17 ก.พ. 2563 ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ทิวารัตน์ คลิก
17 ก.พ. 2563 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนในระดับตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา อารยา คลิก
17 ก.พ. 2563 (บางปะกง) ติดตามการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ภัทริมณ คลิก
17 ก.พ. 2563 โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ภัทริมณ คลิก
17 ก.พ. 2563 (ด่วนที่สุด)การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ภัทริมณ คลิก
14 ก.พ. 2563 ขอเชิญร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) บุษยา คลิก
14 ก.พ. 2563 การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ทิวารัตน์ คลิก
13 ก.พ. 2563 สำรวจข้อมูลภาคีเครือข่าย ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (DMIS) ทิวารัตน์ คลิก
13 ก.พ. 2563 มาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวร ทิวารัตน์ คลิก
13 ก.พ. 2563 ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลแบบรายงานการตรวจราชการ บุษยา คลิก
12 ก.พ. 2563 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้นักเรียน นักศึกษา ไปเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็ก ฐิตารีย์ คลิก
12 ก.พ. 2563 แนวทางการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังส อรอุมา คลิก
12 ก.พ. 2563 (เอกสารเพิ่มเติม) การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ครั้งที่ 2 ระดับประเทศ จังหวัดอุบลราชธานี ทิวารัตน์ คลิก
12 ก.พ. 2563 ขอเชิญเข้าร่วม “กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๕” จังหวัดอุบลราชธานี ทิวารัตน์ คลิก
12 ก.พ. 2563 ข้อมูลทะเบียนชุมชนคุณธรรมฯ เพื่อการบูรณาการกิจกรรม/โครงการ ตามแนวทางการสร้าง ความเข้มแข็งของ “บวร” เ ทิวารัตน์ คลิก
11 ก.พ. 2563 แจ้งการดำเนินงานตามโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนในระดับตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา อารยา คลิก
07 ก.พ. 2563 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป พิมพ์พรรณ คลิก
07 ก.พ. 2563 กศน.อำเภอคลองเขื่อน บุษยา คลิก
07 ก.พ. 2563 กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ บุษยา คลิก
05 ก.พ. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล บุษยา คลิก
05 ก.พ. 2563 ขอส่งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฐิตารีย์ คลิก
31 ม.ค. 2563 ดำเนินการสำรวจ ยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต ป้องกันภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมภาวะพฤติ ชลธิชา คลิก
31 ม.ค. 2563 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฐิตารีย์ คลิก
31 ม.ค. 2563 การให้ความอนุเคราะห์การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ ชณาภา คลิก
31 ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการรับสมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่น ทิวารัตน์ คลิก
31 ม.ค. 2563 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2563 จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิวารัตน์ คลิก
31 ม.ค. 2563 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทิวารัตน์ คลิก
31 ม.ค. 2563 ประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563 ทิวารัตน์ คลิก
30 ม.ค. 2563 ขอเชิญ ครู กศน.เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครู กศน.เพื่อเพิ่มสมรรถนะกการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ให ฐิตารีย์ คลิก
30 ม.ค. 2563 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ( N-NET) ครั้ง ฐิตารีย์ คลิก
30 ม.ค. 2563 การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฐิตารีย์ คลิก
29 ม.ค. 2563 (บางน้ำเปรี้ยว/บ้านโพธิ์/บางคล้า)เชิญร่วมเป็นคณะวิทยากรกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรีย ชลธิชา คลิก
28 ม.ค. 2563 รายละเอียดตัวชี้วัดตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการ บุษยา คลิก
27 ม.ค. 2563 การประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทิวารัตน์ คลิก
27 ม.ค. 2563 ขอความร่วมมือสร้างการมีส่วนร่วม ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเรื่องความปลอดภัย ทางถนนให้แก่นักเร ทิวารัตน์ คลิก
27 ม.ค. 2563 (ด่วนที่สุด) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทิวารัตน์ คลิก
27 ม.ค. 2563 ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ทิวารัตน์ คลิก
27 ม.ค. 2563 ซักซ้อมการเสนอหนังสือราชการ นรีกานต์ คลิก
27 ม.ค. 2563 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกและจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๒ ฐิตารีย์ คลิก
23 ม.ค. 2563 (กศน.อำเภอพนมสารคาม)เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบ และ ชลธิชา คลิก
23 ม.ค. 2563 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา โดยให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมขอรับการประเมินเพื่อย ชลธิชา คลิก
23 ม.ค. 2563 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ฐิตารีย์ คลิก
23 ม.ค. 2563 ประกาศผลการแข่งขัน กีฬา “กศน.เกมส์ 2563” ระดับภาคตะวันออก ทิวารัตน์ คลิก
23 ม.ค. 2563 (ด่วนที่สุด ภายใน 27 ม.ค. 63) แบบติดตามและสำรวจการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโ ทิวารัตน์ คลิก
23 ม.ค. 2563 โครงการอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมประจำปี 2563 สำนักงานยุวกาชาดไทย สภากาชาดไทย ทิวารัตน์ คลิก
23 ม.ค. 2563 การเปลี่ยนชื่อศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ทิวารัตน์ คลิก
23 ม.ค. 2563 แจ้งกำหนดการ แข่งขัน “กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๕” ทิวารัตน์ คลิก
23 ม.ค. 2563 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ทิวารัตน์ คลิก
23 ม.ค. 2563 การขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก ทิวารัตน์ คลิก
23 ม.ค. 2563 ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ทิวารัตน์ คลิก
23 ม.ค. 2563 ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ทิวารัตน์ คลิก
23 ม.ค. 2563 โครงการสื่อสารสร้างสรรค์ส่งเสริมสุข ทิวารัตน์ คลิก
22 ม.ค. 2563 สำรวจข้อมูลจำนวนบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ภัทริมณ คลิก
22 ม.ค. 2563 จัดสรรงบประมาณ2563 ค่าใช้จ่ายโครงการการผลิตผุ้ดูเเลผู้สูงอายุ (กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา,บางคล้า,สนาม เกษณภา คลิก
22 ม.ค. 2563 เเจ้งจัดทำเเผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2563 (พรทิพย์) เกษณภา คลิก
21 ม.ค. 2563 การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาเพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ภัทริมณ คลิก
21 ม.ค. 2563 การให้ความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เพื่อจัดทำดุษฎีนิพนธ์ ชณาภา คลิก
21 ม.ค. 2563 การจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ชณาภา คลิก
21 ม.ค. 2563 ประกาศกำหนดราคากลางหนังสือเรียน กศน. อรอุมา คลิก
20 ม.ค. 2563 การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ ฐิตารีย์ คลิก
20 ม.ค. 2563 แจ้งศูนย์สอบการดำเนินการจัดสอบ (E-Exam) กศน.อำเภอเมือง และพนมสารคาม ฐิตารีย์ คลิก
20 ม.ค. 2563 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการในการเรียนรู้ อบรมออนไลน์ สำหรับผู้เรียน/ผู้รับบริการ ชณาภา คลิก
17 ม.ค. 2563 (เฉพาะ กศน.อ.บางน้ำเปรี้ยว)ขอเชิญบุคลากรเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาการจัดการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ทิวารัตน์ คลิก
17 ม.ค. 2563 การจัดทำเเผนปฎิบัติการประจำปี2563 เกษณภา คลิก
17 ม.ค. 2563 เชิญร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2563” ระดับภาคตะวันออก ทิวารัตน์ คลิก
16 ม.ค. 2563 ด่วนที่สุด เชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บุษยา คลิก
15 ม.ค. 2563 การจัดทำเเผนพัฒนาคุณภาพผุ้เรียน2/2562 เพิ่มเติม เกษณภา คลิก
15 ม.ค. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน ค่าหนังสือเรียน บุษยา คลิก
15 ม.ค. 2563 ขอเชิญเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ประจำปี 2562 พิมพ์พรรณ คลิก
14 ม.ค. 2563 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการของครู กศน. ในการฝึกอบรมภาษาจีน ฐิตารีย์ คลิก
13 ม.ค. 2563 ่(ด่วนที่สุด) ซักซ้อมการดำเนินการโครงการ “ศคส. ศึกษาธิการส่งความสุข” ทิวารัตน์ คลิก
13 ม.ค. 2563 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเรื่องความต้องการของครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำป ฐิตารีย์ คลิก
13 ม.ค. 2563 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรรายวิชาเลือก “กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญ ฐิตารีย์ คลิก
13 ม.ค. 2563 รายงานผลการดำเนินงาน การจัด กศน. สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชลธิชา คลิก
13 ม.ค. 2563 ด่วนที่สุด!!!!จัดทำข้อมูลที่มีตัวตน เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริกา ชลธิชา คลิก
10 ม.ค. 2563 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชลธิชา คลิก
08 ม.ค. 2563 ด่วนที่สุด เชิญประชุมคณะทำงานโครงการประชุมปฏิบัติการจัดแสดงผลงานทางวิชาการตามนโยบาย สำนักงาน กศน. บุษยา คลิก
08 ม.ค. 2563 คำสั่งคณะทำงาน วันที่ 10 ม.ค.63(ล่าสุด) บุษยา คลิก
08 ม.ค. 2563 การออกข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฐิตารีย์ คลิก
07 ม.ค. 2563 กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว บุษยา คลิก
07 ม.ค. 2563 กศน.อำเภอบางปะกง บุษยา คลิก
07 ม.ค. 2563 กศน.อำเภอบ้านโพธฺิ์ บุษยา คลิก
07 ม.ค. 2563 กศน.อำเภอแปลงยาว บุษยา คลิก
07 ม.ค. 2563 กศน.อำเภอคลองเขื่อน บุษยา คลิก
07 ม.ค. 2563 กศน.อำเภอราชสาส์น บุษยา คลิก
07 ม.ค. 2563 กศน.อำเภอบางคล้า บุษยา คลิก
07 ม.ค. 2563 กศน.อำเภอพนมสารคาม บุษยา คลิก
07 ม.ค. 2563 กศน.อำเภอสนามชัยเขต บุษยา คลิก
07 ม.ค. 2563 กศน.อำเภอท่าตะเกียบ บุษยา คลิก
07 ม.ค. 2563 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
03 ม.ค. 2563 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้เว็บไซต์ padriew online.comโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการส ฐิตารีย์ คลิก
02 ม.ค. 2563 สำรวจความพร้อมของพื้นที่จัดวางจำหน่ายสินค้าในสถานีจำหน่ายน้ำมัน PT ชลธิชา คลิก
02 ม.ค. 2563 ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมและติดตามงานตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธ เกษณภา คลิก
27 ธ.ค. 2562 ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมและติดตามงานตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธ เกษณภา คลิก
27 ธ.ค. 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน ค่าจัดการเรียนการสอน เพิ่มเติม บุษยา คลิก
27 ธ.ค. 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม บุษยา คลิก
26 ธ.ค. 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน งบต่อเนื่อง บุษยา คลิก
26 ธ.ค. 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) บุษยา คลิก
26 ธ.ค. 2562 การจัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือน เกษณภา คลิก
23 ธ.ค. 2562 รายงานการดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ฐิตารีย์ คลิก
23 ธ.ค. 2562 แจ้งกำหนดการจัดประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฐิตารีย์ คลิก
23 ธ.ค. 2562 ขอเชิญประชุม (ผอ.กศน.อำเภอพนมสารคาม) ฐิตารีย์ คลิก
20 ธ.ค. 2562 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2562 ทิวารัตน์ คลิก
20 ธ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดน้ำ รับมือภัยแล้ง ปี 2562 - 2563 ทิวารัตน์ คลิก
20 ธ.ค. 2562 ขอความร่วมมือข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือพนักงานอื่นของรัฐในพื้นที่ จังห ทิวารัตน์ คลิก
20 ธ.ค. 2562 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทิวารัตน์ คลิก
17 ธ.ค. 2562 การสำรวจข้อมูลคนพิการ ชลธิชา