23 พ.ค. 2562 แจ้งจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง วาทินี คลิก
23 พ.ค. 2562 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
23 พ.ค. 2562 เชิญประชุมปฏิบัติการตรวจสอบรายการและรับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลือ ชลธิชา คลิก
23 พ.ค. 2562 สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนตามโครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ รุ่นที่ ๗ ชลธิชา คลิก
21 พ.ค. 2562 การอัพโหลดข้อมูลนักศึกษาและการตรวจไขว้ข้อมูลรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชณาภา คลิก
21 พ.ค. 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ค่าหนังสือเรียน ภาค 1/2562 บุษยา คลิก
16 พ.ค. 2562 การเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทิวารัตน์ คลิก
16 พ.ค. 2562 (หนังสือราชการเพิ่มเติม) การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๒ ทิวารัตน์ คลิก
15 พ.ค. 2562 กศน.อำเภอทุกแห่ง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของชุมชน ภัทริมณ คลิก
15 พ.ค. 2562 กศน.อำเภอเมืองการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของชุมชน ภัทริมณ คลิก
15 พ.ค. 2562 การส่งเสริมและพัฒนา “องค์กรคุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2562 ทิวารัตน์ คลิก
15 พ.ค. 2562 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๒ ทิวารัตน์ คลิก
15 พ.ค. 2562 ประกาศสำนักงาน กศน. เรื่อง นโยบายการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม ทิวารัตน์ คลิก
13 พ.ค. 2562 การจัดทำเเผนพัฒนาคุณภาพผุ้เรียน1/2562 เกษณภา คลิก
13 พ.ค. 2562 (สนามชัยเขต)การอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาครูนิเทศมืออาชีพ ชลธิชา คลิก
13 พ.ค. 2562 พัฒนาครู กศน. (เมือง/บางคล้า/ราชสาส์น/สนามชัยเขต/ท่าตะเกียบ)ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ ชลธิชา คลิก
13 พ.ค. 2562 ด่วนที่สุด!!! ขอข้อมูลรายละเอียดเพื่อใช้ในการสรุปผลโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ประจำปี 2562 ชณาภา คลิก
10 พ.ค. 2562 กศน.อำเภอแปลงยาว ประชุมติดตามการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยปี ๒๕๖๒ (บรรณารักษ์สัญจร) ครั้งที่ 4 ภัทริมณ คลิก
10 พ.ค. 2562 ประชุมติดตามการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยปี ๒๕๖๒ (บรรณารักษ์สัญจร) ครั้งที่ 4 ภัทริมณ คลิก
10 พ.ค. 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียน 1/2562 บุษยา คลิก
10 พ.ค. 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ภาค 1/2562 บุษยา คลิก
08 พ.ค. 2562 กศน.อำเภอสนามชัยเขต บุษยา คลิก
08 พ.ค. 2562 กศน.อำเภอแปลงยาว บุษยา คลิก
08 พ.ค. 2562 ขอเชิญครู กศน.ตำบล และเครือข่ายร่วมอภิปรายกลุ่มย่อย การจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ(เมือง/พนมสารคาม/ ชลธิชา คลิก
07 พ.ค. 2562 ขอเชิญสมัครสมาชิกวารสารยุวกาชาด ทิวารัตน์ คลิก
07 พ.ค. 2562 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดสระบุรี บุษยา คลิก
29 เม.ย. 2562 (ด่วนที่สุด) ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือและขอให้ร ทิวารัตน์ คลิก
29 เม.ย. 2562 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
29 เม.ย. 2562 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
29 เม.ย. 2562 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
29 เม.ย. 2562 รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่าน ไตรมาส 1 และ 2ประจำปีงบประมาณ 2562 ภัทริมณ คลิก
29 เม.ย. 2562 ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัด ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรก ทิวารัตน์ คลิก
29 เม.ย. 2562 กำหนดการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะ ทิวารัตน์ คลิก
29 เม.ย. 2562 ระเบียบและประกาศการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทิวารัตน์ คลิก
29 เม.ย. 2562 ขอแจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 ทิวารัตน์ คลิก
26 เม.ย. 2562 กศน.อำเภอพนมสารคาม บุษยา คลิก
26 เม.ย. 2562 กศน.อ.เมืองฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
26 เม.ย. 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ค่าวัสดุครูผู้สอนคนพิการ (ครั้งที่ 2) บุษยา คลิก
26 เม.ย. 2562 ด่วนที่สุด.การประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 25 วาทินี คลิก
18 เม.ย. 2562 โครงการอบรมเพื่อทบทวนกระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วาทินี คลิก
17 เม.ย. 2562 การประกวดหนังสั้นและแอนนิเมชั่น รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี 2562 ทิวารัตน์ คลิก
17 เม.ย. 2562 ด่วนที่สุด การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ทิวารัตน์ คลิก
14 เม.ย. 2562 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
14 เม.ย. 2562 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
14 เม.ย. 2562 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
11 เม.ย. 2562 รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชลธิชา คลิก
11 เม.ย. 2562 รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชลธิชา คลิก
05 เม.ย. 2562 (หนังสือราชการ เพิ่มเติม) การเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ทิวารัตน์ คลิก
04 เม.ย. 2562 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 ทิวารัตน์ คลิก
04 เม.ย. 2562 แจ้งข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ทิวารัตน์ คลิก
04 เม.ย. 2562 การเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 ทิวารัตน์ คลิก
02 เม.ย. 2562 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ พิมพ์พรรณ คลิก
01 เม.ย. 2562 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
29 มี.ค. 2562 การกำกับ ติดตามการดำเนินการจัด กศน.สำหรับคนพิการ ชลธิชา คลิก
27 มี.ค. 2562 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ/ตัวชี้วัด/ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 บุษยา คลิก
27 มี.ค. 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ บุษยา คลิก
26 มี.ค. 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ผลผลิตที่ 5 บุษยา คลิก
22 มี.ค. 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล บุษยา คลิก
22 มี.ค. 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ค่าอินเตอร์เน็ต ไตรมาส 3-4 บุษยา คลิก
22 มี.ค. 2562 (ด่วนที่สุด)การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงานการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การ ภัทริมณ คลิก
22 มี.ค. 2562 ทำสัญญาจ้าง อรอุมา คลิก
22 มี.ค. 2562 การจัดงานวันรักการอ่าน ประจำปี 2562 ภัทริมณ คลิก
22 มี.ค. 2562 การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้โปรแกรม Photoshop สำหรับทำแบรนด์เนอร์เว็ปไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้ระบบเชื่ ภัทริมณ คลิก
22 มี.ค. 2562 (ด่วนที่สุด) ข้อมูลการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในระบบการศึกษาที่ผู้ปกครองประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติ ทิวารัตน์ คลิก
21 มี.ค. 2562 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ พิมพ์พรรณ คลิก
20 มี.ค. 2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกัน (Re-union) ภัทริมณ คลิก
20 มี.ค. 2562 เครื่องมือการตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ ชลธิชา คลิก
20 มี.ค. 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ค่าหนังสือ สื่อ ห้องสมุดประชาชน บุษยา คลิก
20 มี.ค. 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส 3-4 บุษยา คลิก
19 มี.ค. 2562 การยกระดับสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา วาทินี คลิก
19 มี.ค. 2562 ขอความร่วมมือในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล ทิวารัตน์ คลิก
18 มี.ค. 2562 คำวินิจฉัยและข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน ทิวารัตน์ คลิก
18 มี.ค. 2562 โครงการบริจาคโลหิตถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่ ทิวารัตน์ คลิก
18 มี.ค. 2562 ขอความร่วมมือข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือพนักงานอื่นของรัฐในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปฏิ ทิวารัตน์ คลิก
18 มี.ค. 2562 ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการของบุคคลหรือองค์กร เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล P ทิวารัตน์ คลิก
18 มี.ค. 2562 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ทิวารัตน์ คลิก
18 มี.ค. 2562 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศ ทิวารัตน์ คลิก
18 มี.ค. 2562 ประกาศการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
18 มี.ค. 2562 โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ทิวารัตน์ คลิก
18 มี.ค. 2562 ด่วนที่สุด การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม รอบที ทิวารัตน์ คลิก
18 มี.ค. 2562 แนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน วาทินี คลิก
18 มี.ค. 2562 การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ วาทินี คลิก
18 มี.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด วาทินี คลิก
18 มี.ค. 2562 สำรวจความต้องการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ทุกตำแหน่ง พิมพ์พรรณ คลิก
18 มี.ค. 2562 การประเมินพนักงานราชการ พิมพ์พรรณ คลิก
18 มี.ค. 2562 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่1 พิมพ์พรรณ คลิก
15 มี.ค. 2562 (ด่วนที่สุด) ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรายงานผลการดำเนิ ทิวารัตน์ คลิก
13 มี.ค. 2562 จัดสรรเงินนอกงบประมาณ บุษยา คลิก
12 มี.ค. 2562 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
11 มี.ค. 2562 ท่าตะเกียบ สนามชัยเขต บางน้ำเปรี้ยว บางปะกง ราชสาส์น (แก้ไข) พิมพ์พรรณ คลิก
11 มี.ค. 2562 ขอส่งแบบติดตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ บุษยา คลิก
08 มี.ค. 2562 ประชุมติดตามการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยปี ๒๕๖๒ (บรรณารักษ์สัญจร) ครั้งที่ 2 ภัทริมณ คลิก
08 มี.ค. 2562 เรียน ผอ.กศน.อำเภอคลองเขื่อน เรื่องการประชุมติดตามการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยปี ๒๕๖๒ (บรรณารักษ์ ภัทริมณ คลิก
07 มี.ค. 2562 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ภัทริมณ คลิก
07 มี.ค. 2562 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
07 มี.ค. 2562 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
07 มี.ค. 2562 สำรวจรายชื่อเข้าร่วมโครงการอบรมขยายผล "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทสไทย" ด่วนที่สุด พิมพ์พรรณ คลิก
06 มี.ค. 2562 รายการโอนเงิน PO วันทนา คลิก
06 มี.ค. 2562 แจ้งแผนการนิเทศ อารยา คลิก
01 มี.ค. 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ผลผลิตที่ 4 งบดำเนินงาน บุษยา คลิก
28 ก.พ. 2562 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ทิวารัตน์ คลิก
28 ก.พ. 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ผลผลิตที่ 4 งบต่อเนื่อง บุษยา คลิก
27 ก.พ. 2562 ขั้นตอนการดำเนินการอบรมกิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน ปี 2562 อารยา คลิก
27 ก.พ. 2562 ขอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ พิมพ์พรรณ คลิก
27 ก.พ. 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ผลผลิตที่ 5 ไตรมาส 3-4 บุษยา คลิก
26 ก.พ. 2562 แจ้งแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ภัทริมณ คลิก
25 ก.พ. 2562 การตรวจสอบข้อมูลบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ บุษยา คลิก
22 ก.พ. 2562 โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ภัทริมณ คลิก
22 ก.พ. 2562 ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่เกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื ทิวารัตน์ คลิก
22 ก.พ. 2562 การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทิวารัตน์ คลิก
18 ก.พ. 2562 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
14 ก.พ. 2562 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคำร้องขอย้าย พิมพ์พรรณ คลิก
13 ก.พ. 2562 ประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็น ภัทริมณ คลิก
13 ก.พ. 2562 การคัดเลือกเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ภัทริมณ คลิก
13 ก.พ. 2562 (เอกสารเพิ่มเติม) ขอแจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณ ทิวารัตน์ คลิก
13 ก.พ. 2562 ขอแจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ทิวารัตน์ คลิก
12 ก.พ. 2562 การคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ทิวารัตน์ คลิก
12 ก.พ. 2562 การขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ ทิวารัตน์ คลิก
12 ก.พ. 2562 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (กศน.อำเภอท่าตะเกียบ) พิมพ์พรรณ คลิก
12 ก.พ. 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer บุษยา คลิก
08 ก.พ. 2562 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับเป็นพื้นที่อาหารปลอ ทิวารัตน์ คลิก
08 ก.พ. 2562 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ทิวารัตน์ คลิก
08 ก.พ. 2562 โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 ทิวารัตน์ คลิก
08 ก.พ. 2562 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ ทิวารัตน์ คลิก
08 ก.พ. 2562 ประชุมแนวทางการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยปี ๒๕๖๒ (บรรณารักษ์สัญจร) ภัทริมณ คลิก
07 ก.พ. 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ค่าวัสดุครูผู้สอนคนพิการ บุษยา คลิก
07 ก.พ. 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล บุษยา คลิก
06 ก.พ. 2562 ด่วนที่สุด!!! สำรวจการเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของนักศึกษา กศน. ชณาภา คลิก
06 ก.พ. 2562 แนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปีงบประมาณ 2562 วาทินี คลิก
06 ก.พ. 2562 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์การดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน วาทินี คลิก
01 ก.พ. 2562 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
01 ก.พ. 2562 แจ้งแผนการลงพื้นที่ให้ความรู้ระบบ DMIS ปีงบประมาณ 2562 บุษยา คลิก
30 ม.ค. 2562 (สนามชัยเขต, ท่าตะเกียบ) ติดตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา ทิวารัตน์ คลิก
29 ม.ค. 2562 (เอกสารเพิ่มเติม) การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ทิวารัตน์ คลิก
29 ม.ค. 2562 การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ทิวารัตน์ คลิก
25 ม.ค. 2562 ขอเชิญประชุม ภัทริมณ คลิก
24 ม.ค. 2562 รายการโอนเงินผ่าน PO วันทนา คลิก
22 ม.ค. 2562 แจ้ง กศน.อำเภอบางคล้า,บางน้ำเปรี้ยว,บางปะกง,พนมสารคาม,สนามชัยเขต,ท่าตะเกียบ เรื่องอบรมสร้างข้อสอบวัด ชณาภา คลิก
21 ม.ค. 2562 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ ครู ข และ ครู ค เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชน สำนักง อารยา คลิก
18 ม.ค. 2562 โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ภัทริมณ คลิก
18 ม.ค. 2562 ขอแจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการครูไซเบอร์ รุ่นที่ 1 ชณาภา คลิก
17 ม.ค. 2562 เพิ่มเติม กำหนดการพิธีเปิด/กำหนดการ งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ทิวารัตน์ คลิก
15 ม.ค. 2562 สำรวจข้อมูลห้องสมุดประชาชน สำนักงาน กศน. ภัทริมณ คลิก
15 ม.ค. 2562 ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม ภัทริมณ คลิก
15 ม.ค. 2562 ขอเชิญชวนรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2561 ภัทริมณ คลิก
14 ม.ค. 2562 การจัดงานชุมชนลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ทิวารัตน์ คลิก
11 ม.ค. 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ค่าจัดการเรียนการสอน ภาค 2/2561 เพิ่มเติม บุษยา คลิก
11 ม.ค. 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาค 2/2561 เพิ่มเติม บุษยา คลิก
11 ม.ค. 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ค่าหนังสือเรียน ภาค 2/2561 เพิ่มเติม บุษยา คลิก
10 ม.ค. 2562 เเบบสำรวจยางพารา เกษณภา คลิก
09 ม.ค. 2562 ด่วนที่สุด.ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น(ร่าง)แนวทางการบริหารจัดการโครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Fa วาทินี คลิก
08 ม.ค. 2562 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สนามชัยเขต, ท่าตะเกียบ พิมพ์พรรณ คลิก
08 ม.ค. 2562 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
07 ม.ค. 2562 กศน.อำเภอพนมสารคาม บุษยา คลิก
07 ม.ค. 2562 กศน.อำเภอบางคล้า บุษยา คลิก
07 ม.ค. 2562 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
04 ม.ค. 2562 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สนามชัยเขต พิมพ์พรรณ คลิก
04 ม.ค. 2562 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่าตะเกียบ พิมพ์พรรณ คลิก
04 ม.ค. 2562 เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครู กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการจัดกิจกรรม ชลธิชา คลิก
04 ม.ค. 2562 แจ้งเปลี่ยน URL เว็ปไซต์บ้านหนังสือชุมชน ภัทริมณ คลิก
04 ม.ค. 2562 ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดฉ ทิวารัตน์ คลิก
04 ม.ค. 2562 การรายงานเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
04 ม.ค. 2562 โครงการ TO BE NUMBER ONE IDOL ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทิวารัตน์ คลิก
04 ม.ค. 2562 การรณรงค์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ ทิวารัตน์ คลิก
04 ม.ค. 2562 (กศน.อเมืองฉะเชิงเทรา) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชน ทิวารัตน์ คลิก
28 ธ.ค. 2561 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ทิวารัตน์ คลิก
27 ธ.ค. 2561 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
20 ธ.ค. 2561 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภัทริมณ คลิก
20 ธ.ค. 2561 แนวปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในส่วนที่เกี่ยวกับกา ภัทริมณ คลิก
17 ธ.ค. 2561 (ด่วนมาก)เอกสารเพิ่มเติม การจัดงานวันชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ทิวารัตน์ คลิก
17 ธ.ค. 2561 (ด่วนมาก) แก้ไข การจัดงานวันชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ทิวารัตน์ คลิก
17 ธ.ค. 2561 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 ทิวารัตน์ คลิก
15 ธ.ค. 2561 แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ บุษยา คลิก
13 ธ.ค. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน ภาค 2/2561 บุษยา คลิก
13 ธ.ค. 2561 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
12 ธ.ค. 2561 ตรวจสอบทรัพย์สิน อรอุมา คลิก
11 ธ.ค. 2561 การดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน และการรายงานข้อมูลในระบบ DMIS ปีงบประมาณ 2562 ภัทริมณ คลิก
11 ธ.ค. 2561 ด่วนที่สุด.ชุดวีดิทัศน์ให้ความรู้ด้านการเกษตรตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปีงบประมา วาทินี คลิก
06 ธ.ค. 2561 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Libra : Care the Bear ภัทริมณ คลิก
04 ธ.ค. 2561 (ด่วนที่สุด/กศน.อำเภอพนมสารคาม,เมือง.บางปะกง) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำ ทิวารัตน์ คลิก
03 ธ.ค. 2561 การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ ทิวารัตน์ คลิก
03 ธ.ค. 2561 กรอบคู่มือการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ วาทินี คลิก
30 พ.ย. 2561 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมการศึ วาทินี คลิก
30 พ.ย. 2561 แนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 และการรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจ วาทินี คลิก
30 พ.ย. 2561 ตัวชี้วัดการดำเนินงานโครงการเมืองนักอ่าน ประจำปี 2562 ภัทริมณ คลิก
30 พ.ย. 2561 การคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่าย ทิวารัตน์ คลิก
28 พ.ย. 2561 (พนมสารคาม,บางปะกง,เมืองฉะเชิงเทรา / เอกสารเพิ่มเติม) ผลการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นโครงการสมัชชาชุมชนคน ทิวารัตน์ คลิก
28 พ.ย. 2561 (พนมสารคาม,บางปะกง,เมืองฉะเชิงเทรา) ผลการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นโครงการสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า ทิวารัตน์ คลิก
27 พ.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างครอบครัวประชาธิปไตย ภัทริมณ คลิก
27 พ.ย. 2561 การรายงานสรุปความก้าวหน้าและการสำรวจความต้องการการฝึกอบรมทักษะอาชีพ วาทินี คลิก
27 พ.ย. 2561 กศน.อำเภอแปลงยาว บุษยา คลิก
27 พ.ย. 2561 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (24TH World ทิวารัตน์ คลิก
26 พ.ย. 2561 (เอกสารเพิ่มเติม) การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 ของสำนักง ทิวารัตน์ คลิก
26 พ.ย. 2561 การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา ทิวารัตน์ คลิก
26 พ.ย. 2561 ขอความร่วมมือสำรวจและบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ทิวารัตน์ คลิก
26 พ.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด ทิวารัตน์ คลิก
26 พ.ย. 2561 การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครุ กศน.ประจำปี 2562 พิมพ์พรรณ คลิก
26 พ.ย. 2561 (ด่วนที่ี่สุด) การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ทิวารัตน์ คลิก
22 พ.ย. 2561 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร(เมือง/สนามชัยเขต/พนมสารคาม/บางน้ำเปรี้ยว) ชลธิชา คลิก
22 พ.ย. 2561 เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูสอนคนพิการ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านอารยสถาปัตย์ ชลธิชา คลิก