04 มี.ค. 2567 จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติม บุษยา คลิก
04 มี.ค. 2567 จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติม บุษยา คลิก
04 มี.ค. 2567 การประชุมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย หัสชัย คลิก
04 มี.ค. 2567 สกร.อำเภอ ทุกอำเภอ การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการออมสิน - สกร. สร้างงานให้เป็นเงิน ประจำปี ๒๕๖๗ กนกวรรณ คลิก
04 มี.ค. 2567 สกร.อำเภอ ทุกอำเภอ การประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๗ กนกวรรณ คลิก
04 มี.ค. 2567 ประกาศผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และการประกวดคลิปวีดิทัศน์ ส่งเสริมการอ่า หัสชัย คลิก
04 มี.ค. 2567 ผอ.สกร.อำเภอท่าตะเกียบ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ นรีกานต์ คลิก
01 มี.ค. 2567 สำรวจข้อมูลบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน หัสชัย คลิก
01 มี.ค. 2567 ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ “Lifelong Learning เ หัสชัย คลิก
01 มี.ค. 2567 (สกร.อำเภอบางปะกง) แจ้งแผนการดำเนินการนิเทศติดตามการอบรมประชาชนในพื้นที่ ๕ ภูมิภาค หัสชัย คลิก
01 มี.ค. 2567 (สกร.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา) แจ้งแผนการดำเนินการนิเทศติดตามการอบรมประชาชนในพื้นที่ ๕ ภูมิภาค หัสชัย คลิก
01 มี.ค. 2567 การสอดแทรกเนื้อหาการเรียนเพิ่มเติมในเรื่องวิชาประวัติศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีความสำคัญ นรีกานต์ คลิก
01 มี.ค. 2567 (สกร.อำเภอเมือง/คลองเขื่อน/บางคล้า)ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมประชุม พิมพ์นารา คลิก
01 มี.ค. 2567 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ พิมพ์พรรณ คลิก
29 ก.พ. 2567 (สกร.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา) การนิเทศการเรียนการสอนการจัดการศึกษานอกระบบในหน่วยงานทหาร ประจำปีงบประมาณ หัสชัย คลิก
29 ก.พ. 2567 การสำรวจความสนใจในรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา นรีกานต์ คลิก
28 ก.พ. 2567 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ นรีกานต์ คลิก
27 ก.พ. 2567 ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NOUBER ONE CAMP) ยุทธเดช คลิก
27 ก.พ. 2567 สกร.อำเภอคลองเขื่อน (จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม) บุษยา คลิก
27 ก.พ. 2567 ขอเชิญเข้าอบรม ครู ค. นรีกานต์ คลิก
27 ก.พ. 2567 แนวปฏิบัติในการนำผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานและการยื่นคำขอผ่านระบบการประเมิน วิทยฐานะดิจิทัล (D นรีกานต์ คลิก
27 ก.พ. 2567 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน นรีกานต์ คลิก
27 ก.พ. 2567 การตรวจกระดาษคำตอบอัตนัยรายวิชาเลือก นรีกานต์ คลิก
22 ก.พ. 2567 ซักซ้อมแนวปฏิบัติการใช้ชื่อย่อและรหัสพยัญชนะประจำส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ นรีกานต์ คลิก
22 ก.พ. 2567 (ด่วนที่สุด สกร.อำเภอราชสาส์น) ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กลุ หัสชัย คลิก
22 ก.พ. 2567 (ด่วนที่สุด สกร.อำเภอแปลงยาว) ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กลุ่ หัสชัย คลิก
22 ก.พ. 2567 (ด่วนที่สุด สกร.อำเภอสนามชัยเขต) ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ก หัสชัย คลิก
22 ก.พ. 2567 ประกาศผลการสอบแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ให้กับนักศึกษา สกร. จังหวัดฉะเชิงเทรา หัสชัย คลิก
21 ก.พ. 2567 แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ณัฐพล คลิก
21 ก.พ. 2567 สกร.อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือเข้าศึกษาดูงานฯ กนกวรรณ คลิก
20 ก.พ. 2567 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์พรรณ คลิก
20 ก.พ. 2567 การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย พิมพ์พรรณ คลิก
19 ก.พ. 2567 สกร.อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการพัฒนากำลังคนจังหวัดฉะเชิงเทรา กนกวรรณ คลิก
19 ก.พ. 2567 สกร.อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมไฟล์หลักสูตร ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุนฯ กนกวรรณ คลิก
19 ก.พ. 2567 ศกร.อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อเ กนกวรรณ คลิก
19 ก.พ. 2567 การขยายผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิทยากร ฯ (เมือง,บางปะกง) พิมพ์พรรณ คลิก
16 ก.พ. 2567 (สกร.อำเภอบางคล้า, สกร.อำเภอราชสาส์น, สกร.อำเภอท่าตะเกียบ) หัสชัย คลิก
15 ก.พ. 2567 สกร.อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสินค้า O กนกวรรณ คลิก
15 ก.พ. 2567 สกร.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา/พนมสารคาม (E-Exam) บุษยา คลิก
15 ก.พ. 2567 (ด่วนที่สุด) การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และการประกวดคลิปวิดีทัศน์ ส่งเสริมการอ่าน หัสชัย คลิก
15 ก.พ. 2567 (ด่วนที่สุด) พัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำตำบลตามหลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด ศกร.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม หัสชัย คลิก
14 ก.พ. 2567 (ด่วนที่สุด) การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และการประกวดคลิปวิดีทัศน์ ส่งเสริมการอ่าน หัสชัย คลิก
14 ก.พ. 2567 ราชสาส์น (จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม) บุษยา คลิก
14 ก.พ. 2567 (สกร.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว) ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและรถห้องสมุดเคลื่อนที่ หัสชัย คลิก
13 ก.พ. 2567 การประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พิมพ์พรรณ คลิก
12 ก.พ. 2567 ส่งเอกสาร พิมพ์พรรณ คลิก
12 ก.พ. 2567 (สกร.อำเภอทุกแห่ง)การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ยุทธเดช คลิก
08 ก.พ. 2567 แจ้งยอดงบประมาณรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สือ สำหรับคนพิการ บุษยา คลิก
08 ก.พ. 2567 สกร.อำเภอแปลงยาว บุษยา คลิก
07 ก.พ. 2567 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯและการประกวดคลิปวิดีทัศน์ ส่งเสริมการอ่านและเรียนรุ้ ภายใ นรีกานต์ คลิก
07 ก.พ. 2567 (ทุกอำเภอ)กำหนดการและหลักเกณฑ์การประกวดโครงงาน ฉันทนา คลิก
06 ก.พ. 2567 สมัครเข้าร่วมชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึก ยุทธเดช คลิก
06 ก.พ. 2567 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม พิมพ์พรรณ คลิก
06 ก.พ. 2567 ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบาย ฯ พิมพ์พรรณ คลิก
06 ก.พ. 2567 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อภยันอัตรายและการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า ยุทธเดช คลิก
06 ก.พ. 2567 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงรายละเอียดสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ นรีกานต์ คลิก
05 ก.พ. 2567 สรก.อำเภอท่าตะเกียบ (จัดสรรงบประมาณการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ) บุษยา คลิก
05 ก.พ. 2567 สรก.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (จัดสรรงบประมาณการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ) บุษยา คลิก
02 ก.พ. 2567 (สกร.อ.เมืองฉะเชิงเทรา, สกร.อ.บ้านโพธิ์, สกร.อ.พนมสารคาม) ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาจตุรมิต หัสชัย คลิก
01 ก.พ. 2567 (สกร.อำเภอบางปะกง) ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร วิชาเลือก รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไ หัสชัย คลิก
01 ก.พ. 2567 การจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๗ “ศรีโสธรเกมส์” หัสชัย คลิก
01 ก.พ. 2567 เชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้นิเทศภายในสถานศึกษา หัสชัย คลิก
30 ม.ค. 2567 โครงการลูกเสือจิดอาสาพระราชทาน พิมพ์พรรณ คลิก
30 ม.ค. 2567 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทำเนียบนักศึกษา พิมพ์พรรณ คลิก
30 ม.ค. 2567 ขอความอนุเคราะห์บุรณาการทำงานฯ พิมพ์พรรณ คลิก
30 ม.ค. 2567 ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายด้านความปลอดภัย พิมพ์พรรณ คลิก
30 ม.ค. 2567 สำรวจข้อมุลภาคีเครือข่าย พิมพ์พรรณ คลิก
30 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด (สกร.ที่ทำหน้าที่เทียบระดับทุกแห่ง) การสำรวจความพร้อมการจัดตั้งศูนย์สอบเทียบระดับการศึกาา ฉันทนา คลิก
30 ม.ค. 2567 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2566 ไปพลางก่อน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพิ่มเติม บุษยา คลิก
30 ม.ค. 2567 การดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการจัดการเรียรู้ นรีกานต์ คลิก
29 ม.ค. 2567 (ด่วนที่สุด) พัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำตำบลตามหลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด ศกร.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม หัสชัย คลิก
29 ม.ค. 2567 (ด่วนที่สุด) สำรวจข้อมูลการจัดตั้งอาคารสถานที่ สกร.อำเภอ/เขต และ ศกร.ตำบล/แขวง หัสชัย คลิก
29 ม.ค. 2567 การจัดงาน “วันรักการอ่าน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หัสชัย คลิก
29 ม.ค. 2567 การจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๗ “ศรีโสธรเกมส์” หัสชัย คลิก
29 ม.ค. 2567 สกร.อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำ กนกวรรณ คลิก
29 ม.ค. 2567 ยกเลิกปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ฉบับที่ 2 ณัฐพล คลิก
29 ม.ค. 2567 การยกเลิกการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ฉบับที่ 1 ณัฐพล คลิก
29 ม.ค. 2567 ขอความร่วมมือตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักสูตรฯ นรีกานต์ คลิก
26 ม.ค. 2567 (สกร.เมือง,สกร.บางปะกง,สกร.บ้านโพธิ์)ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความค ฉันทนา คลิก
25 ม.ค. 2567 แผนการป้องกันและระงับเหตุ พิมพ์พรรณ คลิก
25 ม.ค. 2567 แผนการป้องกันและระงับเหตุ พิมพ์พรรณ คลิก
25 ม.ค. 2567 ผอ.สกร.อำเภอพนมสารคาม เรื่อง ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษา E-Exam นรีกานต์ คลิก
25 ม.ค. 2567 ผอ.สกร.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษา E-Exam นรีกานต์ คลิก
25 ม.ค. 2567 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเก็บข้อมูล พิมพ์พรรณ คลิก
25 ม.ค. 2567 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบ N-NET นรีกานต์ คลิก
24 ม.ค. 2567 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ ปีการศึกษา2566 ยุทธเดช คลิก
24 ม.ค. 2567 สำรวจการเช่าใช้อินเทอร์เน็ต อารยา คลิก
23 ม.ค. 2567 แจ้งการจัดส่งบทความตามโครงการพัฒนาบุคลากรและคลังความรู้ สกร.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต TKP นรีกานต์ คลิก
22 ม.ค. 2567 โครงการโรงเรียนดีวิถีลุกเสือ ประจำปี 2567 พิมพ์พรรณ คลิก
22 ม.ค. 2567 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ พิมพ์พรรณ คลิก
22 ม.ค. 2567 จัดส่งจดหมายข่าว นรีกานต์ คลิก
19 ม.ค. 2567 (สกร.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนท หัสชัย คลิก
19 ม.ค. 2567 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณัฐพล คลิก
18 ม.ค. 2567 สกร.อำเภอทุกอำเภอยกเว้น(สกร.อำเภอบางคล้า) แจ้งยืนยันการจัดหลักสูตรการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำห พิมพ์นารา คลิก
18 ม.ค. 2567 ประกาศแต่งตั้งวิทยากรขยายผลผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว (สกร.อำเภอทุกแห่ง) ยุทธเดช คลิก
18 ม.ค. 2567 สกร.พนม /บางคล้า /แปลงยาว/ท่าตะเกียบ/สนามชัย/ราชสาส์น เชิญเข้าร่วมประเมินสถานศึกษาสีขาวฯ ยุทธเดช คลิก
18 ม.ค. 2567 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ และ หัสชัย คลิก
17 ม.ค. 2567 (ด่วนที่สุด) ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานระดับอำเภอตามโครงการพัฒนาบุคลากรและคลังค หัสชัย คลิก
17 ม.ค. 2567 สกร.อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลหลักสูตรระยะสั้นด้านอาชีพของสถานศึกษาฯ กนกวรรณ คลิก
17 ม.ค. 2567 การนิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หัสชัย คลิก
16 ม.ค. 2567 (สกร.อำเภอบางปะกง) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ (Co – Learning Space) หัสชัย คลิก
16 ม.ค. 2567 แจ้งผลการคัดกรองเอกสารสถานศึกษาพอเพียง เพื่อรับรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ ณัฐพล คลิก
16 ม.ค. 2567 ขอประชาสัมพันธ์ พิมพ์พรรณ คลิก
15 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด(ทุกอำเภอ)การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2566 ภาค ฉันทนา คลิก
15 ม.ค. 2567 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 นรีกานต์ คลิก
12 ม.ค. 2567 สกร.อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn) กนกวรรณ คลิก
11 ม.ค. 2567 (แก้ไขเพิ่มเติม)เชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้นิเทศภายในสถานศึกษา หัสชัย คลิก
11 ม.ค. 2567 การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ (N-NET) ครั้งที่ 2/2566 นรีกานต์ คลิก
11 ม.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการเสมือนจริง เรื่อง "มหัศจรรย์พลังงานไฟฟ้า" อารยา คลิก
11 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด สกร.อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงผู้อำนวยการและครู เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอ กนกวรรณ คลิก
10 ม.ค. 2567 การเผาถ่านไม้ การค้าถ่านไม้ การครอบครองถ่านไม้ และการนำถ่านไม้เคลื่อนที่ อารยา คลิก
10 ม.ค. 2567 แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ นรีกานต์ คลิก
08 ม.ค. 2567 (ด่วนที่สุด) (สกร.อ.เมืองฉะเชิงเทรา) การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๗ หัสชัย คลิก
05 ม.ค. 2567 ขอเชิญเข่าร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดนิทรรศการโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทา นรีกานต์ คลิก
05 ม.ค. 2567 ขอเชิญเป็นวิทยากร (สกร.อำเภอสนามชัยเขต) ยุทธเดช คลิก
05 ม.ค. 2567 ขอเชิญเป็นวิทยากร (สกร.อำเภอบางคล้า) ยุทธเดช คลิก
05 ม.ค. 2567 เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ ยุทธเดช คลิก
04 ม.ค. 2567 สกร.อำเภอท่าตะเกียบ บุษยา คลิก
04 ม.ค. 2567 เรียน ผอ.สกร.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา/อ.แปลงยาว/อ.บางน้ำเปรี้ยว/อสนามชัยเขตจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรม นรีกานต์ คลิก
03 ม.ค. 2567 สกร.อำเภอพนมสารคาม บุษยา คลิก
02 ม.ค. 2567 สกร.อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำหลักสูตรฯ กนกวรรณ คลิก
02 ม.ค. 2567 การดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หัสชัย คลิก
02 ม.ค. 2567 ขอจัดส่งคำสั่งคณะทำงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรและคลังความรู้ (TKP) นรีกานต์ คลิก
02 ม.ค. 2567 แจ้งเลื่อนการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ค.และประชาชนในโครงการศูนย์ฝึกดิจิทัลชุมชน นรีกานต์ คลิก
25 ธ.ค. 2566 ขอประชาสัมพันธ์ พิมพ์พรรณ คลิก
25 ธ.ค. 2566 (ทุก สกร.อำเภอ) ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ยุทธเดช คลิก
22 ธ.ค. 2566 (สกร.อำเภอทุกอำเภอ)ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2567 พิมพ์นารา คลิก
22 ธ.ค. 2566 (ทุกอำเภอ) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร ฯ ฉันทนา คลิก
21 ธ.ค. 2566 (สกร.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา) การจัดกิจกรรม “โครงการกีฬาสัมพันธ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หัสชัย คลิก
20 ธ.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนันสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตซอล พิมพ์พรรณ คลิก
20 ธ.ค. 2566 การประกวดเรียงความ พิมพ์พรรณ คลิก
20 ธ.ค. 2566 จัดสรรงบประมาณปี 2566 ไปพลางก่อน โครงการดิจิทัลชุมชน บุษยา คลิก
19 ธ.ค. 2566 แจ้งการใช้งาน Application สกร.แปดริ้วติวเตอร์ นรีกานต์ คลิก
19 ธ.ค. 2566 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุ พิมพ์พรรณ คลิก
18 ธ.ค. 2566 จัดสรรงบประมาณปี 2566 ไปพลางก่อน ค่าจัดการเรียนการสอน 2/2566 ครั้งที่ 2 บุษยา คลิก
18 ธ.ค. 2566 จัดสรรงบประมาณปี 2566 ไปพลางก่อน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาค 2/2566 ครั้งที่ 3 บุษยา คลิก
18 ธ.ค. 2566 (อำเภอที่ทำหน้าที่เทียบระดับ)แบบรายงานข้อมู,ผู้ขอรับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ฉันทนา คลิก
18 ธ.ค. 2566 (อำเภอที่ทำหน้าที่เทียบระดับ)ยกเลิกระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาและใบประกาศนียบัตรฯ ฉันทนา คลิก
18 ธ.ค. 2566 การจัดกิจกรรม"สกร.ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี พ.ศ.2567 พิมพ์พรรณ คลิก
15 ธ.ค. 2566 (อำเภอที่ทำหน้าที่เทียบระดับ) ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องกำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียระดับ ฉันทนา คลิก
15 ธ.ค. 2566 (สกร.อำเภอบางปะกง) จัดเตรียมความพร้อม ห้องสมุดประชาขน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางปะกง หัสชัย คลิก
15 ธ.ค. 2566 (สกร.อำเภอราชสาส์น)ขอเชิญเข้าร่วมประชุม พิมพ์นารา คลิก
15 ธ.ค. 2566 ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบ หัสชัย คลิก
14 ธ.ค. 2566 จัดสรรงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน หนังสือเรียน 2/2566 บุษยา คลิก
14 ธ.ค. 2566 ตรวจสอบประกาศราชจานุเบกษาผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565และปี2566 นรีกานต์ คลิก
14 ธ.ค. 2566 (สกร.อำเภอบางปะกง) เชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ หัสชัย คลิก
14 ธ.ค. 2566 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา พิมพ์พรรณ คลิก
14 ธ.ค. 2566 จัดสรรงบประมาณปี 2566 ไปพลางก่อน (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ครั้งที่ 2 บุษยา คลิก
12 ธ.ค. 2566 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู สกร.โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน นรีกานต์ คลิก
08 ธ.ค. 2566 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และข้อเสนอแนะของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นรีกานต์ คลิก
08 ธ.ค. 2566 กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศ นรีกานต์ คลิก
08 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด(อำเภอบางคล้าและบ้านโพธิ์)เชิญร่วมพิธีเปิดโครงการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับประวัติศาสตร์ชาต ฉันทนา คลิก
08 ธ.ค. 2566 (อำเภอที่ทำหน้าที่เทียบระดับ)รายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี2566 และสำรวจข้อ ฉันทนา คลิก
08 ธ.ค. 2566 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรและคลังความรู้ สกร.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต T นรีกานต์ คลิก
06 ธ.ค. 2566 (สกร.อำเภอทุกอำเภอ)ขอเชิญเข้าร่วมประชุม พิมพ์นารา คลิก
01 ธ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ยุทธเดช คลิก
30 พ.ย. 2566 จัดกิจกรรม ศคส.ปันสุข พิมพ์พรรณ คลิก
28 พ.ย. 2566 ผอ.สกร.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว/บางปะกง/ราชสาสน์/สนามชัยเขต เรื่อง เชิญประชุมการปฏิบัติการเชื่อมโยงคู่มือย นรีกานต์ คลิก
28 พ.ย. 2566 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ ของกรมสงเสริมการเรียนรู้ นรีกานต์ คลิก
28 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด สกร.อำเภอ ทุกอำเภอ เรือง เชิญชวนร่วมกิจกรรมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ฯ กนกวรรณ คลิก
27 พ.ย. 2566 จัดส่งประกาศ หัสชัย คลิก
27 พ.ย. 2566 แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ยุทธเดช คลิก
27 พ.ย. 2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตรวจไขว้คู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 นรีกานต์ คลิก
27 พ.ย. 2566 (สกร.อำเภอท่าตะเกียบ)จัดสรรตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ สกร.อำเภอท่าตะเกียบเพิ่ม พิมพ์นารา คลิก
27 พ.ย. 2566 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในรายการ “สกร.วาไรตี้” อารยา คลิก
24 พ.ย. 2566 หนังสือนำส่ง แผนการกำหนดการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณัฐพล คลิก
24 พ.ย. 2566 ขอส่งรายงานสรุปผลการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและการเข้าใจดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. นรีกานต์ คลิก
24 พ.ย. 2566 (สกร.อำเภอทุกอำเภอ)ขอเชิญประชุม พิมพ์นารา คลิก
24 พ.ย. 2566 สรุปผลคะแนนการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นรีกานต์ คลิก
24 พ.ย. 2566 สกร.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เรื่องขอเชิญเข้าร่วมงานจัดแสดง และสาธิตอาชีพ ผลิตภัณฑ์อาชีพ ผลิตภัณฑ์ ฯ OTO กนกวรรณ คลิก
24 พ.ย. 2566 ส่งรายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1/2566 นรีกานต์ คลิก
23 พ.ย. 2566 (ด่วนที่สุด) ขอเชิญร่วมถ่ายทำคลิปวิดีโอ เปิดสถานีออนไลน์ “8 ริ้ว Story สถานีเมาท์มอย” หัสชัย คลิก
23 พ.ย. 2566 (ด่วนที่สุด) รายงานข้อมูลการเข้าใช้อาคาร สถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. หัสชัย คลิก
21 พ.ย. 2566 สกร.อ.เมืองฉะเชิงเทรา (โครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่) บุษยา คลิก
21 พ.ย. 2566 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านช่องทางออนไลน์ “8 ริ้ว Story สถานีเมาท์มอย” หัสชัย คลิก
20 พ.ย. 2566 (ทุกอำเภอ) แนวปฏิบัติการรับนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษ ฉันทนา คลิก
20 พ.ย. 2566 (สกร.อำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น สกร.บางคล้า) จัดทำข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน รายการสิ่งอ พิมพ์นารา คลิก
20 พ.ย. 2566 การคัดเลือกองค์นักศึกษา สกร.อำเภอ/เขต ดีเด่น ประจำปี 2566 นรีกานต์ คลิก
20 พ.ย. 2566 การคัดเลือกองค์นักศึกษา สกร.อำเภอ/เขต ดีเด่น ประจำปี 2566 นรีกานต์ คลิก
20 พ.ย. 2566 (สกร.อำเภอเมือง/บางคล้า/คลองเขื่อน) (ด่วนที่สุด) แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ พิมพ์นารา คลิก
20 พ.ย. 2566 (สกร.อำเภอทุกอำเภอ)(ด่วนที่สุด)การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พิมพ์นารา คลิก
16 พ.ย. 2566 (ทุกอำเภอ ยกเว้น ราชสาส์นและคลองเขื่อน)เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา (ออนไลน์ ฉันทนา คลิก
16 พ.ย. 2566 การสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญ หัสชัย คลิก
15 พ.ย. 2566 สกร.อำเภอบางปะกง (Co-Learning space) บุษยา คลิก
15 พ.ย. 2566 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 บุษยา คลิก
15 พ.ย. 2566 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณัฐพล คลิก
14 พ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการในโรงเรียนปลอดภัย พิมพ์พรรณ คลิก
14 พ.ย. 2566 รายงานผลการตรวจสอบโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ปีงบ พ.ศ. 2566 ยุทธเดช คลิก
14 พ.ย. 2566 การขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้กับประวัติศาสตร์ชาติไทย พิมพ์พรรณ คลิก
14 พ.ย. 2566 ข้อเสนอแนะและแนวทางที่เหมาะสมในป้องกันและแก้ไขการเมิดสิทธิมนุษยชน พิมพ์พรรณ คลิก
14 พ.ย. 2566 กิจกรรม วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า พิมพ์พรรณ คลิก
14 พ.ย. 2566 คำสั่งคณะทำงานนวัตกรการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา นรีกานต์ คลิก
14 พ.ย. 2566 สกร.อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กนกวรรณ คลิก
14 พ.ย. 2566 สกร.อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กนกวรรณ คลิก
14 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด(สกร.เมือง)กำหนดเวลารับสมัครการลงทะเบียนเรียนของทหารกองประจำการ ผลัด2/2566 และผลัด 1/2567 ฉันทนา คลิก
14 พ.ย. 2566 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1-2) บุษยา คลิก
14 พ.ย. 2566 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน (การศึกษาต่อเนื่อง 1-2) บุษยา คลิก
13 พ.ย. 2566 ยกเลิกการแสดงโชว์ดับเพลิงในสถานศึกษา พิมพ์พรรณ คลิก
13 พ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบ นรีกานต์ คลิก
13 พ.ย. 2566 แจ้งคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและค่าขีดจำกัดล่างของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นรีกานต์ คลิก