21 ม.ค. 2564 การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม นรีกานต์ คลิก
21 ม.ค. 2564 กศน.อำเภอทุกอำเภอ / จัดทำข้อมูลขอรับจัดสรรงบประมาณฯคนพิการ กนกวรรณ คลิก
20 ม.ค. 2564 การอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)ออนไลน์ หัสชัย คลิก
20 ม.ค. 2564 รายงานผลการดำเนินงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข ปัญหา ฝุ่นละออ หัสชัย คลิก
18 ม.ค. 2564 การออกข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นรีกานต์ คลิก
15 ม.ค. 2564 การเพิ่มจำวนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นรีกานต์ คลิก
15 ม.ค. 2564 การสำรวจความคิดเห็นกิ​จกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิ​ตในหลักสูตรการศึกษาน​อกระบบระดับการศึกษ นรีกานต์ คลิก
15 ม.ค. 2564 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ) แจ้งการขอใช้งานบัญชีอีเมล์แบบองค์กร นรีกานต์ คลิก
15 ม.ค. 2564 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว/บางคล้า/แปลงยาว/พนมสารคาม/บางปะกง/เมืองฉะเชิงเทรา/คลองเขื่อน/บ้าน นรีกานต์ คลิก
14 ม.ค. 2564 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ค่าจัดการเรียนการสอน 2-63 ครั้งที่ 2 บุษยา คลิก
14 ม.ค. 2564 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ค่าหนังสือเรียน 2-63 บุษยา คลิก
14 ม.ค. 2564 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2-63 บุษยา คลิก
14 ม.ค. 2564 ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พิมพ์พรรณ คลิก
13 ม.ค. 2564 กศน.อำเภอทุกอำเภอ/การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น64 กนกวรรณ คลิก
13 ม.ค. 2564 การดำเนินการมาตรการส่งเสริมการจัดสัมมนาของภาครัฐในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรง หัสชัย คลิก
13 ม.ค. 2564 ขอให้ดำเนินการตามผลการประชุมหารือส่วนราชการที่ร่วมปฏิบัติงานกับ กอ.รมน. และสื่อที่เกี่ยวข้อง หัสชัย คลิก
13 ม.ค. 2564 ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง อบรมให้ความรู้กับสถานศึกษาในการผลิต เจ หัสชัย คลิก
11 ม.ค. 2564 ข้อเสนอแนะจากรายงานการกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกัน ในสถานการณ หัสชัย คลิก
11 ม.ค. 2564 ขอแจ้งมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) และแนวทางลดและป้องกัน ผลกระทบต่อ หัสชัย คลิก
11 ม.ค. 2564 ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง อบรมให้ความรู้กับสถานศึกษาในการผลิต เจ หัสชัย คลิก
11 ม.ค. 2564 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติไท หัสชัย คลิก
11 ม.ค. 2564 การรายงานผลการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าเรื่องกลไกประชารัฐ และการขับเคลื่อน โครงการไทยนิยม หัสชัย คลิก
11 ม.ค. 2564 การป้องกัน/ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ในจังหวัดฉะเชิงเท หัสชัย คลิก
11 ม.ค. 2564 การศึกษาและรับฟังควา​มคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ​ของผู้สำเร็จการศึกษา​นอกระบบระดับการศึกษ นรีกานต์ คลิก
11 ม.ค. 2564 แนวทางการดำเนินการจั​ดการเรียนการสอนในช่ว​งการแพร่ระบาดของโรคติ​อเชื้อไวรัสโคโรนา นรีกานต์ คลิก
07 ม.ค. 2564 การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นรีกานต์ คลิก
07 ม.ค. 2564 ด่วนที่สุด เรื่องการดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงาน กศน. นรีกานต์ คลิก
07 ม.ค. 2564 ผอ.กศน.อ.บางน้ำเปรี้ยว ขอความอนุเคราะห์บุคลากร นรีกานต์ คลิก
07 ม.ค. 2564 การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่ 2/2563(รายวิชาเลือกเสรี) นรีกานต์ คลิก
07 ม.ค. 2564 ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ นรีกานต์ คลิก
04 ม.ค. 2564 (ด่วนที่สุด)การปรับลดเวลาและวันป​ฏิบัติงาน นรีกานต์ คลิก
29 ธ.ค. 2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิมพ์พรรณ คลิก
29 ธ.ค. 2563 กศน.อำเภอทุกอำเภอ / ขอความร่วมมือจัดทำแผนโครงการ To Be Number One กนกวรรณ คลิก
25 ธ.ค. 2563 สถานการณ์โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ กนกวรรณ คลิก
25 ธ.ค. 2563 การจัดกิจกรรมให้บริการการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID / กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ กนกวรรณ คลิก
25 ธ.ค. 2563 การจัดกิจกรรมวันดินโลก / กศน.อำเภอทุกอำเภอ กนกวรรณ คลิก
25 ธ.ค. 2563 รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบ 2563 ยุทธเดช คลิก
25 ธ.ค. 2563 รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน กศน.ปี 60-62 ของ สตง. ยุทธเดช คลิก
23 ธ.ค. 2563 การปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นรีกานต์ คลิก
23 ธ.ค. 2563 แจ้งเลื่อนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 อ.บางปะกง กนกวรรณ คลิก
23 ธ.ค. 2563 ขอความร่วมมือดำเนินการและกำกับการปฏิบัติการยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเช หัสชัย คลิก
23 ธ.ค. 2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง นรีกานต์ คลิก
22 ธ.ค. 2563 ขอเน้นย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙ หัสชัย คลิก
21 ธ.ค. 2563 (ด่วนที่สุด) แจ้งเลื่อนการจัดงานพิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาคนพิการผ่านการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระยะสั้น นรีกานต์ คลิก
18 ธ.ค. 2563 เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา เรื่อง รายงานข้อมูลผู้เทียบระดับการศึกษามิ นรีกานต์ คลิก
18 ธ.ค. 2563 เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูก หัสชัย คลิก
17 ธ.ค. 2563 การสรรหา และคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรเอกชนของคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน แล หัสชัย คลิก
16 ธ.ค. 2563 สำรวจข้อมูลความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร กศน.ในเขตภาคตะวันออก นรีกานต์ คลิก
15 ธ.ค. 2563 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ทุกอ หัสชัย คลิก
15 ธ.ค. 2563 การดำเนินการจัดกิจกรรม “สำนักงาน กศน. ส่งความสุขให้น้อง” หัสชัย คลิก
15 ธ.ค. 2563 สำรวจข้อมูลศิษย์เก่า กศน. ที่ประสบความสำเร็จ หัสชัย คลิก
14 ธ.ค. 2563 ผอ.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 นรีกานต์ คลิก
14 ธ.ค. 2563 รายงานผลการดำเนินงานEEC/กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ กนกวรรณ คลิก
14 ธ.ค. 2563 ผอ.กผอ.อำเภอคลองเขื่อน ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 นรีกานต์ คลิก
14 ธ.ค. 2563 ผอ.กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 นรีกานต์ คลิก
14 ธ.ค. 2563 ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 /อ.บางปะกง กนกวรรณ คลิก
14 ธ.ค. 2563 (ด่วนที่สุด!!!)ติดตามโครงการพัฒนาครู กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรร ชลธิชา คลิก
14 ธ.ค. 2563 ด่วนที่สุด เรื่อง ติดตามโครงการพัฒนาครู กศรน. ในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับ นรีกานต์ คลิก
14 ธ.ค. 2563 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอที่ทำหน้าที่เทียบีะดับการศึกษา โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา version 8.0 นรีกานต์ คลิก
08 ธ.ค. 2563 (กศน.อำเภอสนามชัยเขต)สรุปการปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษาของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดฉะเชิงเท หัสชัย คลิก
08 ธ.ค. 2563 (กศน.อำเภอบางคล้า)สรุปการปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษาของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดฉะเชิงเทรา หัสชัย คลิก
08 ธ.ค. 2563 (กศน.อำเภอพนมสารคาม)สรุปการปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษาของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดฉะเชิงเทร หัสชัย คลิก
08 ธ.ค. 2563 (กศน.อำเภอราชสาส์น)สรุปการปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษาของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดฉะเชิงเทรา หัสชัย คลิก
08 ธ.ค. 2563 (กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว)สรุปการปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษาของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดฉะเชิ หัสชัย คลิก
08 ธ.ค. 2563 (กศน.อำเภอคลองเขื่อน)สรุปการปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษาของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดฉะเชิงเท หัสชัย คลิก
08 ธ.ค. 2563 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๔ หัสชัย คลิก
08 ธ.ค. 2563 แจ้งเปลี่ยนรหัสงบประมาณ บุษยา คลิก
07 ธ.ค. 2563 (กศน.อำเภอพนมสารคาม)เชิญประชุมคณะทำงานพิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาคนพิการผ่านการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ร ชลธิชา คลิก
07 ธ.ค. 2563 (กศน.อำเภอบ้านโพธิ์)เชิญประชุมคณะทำงานพิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาคนพิการผ่านการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ร ชลธิชา คลิก
07 ธ.ค. 2563 (กสน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว)เชิญประชุมคณะทำงานพิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาคนพิการผ่านการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอ ชลธิชา คลิก
07 ธ.ค. 2563 (กศน.อำเภอแปลงยาว)เชิญประชุมคณะทำงานพิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาคนพิการผ่านการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ รุ่ ชลธิชา คลิก
07 ธ.ค. 2563 (กศน.อำเภอราชสาส์น)เชิญประชุมคณะทำงานพิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาคนพิการผ่านการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ รุ ชลธิชา คลิก
07 ธ.ค. 2563 (กศน.อำเภอท่าตะเกียบ)เชิญประชุมคณะทำงานพิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาคนพิการผ่านการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ชลธิชา คลิก
07 ธ.ค. 2563 (กศน.อำเภอสนามชัยเขต)เชิญประชุมคณะทำงานพิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาคนพิการผ่านการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ชลธิชา คลิก
07 ธ.ค. 2563 (กศน.อำเภอบางปะกง)เชิญประชุมคณะทำงานพิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาคนพิการผ่านการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ รุ่ ชลธิชา คลิก
07 ธ.ค. 2563 (กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา)เชิญประชุมคณะทำงานพิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาคนพิการผ่านการอบรมหลักสูตรคอมพิวเ ชลธิชา คลิก
07 ธ.ค. 2563 ( กศน.อำเภอคลองเขื่อน) เชิญประชุมคณะทำงานพิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาคนพิการผ่านการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร ชลธิชา คลิก
07 ธ.ค. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต บุษยา คลิก
04 ธ.ค. 2563 เชิญประชุมประจำเดือน นรีกานต์ คลิก
04 ธ.ค. 2563 ขอเชิญจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๓ หัสชัย คลิก
04 ธ.ค. 2563 (ขออนุญาตส่งเอกสารเพิ่มเต็ม)การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๔ หัสชัย คลิก
03 ธ.ค. 2563 ขอความอนุเคราะห์สรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี ๒๕๖๔ หัสชัย คลิก
03 ธ.ค. 2563 ( กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ) การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำ หัสชัย คลิก
02 ธ.ค. 2563 การขับเคลื่อนวาระสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา “จังหวัดฉะเชิงเทราสะอาด” หัสชัย คลิก
02 ธ.ค. 2563 แจ้งการใช้งานระบบบริหารจัดการและสารสนเทศทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นรีกานต์ คลิก
01 ธ.ค. 2563 การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ชลธิชา คลิก
01 ธ.ค. 2563 กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นรีกานต์ คลิก
01 ธ.ค. 2563 แจ้งผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ นรีกานต์ คลิก
01 ธ.ค. 2563 การคัดเลือกยุวสตรีดีเด่นเพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล 2564 กนกวรรณ คลิก
01 ธ.ค. 2563 ขอส่งสำเนาระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 นรีกานต์ คลิก
01 ธ.ค. 2563 การดำเนินโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กนกวรรณ คลิก
01 ธ.ค. 2563 การสำรวจและยืนความพร้​อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้​สูงอายุประจำปีงบประม​าณ 2564 นรีกานต์ คลิก
30 พ.ย. 2563 แนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กนกวรรณ คลิก
30 พ.ย. 2563 โครงการ CDD Young Designer Contest หัสชัย คลิก
30 พ.ย. 2563 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๔ หัสชัย คลิก
27 พ.ย. 2563 แนวทางการยืมเงินจัดกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2564 ชณาภา คลิก
25 พ.ย. 2563 แนวทางการเตรียมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ อรอุมา คลิก
25 พ.ย. 2563 แนวทางการเตรียมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ อรอุมา คลิก
25 พ.ย. 2563 แนวทางการเตรียมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ อรอุมา คลิก
25 พ.ย. 2563 แนวทางการเตรียมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ อรอุมา คลิก
25 พ.ย. 2563 การทำสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก อรอุมา คลิก
25 พ.ย. 2563 แจ้งกำหนดการสอบและส่งข้อมูล การสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชณาภา คลิก
25 พ.ย. 2563 ผอ.อำเภอพนมสารคาม ด่วนที่สุด เรื่องขอเชิญประชุม ชณาภา คลิก
25 พ.ย. 2563 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือระหว่างส่วนราชการหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน ชณาภา คลิก
24 พ.ย. 2563 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่กา หัสชัย คลิก
24 พ.ย. 2563 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอง หัสชัย คลิก
24 พ.ย. 2563 สำรวจความต้องการของสถานศึกษาที่มีความต้องการพัฒนา"สถานศึกษาพอเพียง"ให้เป็น"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักขอ หัสชัย คลิก
24 พ.ย. 2563 แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายแบบบูรณาการในพื้นที่ ชุมชนน่าอยู่ ที่ทำงาน ป หัสชัย คลิก
24 พ.ย. 2563 การดำเนินการจัดกิจกรรม “สำนักงาน กศน. ส่งความสุขให้น้อง” หัสชัย คลิก
24 พ.ย. 2563 การตรวจไขว้ข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นรีกานต์ คลิก
24 พ.ย. 2563 (กศน.อำเภอพนมสารคาม)ขอเชิญประชุม หัสชัย คลิก
23 พ.ย. 2563 กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET นรีกานต์ คลิก
23 พ.ย. 2563 แจ้งผลการของบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัด กศน.สำหรับคนพิการ นรีกานต์ คลิก
23 พ.ย. 2563 ผอ.กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา/บางคล้า เรื่องเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาคนพิการผู้ผ่านการอบรมหลักสู นรีกานต์ คลิก
23 พ.ย. 2563 ผอ.กศน.อำเภอคลองเขื่อง/พนมสารคาม/บ้านโพธิ์/บางน้ำเปรี้ยว/แปลงยาว/ราชสาส์น/ท่าตะเกียบ/สนามชัยเขต/บางป นรีกานต์ คลิก
23 พ.ย. 2563 ผอ.อำเภอกศน.บางแปลงยาว เชิญประชุมการจัดทำวีดีทัศน์ พิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาคนพิการผ่านการอบรม หลักสูต นรีกานต์ คลิก
23 พ.ย. 2563 ผอ.อำเภอกศน.บางน้ำเปรี้ยว เชิญประชุมการจัดทำวีดีทัศน์ พิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาคนพิการผ่านการอบรม หลัก นรีกานต์ คลิก
18 พ.ย. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน บุษยา คลิก
18 พ.ย. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 การศึกษาต่อเนื่อง บุษยา คลิก
18 พ.ย. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ บุษยา คลิก
17 พ.ย. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน บุษยา คลิก
16 พ.ย. 2563 กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว (งบลงทุน) บุษยา คลิก
16 พ.ย. 2563 กศน.อำเภอท่าตะเกียบ (งบลงทุน) บุษยา คลิก
16 พ.ย. 2563 กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ (งบลงทุน) บุษยา คลิก
16 พ.ย. 2563 กศน.อำเภอพนมสารคาม (งบลงทุน) บุษยา คลิก
16 พ.ย. 2563 รายงานผลการรับการส่ง​เสริมและสนับสนุนการศึ​กษานอกระบบและการศึกษ​าตามอัธยาศัยของส่ว นรีกานต์ คลิก
16 พ.ย. 2563 ผอ.กศน.อำเภอท่าตะเกียบ เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นรีกานต์ คลิก
16 พ.ย. 2563 การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 นรีกานต์ คลิก
16 พ.ย. 2563 (ด่วนมาก)การสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวัซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ 2564 นรีกานต์ คลิก
16 พ.ย. 2563 ผอ.กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากร นรีกานต์ คลิก
16 พ.ย. 2563 ผอ.กศน.พนมสารคาม/คลองเขื่อน/สนามชัยเขต/ท่าตะเกียบ/ราชสาส์น/แปลงยาว/บางน้ำเปรี้ยว/บ้านโพธิ์ปลงยาว/บาง นรีกานต์ คลิก
15 พ.ย. 2563 การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๔ ของสำนักปลัดกระทรว หัสชัย คลิก
15 พ.ย. 2563 สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หัสชัย คลิก
15 พ.ย. 2563 ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส ๔/๒๕๖๓) หัสชัย คลิก
13 พ.ย. 2563 ขอความอนุเคราะห์ตอบแ​บบสอบถาม การศึกษาสภพาและความต้​องการในการใช้สื่อเพื่​อการจัดก นรีกานต์ คลิก
12 พ.ย. 2563 คุู่มือการเฝ้าระวังติ​ดตามและแผนเผชิญเหตุร​องรับการแพร่ระบาดโรค​โควิด 19 ในสถานศึก นรีกานต์ คลิก
12 พ.ย. 2563 การดำเนินงานโครงการภ​าษาต่างประเทศเพื่อกา​รสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นรีกานต์ คลิก
12 พ.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นรีกานต์ คลิก
12 พ.ย. 2563 ผอ.กศน.อำเภอพนมสารคาม เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจ นรีกานต์ คลิก
12 พ.ย. 2563 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการเข้าถึงบริการด้านการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ นรีกานต์ คลิก
10 พ.ย. 2563 ขอบความอนุเคราะห์บุคลากร กศน.อำเภอแปลงยาว /อ.บางนำ้เปรี้ยว ยุทธเดช คลิก
09 พ.ย. 2563 ผอ.กศน.อำเภอบางคล้า/บ้านโพธิ์/บางปะกง/สนามชัยเขต เรื่องมอบหมายให้พนักงานราชการนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา นรีกานต์ คลิก
09 พ.ย. 2563 การตรวจไขว้ข้อมูลผู้จลการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นรีกานต์ คลิก
06 พ.ย. 2563 (ด่วนที่สุด) โครงการสำมะโนประชากรและเคหะในพื้นที่ต้นแบบ นรีกานต์ คลิก
06 พ.ย. 2563 การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2563 นรีกานต์ คลิก
06 พ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์การรับส​มัครบุคคลเพื่อคัดเลื​อกเป็นผู้ประเมินภายน​อก การศึกษานอกระบบแ นรีกานต์ คลิก
06 พ.ย. 2563 ผอ.กศน.อำเภเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์บันทึกวีดิโอและบุคลากร นรีกานต์ คลิก
06 พ.ย. 2563 ผอ.กศน.อำเภอเมือง/บางปะกง/บางคล้า/สนามชัยเขต/ท่าตะเกียบ/บ้านโพธิ์/แปลงยาว/พนมสารคาม เรื่อง เปลี่ยนแป นรีกานต์ คลิก
04 พ.ย. 2563 เรียน ผอ.อำเภอเมือง, ผอ.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว, ผอ.อำเภอบางคล้า ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พั หัสชัย คลิก
03 พ.ย. 2563 กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ บุษยา คลิก
03 พ.ย. 2563 เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษา วันที่ 15-27 พฤศจิกายน 2563 นรีกานต์ คลิก
03 พ.ย. 2563 ผอ.กศน.อำเภอราชสาส์น อนุญาตให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ นรีกานต์ คลิก
03 พ.ย. 2563 ผอ.กศน.อำเภอท่าตะเกียบ อนุญาตให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ นรีกานต์ คลิก
03 พ.ย. 2563 การดำเนินงานห้องสมุด​ประชาชนตามข้อคำสั่งก​ารของรัฐมนตรีช่วยว่า​การกระทรวงศึกษาธิกา นรีกานต์ คลิก
02 พ.ย. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ผลผลิตที่ 4 บุษยา คลิก
02 พ.ย. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ผลผลิตที่ 5 งบ กศน.ตำบล บุษยา คลิก
02 พ.ย. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ผลผลิตที่ 5 บุษยา คลิก
02 พ.ย. 2563 (ขออนุญาตเพิ่มเติมเอกสาร) การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ หัสชัย คลิก
01 พ.ย. 2563 ขอข้อมูลวิจัยเพื่อใช้สื่อสังคมและการระรานทางไซเบอร์ของเด็กและเยาวชนไทย หัสชัย คลิก
01 พ.ย. 2563 การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 หัสชัย คลิก
30 ต.ค. 2563 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๓ หัสชัย คลิก
30 ต.ค. 2563 ด่วนที่สุด กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ บุษยา คลิก
30 ต.ค. 2563 ด่วนที่สุด กศน.อำเภอพนมสารคาม บุษยา คลิก
30 ต.ค. 2563 ผอ.อำเภอบางปะกง/บางคล้า/สนามชัยเขต/บางน้ำเปรี้ยว ขอความอนุเคราะห์บุคลากร นรีกานต์ คลิก
30 ต.ค. 2563 ขอข้อมูลเพื่อศึกษาวิจับการใช้สื่อสังคมและการระรานทางไซเบอร์ของเด็กและเยาวชนไทย นรีกานต์ คลิก
30 ต.ค. 2563 เรื่องการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 นรีกานต์ คลิก
30 ต.ค. 2563 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 นรีกานต์ คลิก
30 ต.ค. 2563 ผอ.กศน.อำเภอราชสาส์น/ท่าตะเกียบ/แปลงยาว/บางน้ำเปรี้ยว เรื่องการถ่ายทำวีดีทัศน์ผลการดำเนินงานการจัดกา นรีกานต์ คลิก
30 ต.ค. 2563 ผอ.กศน.อำเภอบางปะกง/คลองเขื่อน/สนามชัยเขต/พนมสารคาม/บ้านโพธิ์ เรื่องการถ่ายทำวีดีทัศน์ผลการดำเนินงาน นรีกานต์ คลิก
30 ต.ค. 2563 ผอ.กศน.อำเภอบ้านโพธิ์/แปลงยาว/บางน้ำดปรี้ยว/พนมสารคาม/คลองเขื่อนขอความอนุเคราะห์บุคลากร นรีกานต์ คลิก
30 ต.ค. 2563 เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ นรีกานต์ คลิก
30 ต.ค. 2563 (ด่วนที่สุด)การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2563 นรีกานต์ คลิก
29 ต.ค. 2563 การดำเนินการเทียบระดั​บการศึกษาครั้งที่ 2/2563 นรีกานต์ คลิก
29 ต.ค. 2563 การประเมินระดับการรู้​หนังสืออ่าน ออกเขียนได้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นรีกานต์ คลิก
29 ต.ค. 2563 [ด่วนที่สุด] แนวปฏิบัติการเข้ารับ​การประเมินคุณภาพการศึ​กษานอกระบบระดับชาติ กรณีนักศึกษา นรีกานต์ คลิก
27 ต.ค. 2563 การเสนอขอพระราชทานเค​รื่องราชอิสริยาภรณ์อั​นเป็นที่เชิดชูยิ่งช้​างเผือก เครื่องราช นรีกานต์ คลิก
26 ต.ค. 2563 ขอความร่วมมือบุคลากรเพื่ออยุ่เวรรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยของทรัพย์สินในงานนมัสการพระพุทธโสธรแ นรีกานต์ คลิก
26 ต.ค. 2563 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน (ฝ่ายจัดสถานที่) ในงานนมัสการพระพุทธโสธร หัสชัย คลิก
22 ต.ค. 2563 จัดสถานที่งานหลวงพ่อ อ.เมือง/อ.คลองเขื่อน/อ.บางปะกง/อ.พนมฯ/อ.บางน้ำเปรี้ยว/อ.บางคล้า กนกวรรณ คลิก
22 ต.ค. 2563 ผอ.กศน.อำเภอคลองเขื่อน,เมือง,พนมสารคาม ขอความร่วมมือบุคลากรเพื่อจัดสถานที่ในงานนมัสการพระพุทธโสธรประ นรีกานต์ คลิก
22 ต.ค. 2563 ผอ กศน.อำเภอบางคล้า,บางน้ำเปรี้ยว,บางปะกง ขอความร่วมมือบุคลากรเพื่อจัดสถานที่งานนมัสการพระพุทธโสธรปร นรีกานต์ คลิก
22 ต.ค. 2563 ผอ. กศน.อำเภอบางปะกง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นรีกานต์ คลิก
22 ต.ค. 2563 การจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ นรีกานต์ คลิก
21 ต.ค. 2563 ผอ.กศน.อำเภอบ้านโพธิ์,ราชสาส์น เรื่องส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นรีกานต์ คลิก
21 ต.ค. 2563 ผอ กศน.อำเภอพนมสารคาม,บางคล้า เรื่องส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นรีกานต์ คลิก
21 ต.ค. 2563 ผอ กศน.อำเภอแปลงยาว,สนามชัยเขต บางน้ำเปรี้ยว ส่งคำสั่งแต่งตั้งตรวจรับพัสดุ นรีกานต์ คลิก
21 ต.ค. 2563 ผอ.กศน.อำเภอเมือง,คองเขื่อน,ท่าตะเกียบ, ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นรีกานต์ คลิก
21 ต.ค. 2563 ผอ.กศน.อำเภอแปลงยาว,สนามชัยเขต,บางคล้า,พนมสารคาม, เรื่องขอเชิญประชุม วันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 นรีกานต์ คลิก
19 ต.ค. 2563 เชิญร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร บริหารความเสี่ยง ปี2563 ระยะที่ 2 ยุทธเดช คลิก
19 ต.ค. 2563 การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2564 พิมพ์พรรณ คลิก
19 ต.ค. 2563 ส่งมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ อ.บางน้ำเปรี้ยว/อ.เมืองฉะเชิงเทรา/อ.สนาม กนกวรรณ คลิก
16 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ หัสชัย คลิก
16 ต.ค. 2563 การสำรวจบุคลากรทางการลูกเสือ สังกัดสำนักงาน กศน. หัสชัย คลิก
16 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ภัทริมณ คลิก
15 ต.ค. 2563 การมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา พิมพ์พรรณ คลิก
14 ต.ค. 2563 การส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ หัสชัย คลิก
14 ต.ค. 2563 การสำรวจข้อมูลการจัดการทำโครงการ/กิจกรรม เรื่อง “โคก หนอง นา” หัสชัย คลิก
12 ต.ค. 2563 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กนกวรรณ คลิก
12 ต.ค. 2563 การทำสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก อรอุมา คลิก
08 ต.ค. 2563 ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ พิมพ์พรรณ คลิก