26 พ.ค. 2566 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บางคล้า คลิก
11 เม.ย. 2566 การตรวจสอบที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการ พนมสารคาม คลิก
06 ธ.ค. 2565 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ท่าตะเกียบ คลิก
30 พ.ย. 2565 ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ท่าตะเกียบ คลิก
30 พ.ย. 2565 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ท่าตะเกียบ คลิก
13 ธ.ค. 2564 การสำรวจข้อมูลการจัดโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. แปลงยาว คลิก
08 พ.ย. 2564 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร บางน้ำเปรี้ยว คลิก
07 มิ.ย. 2564 ขอใบรับรองเงินเดือนผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน โครงการสวัสดิการการกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ท(ธกส) เมืองฉะเชิงเทรา คลิก
05 มี.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์รถบัสห้องสมุดเคลื่อนที่ คลองเขื่อน คลิก
11 ก.ย. 2563 การเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญั บางน้ำเปรี้ยว คลิก
26 ส.ค. 2563 สรุปวันลาบุคลากรทางการศึกษา บางคล้า คลิก
10 ส.ค. 2563 คืนงบประมาณประจำปี 2563 พนมสารคาม คลิก
15 ก.ค. 2563 ขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดโครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองตะเกรา ท่าตะเกียบ คลิก
09 ก.ค. 2563 รายงานแบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ ศธ. บ้านโพธิ์ คลิก
26 มิ.ย. 2563 การคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ท่าตะเกียบ คลิก
28 พ.ค. 2563 รายงานข้อมูลการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาด ท่าตะเกียบ คลิก
26 พ.ค. 2563 ข้อมูลข้าราชการมีบุคคลใกล้ชิดที่เข้าข่ายจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกและการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั บางน้ำเปรี้ยว คลิก
21 พ.ค. 2563 รายงานข้อมูลการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื บางน้ำเปรี้ยว คลิก
14 พ.ค. 2563 รายงานข้อมูลการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื บางน้ำเปรี้ยว คลิก
07 พ.ค. 2563 รายงานข้อมูลการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื บางน้ำเปรี้ยว คลิก
27 เม.ย. 2563 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ท่าตะเกียบ คลิก
27 เม.ย. 2563 รายงานผลการนิเทศครึ่งปีฯ ท่าตะเกียบ คลิก
27 เม.ย. 2563 แผนพัฒนารายบุคคล ท่าตะเกียบ คลิก
23 เม.ย. 2563 รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานใน-นอก สถานที่ตั้งของส่วนราช ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร บ้านโพธิ์ คลิก
23 เม.ย. 2563 รายงานข้อมูลการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื บางน้ำเปรี้ยว คลิก
22 เม.ย. 2563 รายงานการปรับปรุงเว็บไซต์ กศน.อำเภอ และกศน.ตำบล ท่าตะเกียบ คลิก
22 เม.ย. 2563 รายงานแผนการปฏิบัติงานจิตอาสา ของหน่วยงานสังกัด ท่าตะเกียบ คลิก
22 เม.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินการปรัปปรุงเว็บไชต์ คลองเขื่อน คลิก
16 เม.ย. 2563 ส่ง(ร่าง) แผนการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ท่าตะเกียบ คลิก
15 เม.ย. 2563 รายงานข้อมูลการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาด ท่าตะเกียบ คลิก
09 เม.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ราชสาส์น คลิก
09 เม.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2. ราชสาส์น คลิก
09 เม.ย. 2563 เร่งดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ ราชสาส์น คลิก
07 เม.ย. 2563 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)ประจำปีงบป ท่าตะเกียบ คลิก
24 มี.ค. 2563 ขอส่งคืนงบประมาณ กศน.อำเภทท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ คลิก
24 มี.ค. 2563 ส่งรายชื่อจ่างเหมาบริการ เมืองฉะเชิงเทรา คลิก
16 ธ.ค. 2562 ขอความอนุเคราะห์รถบัสห้องสมุดเคลื่อนที่ฯ คลองเขื่อน คลิก
09 ธ.ค. 2562 ขอความอนุเคราะห์รถบัสห้องสมุดเคลื่อนที่ คลองเขื่อน คลิก
20 พ.ย. 2562 ขอส่งข้อมูลการสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กศน.ที่เข้าไปใช้พื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่ถูกยุบรวม คลองเขื่อน คลิก
28 มิ.ย. 2562 รายงานการบริหารความเสี่ยง การใช้รถราชการ คลองเขื่อน คลิก
18 ก.พ. 2562 สำรวจอัตรากำลังภาครัฐ คลองเขื่อน คลิก
11 ธ.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์รถบัสห้องสมุดเคลื่อนที่ คลองเขื่อน คลิก
13 พ.ย. 2561 ขอความอนุเคราะห์รถบัสห้องสมุดเคลื่อนที่ คลองเขื่อน คลิก
29 ต.ค. 2561 รายงานการรับการส่งเสริมสนับสนุน กศ.ของส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย คลองเขื่อน คลิก
06 ก.ย. 2561 แบบตอบรับประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานฯ บางปะกง คลิก
12 ก.ค. 2561 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษากับการแนะแนว แปลงยาว คลิก
28 มี.ค. 2561 บัญชีความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษาเพื่อกำหนดกลุ่มวิชา บางปะกง คลิก
16 มี.ค. 2561 ส่งแบบสำรวจรายชื่อลูกจ้างเหมาฯ บางปะกง คลิก
13 มี.ค. 2561 รายงานไทยนิยม ยั่งยืน คลองเขื่อน คลิก
09 มี.ค. 2561 แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค คลองเขื่อน คลิก
11 ส.ค. 2560 ขอส่งคืนงบประมาณ ท่าตะเกียบ คลิก
10 ส.ค. 2560 ส่งคืนเงินงบปร&# คลองเขื่อน คลิก
09 ส.ค. 2560 ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการ ท่าตะเกียบ คลิก
09 ส.ค. 2560 ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการ ท่าตะเกียบ คลิก
09 ส.ค. 2560 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ อำเภอคลองเขื่อน คลองเขื่อน คลิก
05 ก.ค. 2560 รายงานผลการปฏิ&# คลองเขื่อน คลิก
12 มิ.ย. 2560 การจัดหา ครู ศรช. ท่าตะเกียบ คลิก
09 มิ.ย. 2560 รายงานผลการปฏิ&# คลองเขื่อน คลิก
06 มิ.ย. 2560 สำรวจความต้องการสื่อการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พนมสารคาม คลิก
06 มิ.ย. 2560 สำรวจความต้องก&# คลองเขื่อน คลิก
26 พ.ค. 2560 การขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศฯ บางปะกง คลิก
19 พ.ค. 2560 การสำรวจข้อมูลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่ทำสำเร็จ บางปะกง คลิก
19 พ.ค. 2560 ส่งแบบรายงานแผนการดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือ บางปะกง คลิก
15 พ.ค. 2560 ขออนุญาตลาพักผ่อน ท่าตะเกียบ คลิก
05 พ.ค. 2560 (แก้ไข) รายงานผลก คลองเขื่อน คลิก
25 เม.ย. 2560 แผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม แปลงยาว คลิก
07 เม.ย. 2560 แบบประเมินความ&# คลองเขื่อน คลิก
31 มี.ค. 2560 แบบรายงานข้อมูลผู้ประสบความสำเร็จในการนำความรู้จากการอบรมโครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชน กศน.ตำบล ท่าตะเกีย ท่าตะเกียบ คลิก
14 มี.ค. 2560 กศน.แปลงยาวขอตำแหน่งครู กศน.แทนตำแหน่งที่ลาออกจากการปฏิบัติงาน แปลงยาว คลิก
10 มี.ค. 2560 แบบขอเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ประจำปี 2560 พนมสารคาม คลิก
07 มี.ค. 2560 กศน.อ.แปลงยาว ส่งคัดเลือก บุคคล ดีเด่น ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ระดับอำเภอ แปลงยาว คลิก
07 มี.ค. 2560 รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ สปง.301 คลองเขื่อน คลิก
08 ก.พ. 2560 ส่งแบบสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกล บางปะกง คลิก
07 ก.พ. 2560 รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ สปง.301 คลองเขื่อน คลิก
06 ก.พ. 2560 สำรวจข้อมูลเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) พนมสารคาม คลิก
03 ก.พ. 2560 ส่งแบบสำรวจข้อมูลเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน คลองเขื่อน คลิก
20 ธ.ค. 2559 ทำเนียบศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อำเภอท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ คลิก
10 พ.ย. 2559 แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางการ พ.ศ.2558 พนมสารคาม คลิก
07 พ.ย. 2559 ขอรายชื่อผู้ประสานงาน โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เมืองฉะเชิงเทรา คลิก
07 พ.ย. 2559 ส่งรายชื่อ ผู้ประสานงาน โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ราชสาส์น คลิก
04 พ.ย. 2559 แบบรายงานการมอบอำนาจ เดือน ตุลาคม 2559 (งานบุคลากร) คลองเขื่อน คลิก
04 พ.ย. 2559 ส่งรายชื่อผู้ประสานงาน โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คลองเขื่อน คลิก
03 พ.ย. 2559 ตารางแสดงความคิดเห็น(ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ บางคล้า คลิก
31 ต.ค. 2559 ตารางแสดงความคิดเห็น(ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ คลองเขื่อน คลิก
18 ต.ค. 2559 ส่งแบบตอบรับ เอกสารและสื่อ multimedia ประกอบการอบรมวิทยากรกระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนเรียนรู้รายบ พนมสารคาม คลิก
07 ก.ย. 2559 เรื่องผู้ปฏิณญ&# ท่าตะเกียบ คลิก
05 ก.ย. 2559 แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิธีการสร้างสื่อการสอนดิจิตอลสำหรับครูผู้สอนคนพิการ สำนักงาน กศน. พนมสารคาม คลิก
05 ก.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ พนมสารคาม คลิก
31 ส.ค. 2559 ขอเชิญประชุมสัมมนาสภาพการดำเนินงานการวัดและประเมินผลหลักสูตรการศึกษานอกระบบฯ บางคล้า คลิก
31 ส.ค. 2559 สำรวจใบประกอบวิชาชีพ บางปะกง คลิก
31 ส.ค. 2559 สำรวจใบประกอบวิชาชีพ ท่าตะเกียบ คลิก
26 ส.ค. 2559 ใบอนุญาตประกอบ&# เมืองฉะเชิงเทรา คลิก
25 ส.ค. 2559 ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจสภาพปัญหาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมืองฉะเชิงเทรา คลิก
24 ส.ค. 2559 สำรวจใบประกอบวิชาชีพครู กศน.คลองเขื่อน คลองเขื่อน คลิก
02 ส.ค. 2559 ส่งหน้าขออนุมัติโครงการ (พี่ทิพย์) ท่าตะเกียบ คลิก
27 ก.ค. 2559 ตอบรับเข้าร่วมโครงการขยายผลอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ท่าตะเกียบ คลิก
25 ก.ค. 2559 ส่งพี่ทิพย์ค่ะ งานการเงินค่ะ ราชสาส์น คลิก
25 ก.ค. 2559 ขอยืมเงืนทดลอง (ส่งพี่ทิพย์การเงินค่ะ) ราชสาส์น คลิก
25 ก.ค. 2559 แบบตอบรับโครงการขยายผลการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ พนมสารคาม คลิก
22 ก.ค. 2559 เอกสารแนบท้ายเงินยืมค่ะ บางคล้า คลิก