอความร่วมมือสำรวจและบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ทิวารัตน์ คลิก
26 พ.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด ทิวารัตน์ คลิก
26 พ.ย. 2561 การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครุ กศน.ประจำปี 2562 พิมพ์พรรณ คลิก
26 พ.ย. 2561 (ด่วนที่ี่สุด) การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ทิวารัตน์ คลิก
22 พ.ย. 2561 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร(เมือง/สนามชัยเขต/พนมสารคาม/บางน้ำเปรี้ยว) ชลธิชา คลิก
22 พ.ย. 2561 เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูสอนคนพิการ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านอารยสถาปัตย์ ชลธิชา คลิก
22 พ.ย. 2561 เตรียมความพร้อมในการถ่ายทำวีทีทัศน์ ชลธิชา คลิก
22 พ.ย. 2561 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เกษณภา คลิก
20 พ.ย. 2561 ส่งสำเนาคำสั่ง พิมพ์พรรณ คลิก
19 พ.ย. 2561 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย(ราชสาส์น) พิมพ์พรรณ คลิก
19 พ.ย. 2561 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย(สนามชัยเขต) พิมพ์พรรณ คลิก
19 พ.ย. 2561 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย(บางน้ำเปรี้ยว) พิมพ์พรรณ คลิก
19 พ.ย. 2561 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย(บางปะกง) พิมพ์พรรณ คลิก
19 พ.ย. 2561 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย(ท่าตะเกียบ) พิมพ์พรรณ คลิก
16 พ.ย. 2561 ด่วนที่สุด.ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาจัดส่งเอกสารความรู้ในอาชีพต่างๆ(หลักสูตรอาชีพ) วาทินี คลิก
15 พ.ย. 2561 แบบติดตามสภาพและการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน วาทินี คลิก
15 พ.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ค่าจัดการเรียนการสอน ภาค 2/2561 บุษยา คลิก
15 พ.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ส่งเสริมการรู้หนังสือ บุษยา คลิก
15 พ.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน บุษยา คลิก
14 พ.ย. 2561 ด่วนที่สุด!!! ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อจัดเตรียมกิจกรรมสาธิตอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณ์/กิจกรรมส่งเสร อารยา คลิก
13 พ.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ผลผลิตที่ 5 ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ไตรมาส 1-2 บุษยา คลิก
13 พ.ย. 2561 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (ท่าตะเกียบ) พิมพ์พรรณ คลิก
12 พ.ย. 2561 ด่วนที่สุด!!! กศน.อำเภอบางปะกง อารยา คลิก
12 พ.ย. 2561 ด่วนที่สุด!!! กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อารยา คลิก
09 พ.ย. 2561 แนวทางการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วาทินี คลิก
09 พ.ย. 2561 การปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของสถานศึกษา อารยา คลิก
08 พ.ย. 2561 เชิญประชุมคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการจัดทำวีดีทัศน์ พิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาคนพิการผ่านการอบรมหลักสูตร ชลธิชา คลิก
07 พ.ย. 2561 แบบฟอร์มการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) วาทินี คลิก
07 พ.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บุษยา คลิก
05 พ.ย. 2561 (บ้านโพธิ์) ประกาศการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 ทิวารัตน์ คลิก
05 พ.ย. 2561 การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ (รูปแบบชั้นเร วาทินี คลิก
05 พ.ย. 2561 การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน วาทินี คลิก
05 พ.ย. 2561 (ด่วนที่สุด) ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้การศึกษ ทิวารัตน์ คลิก
02 พ.ย. 2561 ขอให้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อร ทิวารัตน์ คลิก
01 พ.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ผลผลิตที่ 4 งบต่อเนื่อง บุษยา คลิก
30 ต.ค. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ บุษยา คลิก
30 ต.ค. 2561 สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นรีกานต์ คลิก
29 ต.ค. 2561 ด่วนที่สุด.หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะอาชีพของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา วาทินี คลิก
26 ต.ค. 2561 แนวทางการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วาทินี คลิก
26 ต.ค. 2561 การส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20 ทิวารัตน์ คลิก
26 ต.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม ประจำปี 2562 ทิวารัตน์ คลิก
24 ต.ค. 2561 การรับสมัครพนักงานราชการ พิมพ์พรรณ คลิก
22 ต.ค. 2561 ขอเผยแพร่คู่มือการประยุกต์ใช้ Google Application และ Line Application ในการรายงานผลการจัดกิจกรรม กศน อารยา คลิก
19 ต.ค. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ผลผลิตที่ 5 บุษยา คลิก
19 ต.ค. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ผลผลิตที่ 4 บุษยา คลิก
19 ต.ค. 2561 ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่าง ทิวารัตน์ คลิก
19 ต.ค. 2561 รายการโอนเงินผ่านระบบ PO วันทนา คลิก
17 ต.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้แนวทางการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูประชากรวัยเรียนที่อย ชณาภา คลิก
17 ต.ค. 2561 การตรวจไขว้ข้อมูลผู้จบการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชณาภา คลิก
16 ต.ค. 2561 ด่วนที่สุด.เชิญเข้าร่วมประชุมการฝึกอบรมทักษะอาชีพ วาทินี คลิก
16 ต.ค. 2561 การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2562 ทิวารัตน์ คลิก
16 ต.ค. 2561 การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชลธิชา คลิก
16 ต.ค. 2561 รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ ส่วนรา ทิวารัตน์ คลิก
16 ต.ค. 2561 การบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ/จ้างเหมาบริการ พิมพ์พรรณ คลิก
16 ต.ค. 2561 (เมืองฉะเชิงเทรา)คู่มือการดำเนินงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักร ชลธิชา คลิก
16 ต.ค. 2561 รายงานผลการดำเนินงาน การจัด กศน. สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ชลธิชา คลิก
11 ต.ค. 2561 รายการโอนเงินผ่าน PO วันทนา คลิก
09 ต.ค. 2561 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
08 ต.ค. 2561 การจัดการซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ภัทริมณ คลิก
08 ต.ค. 2561 รายการโอนเงิน 28/9/61 วันทนา คลิก
08 ต.ค. 2561 รายการโอนเงิน 27/10/61 เพิ่มเติม วันทนา คลิก
08 ต.ค. 2561 รายการโอนเงิน 27/9/61 วันทนา คลิก
08 ต.ค. 2561 รายการโอนเงิน 5/10/61 วันทนา คลิก
04 ต.ค. 2561 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
04 ต.ค. 2561 กศน.อำเภอราชสาส์น บุษยา คลิก
04 ต.ค. 2561 กศน.อำเภอพนมสารคาม บุษยา คลิก
04 ต.ค. 2561 กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ บุษยา คลิก
03 ต.ค. 2561 ขอส่งคลิปวิดีโอ เรื่อง บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ ทิวารัตน์ คลิก
03 ต.ค. 2561 แนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง 2561) บุษยา คลิก
03 ต.ค. 2561 การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา วาทินี คลิก
03 ต.ค. 2561 การมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดสในสัญญา พิมพ์พรรณ คลิก
28 ก.ย. 2561 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทิวารัตน์ คลิก
26 ก.ย. 2561 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
25 ก.ย. 2561 (ด่วนที่สุด) ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรีย ทิวารัตน์ คลิก
25 ก.ย. 2561 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (งบลงทุน) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุดประชาชน บุษยา คลิก
21 ก.ย. 2561 ประเมินผู้ฝึกประสบการณ์อ.บางน้ำเปรี้ยว,พนมสารคาม,บางคล้า พิมพ์พรรณ คลิก
18 ก.ย. 2561 นโยบายและข้อสั่งการจากการประชุมอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก ทิวารัตน์ คลิก
18 ก.ย. 2561 ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสว ทิวารัตน์ คลิก
18 ก.ย. 2561 การทำสัญญาจ้างเหมาบริการ อรอุมา คลิก
18 ก.ย. 2561 กศน.อำเภอคลองเขื่อน บุษยา คลิก
18 ก.ย. 2561 กศน.อำเภอสนามชัยเขต บุษยา คลิก
18 ก.ย. 2561 กศน.อำเภอพนมสารคาม บุษยา คลิก
18 ก.ย. 2561 กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ บุษยา คลิก
18 ก.ย. 2561 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
18 ก.ย. 2561 แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชลธิชา คลิก
17 ก.ย. 2561 รายการโอนเงิน 14/9/61 วันทนา คลิก
17 ก.ย. 2561 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
14 ก.ย. 2561 (ด่วนที่สุด) ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึ ทิวารัตน์ คลิก
13 ก.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินโครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม ภัทริมณ คลิก
13 ก.ย. 2561 กศน.อำเภอเมือง ประชุมปรับปรุงพัฒนาระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ภัทริมณ คลิก
13 ก.ย. 2561 สถิติข้อมูลผู้ใช้บริการด้านการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2561 ภัทริมณ คลิก
11 ก.ย. 2561 โครงการเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ทิวารัตน์ คลิก
11 ก.ย. 2561 ขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและผู้ ทิวารัตน์ คลิก
11 ก.ย. 2561 (ด่วนที่สุด) เพิ่มเติม แนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วย ทิวารัตน์ คลิก
11 ก.ย. 2561 (ด่วนที่สุด) การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ทิวารัตน์ คลิก
11 ก.ย. 2561 การขอรับสนับสนุนกล้าไม้ ทิวารัตน์ คลิก
11 ก.ย. 2561 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 บุษยา คลิก
10 ก.ย. 2561 การของบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัด กศน.สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชลธิชา คลิก
10 ก.ย. 2561 ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยชุมชนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ภัทริมณ คลิก
10 ก.ย. 2561 การประกวดตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ภัทริมณ คลิก
07 ก.ย. 2561 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
07 ก.ย. 2561 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
07 ก.ย. 2561 รายการโอนเงิน 6/9/61 วันทนา คลิก
07 ก.ย. 2561 แจ้งรายการโอนเงิน 3/9/61 วันทนา คลิก
06 ก.ย. 2561 ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ พิมพ์พรรณ คลิก
06 ก.ย. 2561 สำรวจความต้องการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ทุกตำแหน่ง พิมพ์พรรณ คลิก
05 ก.ย. 2561 การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม ของทุกปี ทิวารัตน์ คลิก
05 ก.ย. 2561 ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวั ทิวารัตน์ คลิก
05 ก.ย. 2561 กศน.อำเภอคลองเขื่อน บุษยา คลิก
03 ก.ย. 2561 การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ชลธิชา คลิก
03 ก.ย. 2561 ติดตามรายงานผลการจัดโครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคนพิการ รุ่นที่ ๖ ปี ๒๕๖๑ ชลธิชา คลิก
31 ส.ค. 2561 การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผลการดำเนินงาน บุษยา คลิก
31 ส.ค. 2561 การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผลการดำเนินงาน บุษยา คลิก
31 ส.ค. 2561 ขอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ พิมพ์พรรณ คลิก
31 ส.ค. 2561 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2561 วาทินี คลิก
31 ส.ค. 2561 ประกาศ ภัทริมณ คลิก
31 ส.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด ภัทริมณ คลิก
30 ส.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ภัทริมณ คลิก
30 ส.ค. 2561 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 61 (พักเบิก) บุษยา คลิก
28 ส.ค. 2561 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2561 ภัทริมณ คลิก
27 ส.ค. 2561 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
23 ส.ค. 2561 ด่วนที่สุด ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าร่วมโครงการ ทิวารัตน์ คลิก
23 ส.ค. 2561 การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ปี 2560 ภัทริมณ คลิก
23 ส.ค. 2561 ผลการคัดเลือกนักจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของบ้านหนงสือชุมชน ภัทริมณ คลิก
22 ส.ค. 2561 ผลการคัดเลือกและตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ภัทริมณ คลิก
22 ส.ค. 2561 (กศน.อำเภอราชสาส์น)การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลกรเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้าน 4 ภูมิภาค ภายใต้โครงกา ภัทริมณ คลิก
22 ส.ค. 2561 (กศน.อำเภอเมือง)เชิญรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรการคัดเลือกเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนภายใต้ระบ ภัทริมณ คลิก
21 ส.ค. 2561 ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนการเข้าร่วมโครงการฯ ทิวารัตน์ คลิก
20 ส.ค. 2561 ด่วนที่สุด เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 บุษยา คลิก
17 ส.ค. 2561 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
17 ส.ค. 2561 กศน.อำเภอท่าตะเกียบ บุษยา คลิก
16 ส.ค. 2561 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
16 ส.ค. 2561 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
15 ส.ค. 2561 โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
15 ส.ค. 2561 ด่วนที่สุด ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ ทิวารัตน์ คลิก
15 ส.ค. 2561 ขอความร่วมมือในการจัดส่งข่าวการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทิวารัตน์ คลิก
15 ส.ค. 2561 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ทิวารัตน์ คลิก
15 ส.ค. 2561 เอกสาร เพิ่มเติมการขอตั้งงบประมาณปี 2563 บุษยา คลิก
14 ส.ค. 2561 ด่วนที่สุด เรื่องคัดเลือกผู้ประสบความสำเร็จจากโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับจังหวัด ชณาภา คลิก
14 ส.ค. 2561 ด่วนที่สุด เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเน็ตประชารัฐ (รอบขยายผล) ชณาภา คลิก
09 ส.ค. 2561 การเลือ่นเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่2 พิมพ์พรรณ คลิก
09 ส.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการตรวจราชการ บุษยา คลิก
07 ส.ค. 2561 เปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ สำหรับนักเรียน อายุ 18 ปีขึ้นไป ทิวารัตน์ คลิก
07 ส.ค. 2561 เปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ ทิวารัตน์ คลิก
07 ส.ค. 2561 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
07 ส.ค. 2561 คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ ทิวารัตน์ คลิก
06 ส.ค. 2561 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิมพ์พรรณ คลิก
06 ส.ค. 2561 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ทิวารัตน์ คลิก
06 ส.ค. 2561 กศน.อำเภอบางปะกง บุษยา คลิก
06 ส.ค. 2561 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 บุษยา คลิก
06 ส.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค พิมพ์พรรณ คลิก
06 ส.ค. 2561 ขอเชิญร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนุงสือ ประจำปี2561 พิมพ์พรรณ คลิก
02 ส.ค. 2561 ด่วนทีสุด.โครงการศูนย์ฝึึกอาชีพชุมชน วาทินี คลิก
02 ส.ค. 2561 ปฏิทินการนิเทศการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ภัทริมณ คลิก
01 ส.ค. 2561 การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ DMIS บุษยา คลิก
01 ส.ค. 2561 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อการจัดการศึกษาตามอั ภัทริมณ คลิก
31 ก.ค. 2561 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาและสอบทานข้อมูลศักยภาพ ทุนทางสังคม บทเรียนองค์ความรู้และ ภูมิปัญ ภัทริมณ คลิก
31 ก.ค. 2561 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
24 ก.ค. 2561 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 ทิวารัตน์ คลิก
20 ก.ค. 2561 กศน.อำเภอพนมสารคาม แจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรม อารยา คลิก
20 ก.ค. 2561 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 อารยา คลิก
20 ก.ค. 2561 การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล ทิวารัตน์ คลิก
19 ก.ค. 2561 แจ้ง กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, กศน.อำเภอสนามชัยเขต, กศน.อำเภอคลองเขื่อน เรื่องขอความอนุเคราะห์การเก็ ชณาภา คลิก
19 ก.ค. 2561 การจ้างเหมาบริการ อรอุมา คลิก
18 ก.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครู พิมพ์พรรณ คลิก
18 ก.ค. 2561 แก้ไขเวลาสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯและแจ้งผังที่นั่งสอบ พิมพ์พรรณ คลิก
18 ก.ค. 2561 ขอเรียนเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.ข้าราชการครูฯ พิมพ์พรรณ คลิก
18 ก.ค. 2561 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ทิวารัตน์ คลิก
18 ก.ค. 2561 เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังและให้ข้อมูลข่าวส ทิวารัตน์ คลิก
17 ก.ค. 2561 แจ้ง กศน.อำเภอแปลงยาว เรื่องการเข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษา สำหรับผู้บริ ชณาภา คลิก
17 ก.ค. 2561 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง ภัทริมณ คลิก
17 ก.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต ภัทริมณ คลิก
17 ก.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต บุษยา คลิก
16 ก.ค. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ค่าหนังสือเรียน เพิ่มเติม บุษยา คลิก
16 ก.ค. 2561 ปฏิทินการลงพื้นที่ติดตามโครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ รุ่นที่ 6 พุทธศักราช 2561 ชลธิชา คลิก
16 ก.ค. 2561 เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการนิเทศภายในของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ชลธิชา คลิก
16 ก.ค. 2561 ขอเชิญบุคลากรร่วมอบรมโครงการ การจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน Work Manual พิมพ์พรรณ คลิก
16 ก.ค. 2561 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 พิมพ์พรรณ คลิก