22 มิ.ย. 2561 แจ้ง กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค วาทินี คลิก
22 มิ.ย. 2561 แจ้ง กศน.อำเภอพนมสารคาม เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันอ วาทินี คลิก
21 มิ.ย. 2561 (สนามชัยเขต) การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ” และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดอ ทิวารัตน์ คลิก
21 มิ.ย. 2561 (บ้านโพธิ์) การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ” และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดอง ทิวารัตน์ คลิก
21 มิ.ย. 2561 (พนมสารคาม) การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ” และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดอง ทิวารัตน์ คลิก
21 มิ.ย. 2561 (บางน้ำเปรี้ยว) การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ” และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรอ ทิวารัตน์ คลิก
21 มิ.ย. 2561 (ท่าตะเกียบ) การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ” และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดอ ทิวารัตน์ คลิก
21 มิ.ย. 2561 (บางคล้า) การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ” และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองแล ทิวารัตน์ คลิก
20 มิ.ย. 2561 แจ้ง กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ แบบสมัครใจ ชณาภา คลิก
20 มิ.ย. 2561 กำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือชุดวิชารายวิชาเลือกบังคับ อรอุมา คลิก
20 มิ.ย. 2561 แจ้งกศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯลฯ ชณาภา คลิก
20 มิ.ย. 2561 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
20 มิ.ย. 2561 กศน.อำเภอพนมสารคาม บุษยา คลิก
20 มิ.ย. 2561 กศน.อำเภอบางปะกง บุษยา คลิก
20 มิ.ย. 2561 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
18 มิ.ย. 2561 (ด่วนที่สุด) การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศศิวิมล คลิก
18 มิ.ย. 2561 แจ้ง อ.แปลงยาว ด่วนที่สุด เรื่องแจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ชณาภา คลิก
15 มิ.ย. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข่าวและการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนและประชาส อารยา คลิก
15 มิ.ย. 2561 (ด่วนมาก) การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการจัดก ทิวารัตน์ คลิก
14 มิ.ย. 2561 ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย วาทินี คลิก
14 มิ.ย. 2561 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเ ชลธิชา คลิก
14 มิ.ย. 2561 (กศน.อำเภอบางคล้า)ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตำบล ด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมบ ภัทริมณ คลิก
13 มิ.ย. 2561 (ด่วน)การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 ให้แก่พนักงานราชการ ศศิวิมล คลิก
13 มิ.ย. 2561 ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตำบล ด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนเพื บุษยา คลิก
13 มิ.ย. 2561 สำรวจวุฒิการศึกษา ภัทริมณ คลิก
08 มิ.ย. 2561 ชุดวิชาเลือกบังคับ วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ฐิตารีย์ คลิก
08 มิ.ย. 2561 ด่วนที่สุด!!! กศน.อำเภอท่าตะเกียบ อารยา คลิก
07 มิ.ย. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมงาน “โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561” ทิวารัตน์ คลิก
07 มิ.ย. 2561 เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ และบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมงานชุมชนฯ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ทิวารัตน์ คลิก
07 มิ.ย. 2561 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
07 มิ.ย. 2561 ขอขยายระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
06 มิ.ย. 2561 แจ้งประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมา ภัทริมณ คลิก
06 มิ.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ วาทินี คลิก
06 มิ.ย. 2561 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
05 มิ.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณโครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคนพิการ โดย บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวั ชลธิชา คลิก
05 มิ.ย. 2561 สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ทิวารัตน์ คลิก
05 มิ.ย. 2561 แนวทางการจัดกิจกรรม “โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” ทิวารัตน์ คลิก
04 มิ.ย. 2561 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรผู้ช่วย (บางคล้า,ท่าตะเกียบ,บางน้ำเปรี้ยว) อารยา คลิก
04 มิ.ย. 2561 แจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรม (เมือง, บ้านโพธิ์,พนมสารคาม) อารยา คลิก
31 พ.ค. 2561 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) ทิวารัตน์ คลิก
31 พ.ค. 2561 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) ทิวารัตน์ คลิก
31 พ.ค. 2561 รายงานผลการแข่งขันกีฬา Tug of war (ชักกะเย่อสากล) ทิวารัตน์ คลิก
31 พ.ค. 2561 การคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น เข้าร่วมประกวดในวันสตรีไทย ประจำปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
31 พ.ค. 2561 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ทิวารัตน์ คลิก
31 พ.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการใช้งาน Google Apps for E อารยา คลิก
25 พ.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สำหรับผู้ปฏิบัติงานทางด้านการศึก ศศิวิมล คลิก
24 พ.ค. 2561 การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 ทิวารัตน์ คลิก
24 พ.ค. 2561 รายงานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ทิวารัตน์ คลิก
24 พ.ค. 2561 เชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ทิวารัตน์ คลิก
24 พ.ค. 2561 มาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ทิวารัตน์ คลิก
18 พ.ค. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ผลผลิตที่ 5 ไตรมาส 3-4 บุษยา คลิก
18 พ.ค. 2561 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
11 พ.ค. 2561 แจ้งรายการจ่ายตรงค่าวัสดุ ผ่าน PO วันทนา คลิก
09 พ.ค. 2561 ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ในพื้นที่ EEC บุษยา คลิก
09 พ.ค. 2561 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
08 พ.ค. 2561 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมทอบันทึกข้อมูลทุนทางสังคม ภัทริมณ คลิก
08 พ.ค. 2561 เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูสอนคนพิการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ชลธิชา คลิก
08 พ.ค. 2561 เชิญประชุมปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ(เมืองฉะ ชลธิชา คลิก
07 พ.ค. 2561 ขอเชิญประชุมสัมมนาการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2560 ฐิตารีย์ คลิก
03 พ.ค. 2561 แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง อารยา คลิก
03 พ.ค. 2561 แจ้งแผนการนิเทศ อารยา คลิก
02 พ.ค. 2561 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
02 พ.ค. 2561 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งคร พิมพ์พรรณ คลิก
02 พ.ค. 2561 การรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศ พิมพ์พรรณ คลิก
30 เม.ย. 2561 รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ไตรมาส 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ภัทริมณ คลิก
30 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ผลผลิตที่ 4 งบต่อเนื่อง บุษยา คลิก
30 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน บุษยา คลิก
25 เม.ย. 2561 เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพร ทิวารัตน์ คลิก
24 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ผลผลิตที่ 5 บุษยา คลิก
24 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1 บุษยา คลิก
24 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 บุษยา คลิก
24 เม.ย. 2561 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บุษยา คลิก
23 เม.ย. 2561 ฉบับแก้ไขค่ะ(ด่วนที่สุด) โครงการอบรมค่ายประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย หลักสูตร ทิวารัตน์ คลิก
18 เม.ย. 2561 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
17 เม.ย. 2561 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
11 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ผลผลิตที่ 5 บุษยา คลิก
11 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 หนังสือ สื่อ สำหรับ กศน.ตำบล บุษยา คลิก
11 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล บุษยา คลิก
11 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 หนังสือ สื่อสำหรับห้องสมุดประชาชน บุษยา คลิก
11 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล บุษยา คลิก
11 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ผลผลิตที่ 4 ไตรมาส 3-4 บุษยา คลิก
10 เม.ย. 2561 การคัดเลือกเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็ปไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ (Lrls) ภัทริมณ คลิก
10 เม.ย. 2561 การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
10 เม.ย. 2561 ด่วนที่สุด การกำหนดขอบเขตการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย ทิวารัตน์ คลิก
10 เม.ย. 2561 (เพิ่มเติมเอกสาร) ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทิวารัตน์ คลิก
10 เม.ย. 2561 ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างเทศกาลสงกรา ทิวารัตน์ คลิก
10 เม.ย. 2561 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
09 เม.ย. 2561 ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
04 เม.ย. 2561 การสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร ทิวารัตน์ คลิก
04 เม.ย. 2561 ขอความอนุเคราะห์ปราชญ์ชาวบ้านประจำพื้นที่ร่วมโครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงาน ด้านมวลชน กองอำ ทิวารัตน์ คลิก
04 เม.ย. 2561 (ด่วนที่สุด) การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานป ศศิวิมล คลิก
04 เม.ย. 2561 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ทิวารัตน์ คลิก
04 เม.ย. 2561 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
29 มี.ค. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ บุษยา คลิก
29 มี.ค. 2561 กศน.อำเภอคลองเขื่อน บุษยา คลิก
29 มี.ค. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต บุษยา คลิก
27 มี.ค. 2561 (ด่วนที่สุด กศน.อ.ท่าตะเกียบ)สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชาที่ตรงตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา เพื่อ ศศิวิมล คลิก
27 มี.ค. 2561 (ด่วนที่สุด กศน.อ.บางน้ำเปรี้ยว)สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชาที่ตรงตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา เพ ศศิวิมล คลิก
27 มี.ค. 2561 (ด่วนที่สุด กศน.อ.บางปะกง)สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชาที่ตรงตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา เพื่อใช้ ศศิวิมล คลิก
27 มี.ค. 2561 (ด่วนที่สุด กศน.อ.ราชสาสน์)สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชาที่ตรงตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา เพื่อใช ศศิวิมล คลิก
27 มี.ค. 2561 (ด่วนที่สุด กศน.อ.สนามชัยเขต)สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชาที่ตรงตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา เพื่อ ศศิวิมล คลิก
27 มี.ค. 2561 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
26 มี.ค. 2561 พิเศษ แบบประเมินพนักงานราชการ พิมพ์พรรณ คลิก
22 มี.ค. 2561 การทำสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลนอก อรอุมา คลิก
20 มี.ค. 2561 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561 ภัทริมณ คลิก
20 มี.ค. 2561 เครื่องมือนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)ต่อ ชลธิชา คลิก
20 มี.ค. 2561 เครื่องมือนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ชลธิชา คลิก
20 มี.ค. 2561 การเปลี่ยนอุปกรณ์ในการให้บริการอินเทอร์เน็ต ชณาภา คลิก
15 มี.ค. 2561 การพิจารณาจัดซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติมในห้องสมุดประชาชน ภัทริมณ คลิก
15 มี.ค. 2561 การจัดงานวันรักการอ่าน ประจำปี 2561 ภัทริมณ คลิก
14 มี.ค. 2561 แจ้ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา ,บางน้ำเปรี้ยว,บ้านโพธิ์และท่าตะเกียบ เรื่องโครงการสัมมาติดตามผลการจัดการเรีย ชณาภา คลิก
13 มี.ค. 2561 การคัดเลือกเว็ปไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็ปไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ภัทริมณ คลิก
09 มี.ค. 2561 แนวการปฏิบัติการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานฯ อรอุมา คลิก
09 มี.ค. 2561 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
08 มี.ค. 2561 การดำเนินการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
08 มี.ค. 2561 เอกสารเพิ่มเติม การดำเนินการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี ทิวารัตน์ คลิก
08 มี.ค. 2561 ด่วนที่สุด การดำเนินการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
08 มี.ค. 2561 สำรวจความต้องการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ทุกตำแหน่ง พิมพ์พรรณ คลิก
08 มี.ค. 2561 ด่วนที่สุด (สนามชัยเขต,ท่าตะเกียบ) ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการ “สร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ ทิวารัตน์ คลิก
07 มี.ค. 2561 การเลื่อนเงินเดือร/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้ารชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2 ศศิวิมล คลิก
07 มี.ค. 2561 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ พิมพ์พรรณ คลิก
06 มี.ค. 2561 ด่วนที่สุด การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแบบ สงป.301-302 บุษยา คลิก
05 มี.ค. 2561 ขอความร่วมมือส&# ชณาภา คลิก
05 มี.ค. 2561 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลในระบบ DMIS บุษยา คลิก
02 มี.ค. 2561 เครื่องมือการตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ ชลธิชา คลิก
02 มี.ค. 2561 ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส ทิวารัตน์ คลิก
02 มี.ค. 2561 (เอกสารเพิ่มเติม )ขอส่งประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ (Key Message) เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ทิวารัตน์ คลิก
02 มี.ค. 2561 ขอส่งประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ (Key Message) เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ทิวารัตน์ คลิก
29 ธ.ค. 2560 แจ้งกำหนดการจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคทฤษฎี ปีการศึกษา ฐิตารีย์ คลิก
29 ธ.ค. 2560 การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น ฐิตารีย์ คลิก
29 ธ.ค. 2560 รายงานการดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา ฐิตารีย์ คลิก
29 ธ.ค. 2560 (ด่วนที่สุด) การคัดเลือกปราชญ์เพื่อความมั่นคง ทิวารัตน์ คลิก
26 ธ.ค. 2560 การรักษาความปลอดภัยห้วงเทศกาลสำคัญและวันหยุดราชการต่อเนื่องในเดือนธันวาคม 2560 ศศิวิมล คลิก
25 ธ.ค. 2560 การดำเนินการแก้ไขข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชณาภา คลิก
22 ธ.ค. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (เพิ่มเติม) บุษยา คลิก
21 ธ.ค. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 บริหารจัดการขยะ บุษยา คลิก
21 ธ.ค. 2560 กศน.อ.ท่าตะเกียบ (จัดสรรหลักสูตรผู้สูงอายุ) บุษยา คลิก
21 ธ.ค. 2560 กศน.อำเภอเมือง (จัดสรรหลักสูตรผู้สูงอายุ) บุษยา คลิก
21 ธ.ค. 2560 (ด่วนที่สุด) การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
20 ธ.ค. 2560 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ พิมพ์พรรณ คลิก
19 ธ.ค. 2560 แจ้งการปรับเปลี่ยนข้อมูลการจัดทำแบบสรุปความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรการฝึกอาชีพ ระดับขั้นสูง ระ วาทินี คลิก
19 ธ.ค. 2560 แนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดฝึกอบรมอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วาทินี คลิก
19 ธ.ค. 2560 ขอเชิญร่วมโครงกางประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำเเผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ2561-2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเช เกษณภา คลิก
18 ธ.ค. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ บุษยา คลิก
13 ธ.ค. 2560 การเผยแพร่หลักสูตร Digtal literacy ในห้องสมุดประชาชน ภัทริมณ คลิก
13 ธ.ค. 2560 สำรวจข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ พิมพ์พรรณ คลิก
06 ก.ย. 2560 ขอเชิญเข้าร่วมสมัครเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนนการทำการค้าออนไลน์และวิทยากร E-Commerce ชุมชน ภายใต้โคร ชณาภา คลิก
01 ก.ย. 2560 การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ(บางคล้า) พิมพ์พรรณ คลิก
30 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทิวารัตน์ คลิก
30 ส.ค. 2560 หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ทิวารัตน์ คลิก
29 ส.ค. 2560 การเลือ่นเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่2 พิมพ์พรรณ คลิก
28 ส.ค. 2560 ขอข้อมูลเพิ่มเติมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ พัชราภรณ์ คลิก
28 ส.ค. 2560 กศน.อำเภอสนามชัยเขต บุษยา คลิก
28 ส.ค. 2560 กศน.อำเภอบางปะกง บุษยา คลิก
28 ส.ค. 2560 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
28 ส.ค. 2560 กศน.อำเภอพนมสารคาม บุษยา คลิก
28 ส.ค. 2560 ส่งคำสั่ง(ท่าตะเกียบ) พิมพ์พรรณ คลิก
24 ส.ค. 2560 ขอความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ทิวารัตน์ คลิก
23 ส.ค. 2560 (เพิ่มเติม สิ่งที่่ส่งมาด้วย) รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประ ทิวารัตน์ คลิก
22 ส.ค. 2560 ติดตามผู้ผ่านหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ปีงบประมาณ 2560 ชลธิชา คลิก
22 ส.ค. 2560 ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคนพิการ รุ่นที่ ๕ ชลธิชา คลิก
22 ส.ค. 2560 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2560 ภัทริมณ คลิก
21 ส.ค. 2560 ขอเชิญร่วมงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560 พัชราภรณ์ คลิก
18 ส.ค. 2560 แจ้งรายการจ่ายตรงค่าสาธารรูปโภค วันทนา คลิก
18 ส.ค. 2560 แจ้งรายการโอนเงิน 16/8/60 วันทนา คลิก
18 ส.ค. 2560 กศน.อำเภอท่าตะเกียบ บุษยา คลิก
18 ส.ค. 2560 กศน.อำเภอสนามชัยเขต บุษยา คลิก
17 ส.ค. 2560 แก้ไข ประกาศผลการคัดเลือกดีเด่น ปี 60 พัชราภรณ์ คลิก
17 ส.ค. 2560 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน.จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 26/2560 และ ครั้งที่ 27 พัชราภรณ์ คลิก
15 ส.ค. 2560 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ทิวารัตน์ คลิก
15 ส.ค. 2560 (เฉพาะ กศน.อ.สนามชัยเขต / พนมสารคาม / เมือง) การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การจัดการศึกษานอกระบบและก ทิวารัตน์ คลิก
15 ส.ค. 2560 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) พิมพ์พรรณ คลิก
15 ส.ค. 2560 โครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์การเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวั ทิวารัตน์ คลิก
15 ส.ค. 2560 โครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์การเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวั บุษยา คลิก
15 ส.ค. 2560 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 60 (งบเงินอุดหนุน) บุษยา คลิก
15 ส.ค. 2560 แจ้งรายการโอนเงิน 10/8/60 วันทนา คลิก
15 ส.ค. 2560 แจ้งรายการจ่ายตรงค่าวัสดุ ผ่าน PO วันทนา คลิก
15 ส.ค. 2560 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี” ทิวารัตน์ คลิก
10 ส.ค. 2560 ส่งต่อเด็กพิการเพื่อเข้ารับการบริการทางการศึกษา(เมือง/คลองเขื่อน/สนามชัยเขต/บ้านโพธิ์/ท่าตะเกียบ/บาง ชลธิชา คลิก
10 ส.ค. 2560 กศน.อำเภอบางปะกง บุษยา คลิก
09 ส.ค. 2560 การสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อระบบ DMIS60 บุษยา คลิก
09 ส.ค. 2560 ด่วนที่สุด เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ บุษยา คลิก
09 ส.ค. 2560 เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา(กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว) ศศิวิมล คลิก
09 ส.ค. 2560 ส่งประกาศสำนักงานส่งเสริมกาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
09 ส.ค. 2560 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ต่อ) พิมพ์พรรณ คลิก
09 ส.ค. 2560 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ต่อ) พิมพ์พรรณ คลิก
09 ส.ค. 2560 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ต่อ) พิมพ์พรรณ คลิก
09 ส.ค. 2560 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิมพ์พรรณ คลิก
09 ส.ค. 2560 ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เกษณภา คลิก
09 ส.ค. 2560 รายวิชาเลือกที่กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง เกษณภา คลิก
09 ส.ค. 2560 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60 งบลงทุน บุษยา คลิก
08 ส.ค. 2560 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, พนมสารคาม อารยา คลิก
08 ส.ค. 2560 การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป พิมพ์พรรณ คลิก
04 ส.ค. 2560 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ พิมพ์พรรณ คลิก
04 ส.ค. 2560 ส่งประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พิมพ์พรรณ คลิก
04 ส.ค. 2560 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 ทิวารัตน์ คลิก
04 ส.ค. 2560 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ทิวารัตน์ คลิก
04 ส.ค. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 โครงการศูนย์แนะแนวและประสานงานการศึกษาพิเศษอำเภอ บุษยา คลิก
04 ส.ค. 2560 กศน.อำเภอสนามชัยเขต บุษยา คลิก
04 ส.ค. 2560 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก