26 ก.ย. 2565 การทำสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงาน อรอุมา คลิก
23 ก.ย. 2565 การส่งคืนครุภัณฑ์ อรอุมา คลิก
23 ก.ย. 2565 ถอนเงินประกันสัญญา อรอุมา คลิก
23 ก.ย. 2565 การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 อรอุมา คลิก
23 ก.ย. 2565 (อำเภอสนามชัยเขต)การรายงานบ้านหนังสือชุมชน ตามโครงการ "ชุมชนอุดมปัญญา" โดยเครือมติชน ฉันทนา คลิก
23 ก.ย. 2565 (ทุกอำเภอ)การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนหนังสือและนิตยสารฯ ฉันทนา คลิก
23 ก.ย. 2565 (กศน.อำเภอแปลงยาว) มอบเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน หัสชัย คลิก
23 ก.ย. 2565 (ด่วนที่สุด) การจัดทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (บัตรใหม่) หัสชัย คลิก
22 ก.ย. 2565 การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2565 ณัฐพล คลิก
22 ก.ย. 2565 การจัดทำข้อมูลคำของบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บุษยา คลิก
22 ก.ย. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ)ด่วนที่สุด การของบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบและก พิมพ์นารา คลิก
22 ก.ย. 2565 (ด่วนที่สุด) ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการจัดการพื้นที่สีเขียว/พื้นที่สวนสาธารณะในพื้นที่รับผิด หัสชัย คลิก
20 ก.ย. 2565 กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ/เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกฯ ไตรมาสที่4 กนกวรรณ คลิก
19 ก.ย. 2565 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565/1 นรีกานต์ คลิก
19 ก.ย. 2565 การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในสถานศึกษา กศน. หัสชัย คลิก
19 ก.ย. 2565 การตรวจกระดาษคำตอบอัตนัยรายวิชาเลือกการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นรีกานต์ คลิก
16 ก.ย. 2565 การจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน พิมพ์พรรณ คลิก
14 ก.ย. 2565 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำป หัสชัย คลิก
13 ก.ย. 2565 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือ หัสชัย คลิก
13 ก.ย. 2565 ขยายเวลาการกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้าน สาธารณสุ หัสชัย คลิก
13 ก.ย. 2565 การเข้าร่วมงาน “ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” หัสชัย คลิก
13 ก.ย. 2565 (กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว) กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มเติม พิมพ์นารา คลิก
12 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วม Education Leaders Forum ครั้งที่ ๒ หัสชัย คลิก
12 ก.ย. 2565 ด่วนมี่สุด ขอความอนุเคราะห์ส่งตัวแทนนักศึกษาร่วมแคมป์เยาวชนนานาชาติ หัสชัย คลิก
12 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หัสชัย คลิก
12 ก.ย. 2565 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำป อารยา คลิก
12 ก.ย. 2565 แจ้งช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น หัสชัย คลิก
12 ก.ย. 2565 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หัสชัย คลิก
12 ก.ย. 2565 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๕ หัสชัย คลิก
12 ก.ย. 2565 บุหรี่ไฟฟ้าเป็นภัยคุกคามนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา หัสชัย คลิก
09 ก.ย. 2565 การสั่งซื้อแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรฯ 2551 นรีกานต์ คลิก
09 ก.ย. 2565 ขอความร่วมมือนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปปรับใช้ นรีกานต์ คลิก
09 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด (กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา) การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา หัสชัย คลิก
08 ก.ย. 2565 (กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, กศน.อำเภอแปลงยาว) การติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีว หัสชัย คลิก
08 ก.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิร หัสชัย คลิก
08 ก.ย. 2565 ส่งมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการศึกษา หัสชัย คลิก
07 ก.ย. 2565 การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ( หัสชัย คลิก
07 ก.ย. 2565 (กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา) ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล แบบติดตาม ประเมินผลนโยบายความปลอดภัยของผู้เรีย หัสชัย คลิก
07 ก.ย. 2565 ประชุมและนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน นรีกานต์ คลิก
07 ก.ย. 2565 รายงานผลการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๕ หัสชัย คลิก
07 ก.ย. 2565 กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ / เรื่องการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. กนกวรรณ คลิก
06 ก.ย. 2565 (เอกสารแก้ไขค่ะ)รบกวนรับเอกสารเรื่องนี้ใหม่ค่ะยกเลิกเอกสารฉบับเก่าค่ะ เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ป นรีกานต์ คลิก
06 ก.ย. 2565 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เข หัสชัย คลิก
06 ก.ย. 2565 การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ หัสชัย คลิก
06 ก.ย. 2565 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) หัสชัย คลิก
02 ก.ย. 2565 ผอ.กศน.อำเภอเมือง/ผอ.กศน.อำเภอบางค้า เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ นรีกานต์ คลิก
02 ก.ย. 2565 การขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี หัสชัย คลิก
02 ก.ย. 2565 เชิญประชุม วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 นรีกานต์ คลิก
01 ก.ย. 2565 ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อการศึกษา ก้าวด้วยใจไปกับ กศน. ครั้งที่ 1 อารยา คลิก
01 ก.ย. 2565 จัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 บุษยา คลิก
30 ส.ค. 2565 (ด่วนที่สุด) เปลี่ยนกำหนดการรายงานผลการปฏิบัติงาน อาสาสมัคร กศน. หัสชัย คลิก
30 ส.ค. 2565 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง พิมพ์พรรณ คลิก
29 ส.ค. 2565 ขอรายชื่อคณะกรราการประเมินพนักงานราชการ พิมพ์พรรณ คลิก
29 ส.ค. 2565 (แก้ไขใช้เอกสารฉบับนี้ค่ะ) รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษ ประจำปีการศึกษา 2565 นรีกานต์ คลิก
29 ส.ค. 2565 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) นรีกานต์ คลิก
26 ส.ค. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ)ขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดภาพวาดข้อ พิมพ์นารา คลิก
26 ส.ค. 2565 ชะลอการสรรหาและเลือกพนักงานราชการ นรีกานต์ คลิก
25 ส.ค. 2565 (ผอ.กศน.อ.สนามชัยเขต/ผอ.กศน.อ.บางน้ำเปรี้ยว/ส่งคำสั่งให้พนักงานราชการพ้นจากราชการอายุครบ 60 ปี นรีกานต์ คลิก
25 ส.ค. 2565 (ผอ.กศน.อ.สนามชัยเขต/ผอ.กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว) ชะลอการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ นรีกานต์ คลิก
25 ส.ค. 2565 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 นรีกานต์ คลิก
24 ส.ค. 2565 (อำเภอเมือง) เชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ฉันทนา คลิก
24 ส.ค. 2565 (ทุกอำเภอ)ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2565 ฉันทนา คลิก
24 ส.ค. 2565 กศน.อำเภอพนมสารคาม บุษยา คลิก
24 ส.ค. 2565 (ด่วนที่สุด) การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา หัสชัย คลิก
24 ส.ค. 2565 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
24 ส.ค. 2565 การดำเนินการขึ้นทะเบียน แต่งตั้งอาสาสมัคร กศน. หัสชัย คลิก
24 ส.ค. 2565 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกรณีหน่วยงาน สถานศึกษา ประสบภัยพิบัติ หัสชัย คลิก
24 ส.ค. 2565 การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ กศน. พิมพ์พรรณ คลิก
24 ส.ค. 2565 ประชุมสัมนาการวัดและประเมินผล หลักสูตรการศึกษานอกระบบ นรีกานต์ คลิก
24 ส.ค. 2565 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่สอบเทียบระดับการศึกษา นรีกานต์ คลิก
23 ส.ค. 2565 แจ้งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ นรีกานต์ คลิก
22 ส.ค. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ)โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (โครงการ U2T) พิมพ์นารา คลิก
19 ส.ค. 2565 การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในสถานก หัสชัย คลิก
19 ส.ค. 2565 การคัดเลือกคนดีศรีชุมชน ศรีองค์กร ศรีอำเภอคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี งบประมาณ หัสชัย คลิก
19 ส.ค. 2565 โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ หัสชัย คลิก
19 ส.ค. 2565 รายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ “การตัดสินใจต่อมาตรการปลดล็อกสถานบันเทิง และการสวม หน้า หัสชัย คลิก
19 ส.ค. 2565 กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชา หรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด หัสชัย คลิก
19 ส.ค. 2565 การสมัครเข้ารับรางวัลการมีส่วนร่วมและสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นรีกานต์ คลิก
18 ส.ค. 2565 บางน้ำเปรี้ยว/บ้านโพธิ์/บางคล้า/คลองเขื่อ/ราชสาส์น/พนมสารคาม/สนามชัยเขต/แปลงยาว/ท่าตะเกียบ)ส่งมอบหนั ฉันทนา คลิก
18 ส.ค. 2565 (บางน้ำเปรี้ยว/บางปะกง/เมือง/คลองเขื่อ/ราชสาส์น/สนามชัยเขต/ท่าตะเกียบ)ส่งสื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษา ฉันทนา คลิก
18 ส.ค. 2565 (ด่วนที่สุด) ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงาน อำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น/ หัสชัย คลิก
18 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 บุษยา คลิก
18 ส.ค. 2565 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง การประเมินสถานศึกษาพอเพียง กนกวรรณ คลิก
18 ส.ค. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการ 2565 นรีกานต์ คลิก
18 ส.ค. 2565 (กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, กศน.อำเภอบางคล้า, กศน.อำเภอพนมสารคาม) ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิ หัสชัย คลิก
18 ส.ค. 2565 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมสัมนา หัสชัย คลิก
18 ส.ค. 2565 การเข้าตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ประจำปีการศึกษา 1/2565 นรีกานต์ คลิก
18 ส.ค. 2565 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ2566 ยุทธเดช คลิก
16 ส.ค. 2565 (อำเภอบางคล้า) เข้ารับโล่การปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศประจำปี 2565 ฉันทนา คลิก
15 ส.ค. 2565 ขอเชิญเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ท่าตะเกียบ คลองเขื่อน บางคล้า พิมพ์พรรณ คลิก
15 ส.ค. 2565 ประกาศผลการประกวดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา หัสชัย คลิก
15 ส.ค. 2565 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามออนไลน์การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ หัสชัย คลิก
11 ส.ค. 2565 กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศฯ (แก้ไข ค่ะ ฉบับเมื่อวานเอกสารผิ กนกวรรณ คลิก
10 ส.ค. 2565 การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ยุทธเดช คลิก
10 ส.ค. 2565 (กศน.อำเภอเมือง/พนมสารคาม)ประชุมการชี้เเจงการดำเนินการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ฯ พิมพ์นารา คลิก
10 ส.ค. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ)ชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ฉันทนา คลิก
09 ส.ค. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ)ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล พิมพ์นารา คลิก
09 ส.ค. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ) การออกวุฒิการศึกษาของเด็กนอกระบบโรงเรียน พิมพ์นารา คลิก
09 ส.ค. 2565 กศน.ทุกอำเภอ/ด่วนที่สุด ประชุมชี้เเจงการดำเนินงานจัดส่งบทความเข้าร่วมการประกวด พิมพ์นารา คลิก
09 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด!!! ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจประเมินผลและความพึงพอใจโครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ช อารยา คลิก
08 ส.ค. 2565 (กศน.อำเภอสนามชัยเขต, กศน.อำเภอท่าตะเกียบ) แนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ หัสชัย คลิก
08 ส.ค. 2565 การประกาศผลการคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบายมุข” (ปีที่ ๑๑) หัสชัย คลิก
08 ส.ค. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ) การจัดส่งบทความประกวดบทความตามโครงการคลังความรู้ บุษยา คลิก
08 ส.ค. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ) การจัดส่งบทความประกวดบทความตามโครงการคลังความรู้ พิมพ์นารา คลิก
08 ส.ค. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ) สำรวจข้อมูลการดำเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนเข้าสู่หลักสูตรการ พิมพ์นารา คลิก
04 ส.ค. 2565 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ หัสชัย คลิก
04 ส.ค. 2565 ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในสถานศึกษา หัสชัย คลิก
04 ส.ค. 2565 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้ทร หัสชัย คลิก
04 ส.ค. 2565 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ณัฐพล คลิก
04 ส.ค. 2565 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ค่าเช่าสำนักงาน (อำเภอบ้านโพธิ์) ณัฐพล คลิก
04 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BPC) 2565 ณัฐพล คลิก
04 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด การขอกันเงินอุดหนุนไว้พักเบิกข้ามปีงบประมาณ 2565 บุษยา คลิก
04 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 บุษยา คลิก
03 ส.ค. 2565 กศน.อำเภอทุกอำเภอ)ย้ายเเละเเต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และตำแหน่งศึกษานิเทศ พิมพ์นารา คลิก
03 ส.ค. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ)ย้ายเเละเเต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และตำแหน่งศึกษานิเท บุษยา คลิก
03 ส.ค. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ)กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (E-Exam) พิมพ์นารา คลิก
03 ส.ค. 2565 จัดสรรงบประมาณ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส4 (กรกฎาคม-กันยายน 2565) ณัฐพล คลิก
03 ส.ค. 2565 แก้ไขรหัสงบประมาณ จัดสรรงบประมาณโครงการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ (อำเภอบางปะกง) ณัฐพล คลิก
02 ส.ค. 2565 จัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ณัฐพล คลิก
02 ส.ค. 2565 จัดสรรงบประมาณ ไตรมาส 4 Co-learning space (อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา) ณัฐพล คลิก
02 ส.ค. 2565 (กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา/บางปะกง/บ้านโพธิ์) รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึ พิมพ์นารา คลิก
02 ส.ค. 2565 กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการจัด กศน.สำหรับคนพิการ ประจำปี65 ฉันทนา คลิก
02 ส.ค. 2565 กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องขอความร่วมมือการตอบแบบรายงาน ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาดฯ ฉันทนา คลิก
01 ส.ค. 2565 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 (ครั้งที่ 2) ณัฐพล คลิก
27 ก.ค. 2565 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา / เรื่องขอปรับห้วงเวลาการนิเทศ ในหน่วยงานทหาร ปี2565 กนกวรรณ คลิก
26 ก.ค. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ)ยกเลิกระเบียบเเสดงผลการเรียนหลักสูตรเเกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) พิมพ์นารา คลิก
26 ก.ค. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ)การกำกับ การติดตามประเมินผลการจัดการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข พิมพ์นารา คลิก
26 ก.ค. 2565 (กศน.ทุกอำเภอ)การจัดทำผังการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนรายวิชาเลือกเสรี บุษยา คลิก
26 ก.ค. 2565 (กศน.ทุกอำเภอ)การจัดทำผังการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนรายวิชาเลือกเสรี พิมพ์นารา คลิก
25 ก.ค. 2565 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน 1/2565 ณัฐพล คลิก
25 ก.ค. 2565 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1/2565 เพิ่มเติม ณัฐพล คลิก
25 ก.ค. 2565 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ค่าสาธารณูปโภค กศน.ตำบล ไตรมาส 4 ณัฐพล คลิก
25 ก.ค. 2565 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ค่าอินเตอร์เน็ต ณัฐพล คลิก
25 ก.ค. 2565 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2565 ณัฐพล คลิก
25 ก.ค. 2565 จัดสรรงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ สำหรับ กศน.ตำบล ไตรมาส4 ณัฐพล คลิก
25 ก.ค. 2565 (กศน.อำเภอพนมสารคาม) การอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด หัสชัย คลิก
25 ก.ค. 2565 นโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของเด็กปฐมวัย หัสชัย คลิก
25 ก.ค. 2565 การจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. หัสชัย คลิก
25 ก.ค. 2565 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด หัสชัย คลิก
21 ก.ค. 2565 (กศน.อำเภอราชสาส์น, สนามชัยเขต, คลองเขื่อน, บ้านโพธิ์, บางคล้า, บางน้ำเปรี้ยว) กำหนดจัดกิจกรรมในโครง หัสชัย คลิก
21 ก.ค. 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ปร หัสชัย คลิก
21 ก.ค. 2565 การประกวด Prime’s Award for Health Promotion Innovation ๒๐๒๒ หัสชัย คลิก
21 ก.ค. 2565 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ณัฐพล คลิก
21 ก.ค. 2565 กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ / เรื่อง การจัดฝึกอาชีพ เพาะพันธุ์ไม้ถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กนกวรรณ คลิก
20 ก.ค. 2565 (ทุกอำเภอ)ส่งมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมการศึกษากาย จิต สมอง ฉันทนา คลิก
20 ก.ค. 2565 (กศน.พนมสารคาม)อบรมหลักสูตรการอบรมบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ณัฐพล คลิก
20 ก.ค. 2565 (กศน.บ้านโพธิ์)อบรมหลักสูตรการอบรมบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ณัฐพล คลิก
20 ก.ค. 2565 (กศน.บางคล้า)อบรมหลักสูตรการอบรมบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ณัฐพล คลิก
19 ก.ค. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ) การเข้าร่วมสัมมนาก่อนจบหลักสูตรการสร้างเว็บความรู้ชุมชน พิมพ์นารา คลิก
18 ก.ค. 2565 (แก้ไขเอกสาร) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน หัสชัย คลิก
18 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด กศน.อำเภอ (ราชสาส์น, สนามชัยเขต, คลองเขื่อน, บ้านโพธิ์, บางคล้า, บางน้ำเปรี้ยว) รายชื่อผู หัสชัย คลิก
18 ก.ค. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ)ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกและจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเล พิมพ์นารา คลิก
18 ก.ค. 2565 กศน.อำเภอทุกอำเภอ (ด่วนที่สุด)เเจ้งสำรวจบุคลากร ครู กศน.ที่ยังไม่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาครู พิมพ์นารา คลิก
12 ก.ค. 2565 (อำเภอเมือง/บางน้ำเปรี้ยว/พนมสารคาม/ราชสาส์น/บางปะกงและสนามชัยเขต)เชิญประชุมปฏิบัติการตรวจสอบความถูก ฉันทนา คลิก
12 ก.ค. 2565 (กศน.บ้านโพธิ์/บางปะกง/อำเภอเมือง)ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด พิมพ์นารา คลิก
11 ก.ค. 2565 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม บุษยา คลิก
08 ก.ค. 2565 กศน.อำเภอบางคล้า เรื่องแจ้งเลื่อนกำหนดการนิเทศฯ กนกวรรณ คลิก
08 ก.ค. 2565 (ทุกอำเภอ)ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมเป็นวิทยากร ศส.ปชต. ฉันทนา คลิก
08 ก.ค. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ) ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต ประจำปีงบประมาร 2565 พิมพ์นารา คลิก
08 ก.ค. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ) ขอความร่วมมือนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ 2565 ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน พิมพ์นารา คลิก
08 ก.ค. 2565 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดยาว พ.ศ. ๒๕๖๕ หัสชัย คลิก
06 ก.ค. 2565 (กศน.อำเภอราชสาส์น)ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา พิมพ์นารา คลิก
06 ก.ค. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ)รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลาก พิมพ์นารา คลิก
06 ก.ค. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ) ย้ายและเเต่งงตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา พิมพ์นารา คลิก
06 ก.ค. 2565 กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งกำหนดการนิเทศ ฯ กนกวรรณ คลิก
05 ก.ค. 2565 แนวทางปฏิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) หัสชัย คลิก
01 ก.ค. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ) การออกข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พิมพ์นารา คลิก
01 ก.ค. 2565 การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หัสชัย คลิก
01 ก.ค. 2565 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่ว หัสชัย คลิก
30 มิ.ย. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ) เอกสารคู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N- พิมพ์นารา คลิก
28 มิ.ย. 2565 ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ปี ๒๕๖๕ หัสชัย คลิก
28 มิ.ย. 2565 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕” หัสชัย คลิก
27 มิ.ย. 2565 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล(แก้ไขเพิ่มเติม) ณัฐพล คลิก
27 มิ.ย. 2565 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน นรีกานต์ คลิก
24 มิ.ย. 2565 (ทุกอำเภอ)แจ้งการรับชมการถ่ายทอด การเปิดตัว(Kick Off)งาน "สูงวัย ใจสมาร์ท" ฉันทนา คลิก
24 มิ.ย. 2565 (ทุกอำเภอ)เชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงายด้านการจัดการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ ฉันทนา คลิก
22 มิ.ย. 2565 (ทุกอำเภอ)ส่งเอกสารแนวทางการดำเนินงานและรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ ฉันทนา คลิก
22 มิ.ย. 2565 (ทุกอำเภอ)การรายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล ตามมาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2565 ฉันทนา คลิก
22 มิ.ย. 2565 (ทุกอำเภอ)สิ่งที่ส่งมาด้วยอยู่ในตู้ส่งเอกสารของอำเภอ เรื่องจัดมุมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิดชูเกีย ฉันทนา คลิก
22 มิ.ย. 2565 มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร โครงการขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา หัสชัย คลิก
22 มิ.ย. 2565 กศน.อำเภอทุกอำเภอ)การประกวดโครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พิมพ์นารา คลิก
22 มิ.ย. 2565 (กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ) กำหนดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พิมพ์นารา คลิก
21 มิ.ย. 2565 (ด่วนที่สุด) การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หัสชัย คลิก
21 มิ.ย. 2565 (ด่วนที่สุด) แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนา หัสชัย คลิก
21 มิ.ย. 2565 (ด่วนที่สุด กศน.อำเภอสนามชัยเขต, กศน.อำเภอท่าตะเกียบ)โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา หัสชัย คลิก
21 มิ.ย. 2565 (ด่วนที่สุด)การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรทลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนกลาง) หัสชัย คลิก
20 มิ.ย. 2565 (กศน.อำเภอแปลงยาว)แจ้งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน พิมพ์นารา คลิก
20 มิ.ย. 2565 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 กิจกรรมภาษาต่างประเทศ ณัฐพล คลิก
15 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด (กศน.ทุกอำเภอ) สำรวจข้อมูลเกี่วกับการรับดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์ ฯ พิมพ์นารา คลิก
13 มิ.ย. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ)การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พิมพ์นารา คลิก
10 มิ.ย. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ)รายงานการลงทะเบียนเรียนตามนโยบายเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความมั่นค พิมพ์นารา คลิก
10 มิ.ย. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ)รายงานข้อมูลแบบพิมพ์หลักฐานทางการศึกษา พิมพ์นารา คลิก
10 มิ.ย. 2565 (กศน.อำเภอทุกอำเภอ)การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการฯ ภาคเรียนที พิมพ์นารา คลิก
09 มิ.ย. 2565 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก และโรคติดต่อที่สำคัญ ในช่วง หัสชัย คลิก
09 มิ.ย. 2565 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หัสชัย คลิก
08 มิ.ย. 2565 ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต ๑ หัสชัย คลิก
08 มิ.ย. 2565 (กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา) ประกาศผลการจัดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออ หัสชัย คลิก
08 มิ.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมโครงการการประกวดทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และ หัสชัย คลิก
08 มิ.ย. 2565 กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน กนกวรรณ คลิก
08 มิ.ย. 2565 แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง นรีกานต์ คลิก